VCN - Vents Group

Komentarze

Transkrypt

VCN - Vents Group
WENTYLATORY ODŒRODKOWE
SERII „VCN”
INSTRUKCJA
2007
PRZEZNACZENIE
Wentylatory odœrodkowe serii „VCN”
przeznaczone s¹ do wentylacji wywiewnej ( z
pomieszczeñ mieszkalnych, biur, sklepów,
gara¿y, kuchni, ubikacji oraz innych
pomieszczeñ), do monta¿u w pozycji pionowej
na wylocie kana³u wentylacyjnego.
Wentylatory zaprojektowane zosta³y z
uwzglêdnieniem d³ugotrwa³ej pracy bez
od³¹czania od zasilania.
Pod wzglêdem typu ochrony przed pora¿eniem
pr¹dem elektrycznym wentylatory nale¿¹ do
urz¹dzeñ I-ej klasy.
Poziom ochrony przed dostêpem do czêœci
niebezpiecznych oraz przed dostêpem wody to
IPX4.
Minimalna temperatura robocza t³oczonego
powietrza wynosi -15°C, w ci¹gu krótkiego czasu
do -30°C, maksymalna dopuszczalna
temperatura to +50°C. T³oczone powietrze nie
powinno zawieraæ kurzu, domieszek twardych,
substancji lepkich siê oraz materia³ów
w³óknistych.
Konstrukcja wentylatorów jest ci¹gle doskonalona,
dlatego niektóre modele mog¹ nieznacznie siê ró¿niæ od
opisanych w niniejszej karcie.
PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Oznaczanie wentylatorów, ich gabaryty, dane po³¹czeniowe oraz
parametry podane s¹ w tabelach 1, 2 oraz na rys. 1.
Schemat strukturalny umownego oznaczania wentylatorów
odœrodkowych
VENTS VCN X
Œrednica kana³u:
100 mm, 125 mm, 150 mm, 200 mm
Przyk³ad zapisu wentylatora
VENTS VCN 100 wentylator odœrodkowy, przeznaczony jest dla
instalacji w kanale wentylacyjnym ze œrednic¹ 100 mm.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
korpus;
pokrywka;
wspornik;
wspornik;
turbina;
wkrêt;
kondensator;
zacisk;
króciec.
rysunek 1
tabela 1
Typ
wentylatora
Wymiary, mm
Masa,
kg
VCN 100
VCN 125
VCN 150
VCN 160
VCN 200
tabela 2
Typ
wentylatora
Wydajnoúã,
3
m /h
Napiêcie,
zasilaj¹ce
V/Hz
Pobór pr¹du,
A
Moc,
W
Obroty silnika
obr. /min.
VCN 100
0,26
58
2500
VCN 125
0,27
60
2500
VCN 150
0,43
100
2600
VCN 160
0,44
102
2600
VCN 200
0,45
104
2600
Ciœnienie akustyczne,
dB(A)/3 m
WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEÑSTWA
W razie wykorzystania wentylatora w
warunkach podwy¿szonej wilgotnoœci,
niezbêdna jest dodatkowa ochrona przed
trafieniem wilgoci.
Mo¿liwe warianty ochrony - instalacjê
wentylatora wykonaæ w miejscu chronionym
przez daszek b¹dŸ okap.
Instalacja i pod³¹czenie wentylatora powinny
zostaæ przeprowadzone przez uprawnionego
elektryka zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami.
Obs³ugê i naprawê wentylatora przeprowadza
siê wy³¹cznie po od³¹czeniu go od zasilania.
Przed w³¹czeniem zasilania wentylatora nale¿y
upewniæ siê, i¿ nie ma widocznych uszkodzeñ
wirnika, korpusu, tak¿e o tym, ¿e w
przep³ywowej czêœci korpusu nie pozosta³y
przedmioty obce, mog¹ce uszkodziæ ³opatki
wirnika.
UWAGA: Nie stosowaæ niniejszy wentylator do
t³oczenia niebezpiecznej pod wzglêdem
ewentualnej eksplozji b¹dŸ po¿aru mieszanki
powietrzno-kurzowej.
MONTA¯ I POD£¥CZENIE WENTYLATORA DO ZASILANIA
Wentylator sk³ada siê z:
korpusu 1, na którym przy pomocy wkrêtu 6 jest
zamocowana pokrywka 2. Wewn¹trz korpusu na wspornikach
3, 4 zamocowana jest turbina 5, kondensator 7 oraz
urz¹dzenie zaciskowe 8 s³u¿¹ce do pod³¹czenia do sieci
jednofazowej. Na korpusie jest króciec wejœciowy 9,
zapewniaj¹cy po³¹czenie z ruroci¹giem powietrznym.
Pod³¹czenie wentylatora do obwodu jednofazowego (rys. 3)
jest realizowane poprzez wy³¹cznik, instalowany na
stacjonarnej sieci przewodów. Odstêp miêdzy stykami na
wszystkich biegunach wy³¹czników powinien wynosiæ nie
mniej ni¿ 3 mm. Wentylator musi byæ instalowany pionowo.
W celu zamocowania wentylatora na œcianie niezbêdne jest:
wykrêciæ wkrêty po³¹czeniowe 6 (rys. 1). Wywierciæ w
œcianie otwory dla ko³ków zgodnie z otworami instalacyjnymi
na korpusie wentylatora i zainstalowaæ wentylator przy
pomocy wkrêtów, przek³adaj¹c przewód zasilaj¹cy przez
otwór z oprawk¹ przepustow¹ oraz pod³¹czyæ do instalacji
zaciskowej zgodnie z tabel¹ na wsporniku 3 (rys. 1).
Wkrêciæ w œcianê wkrêty monta¿owe z ko³kami.
Schemat pod³¹czenia wentylatora z
silnikiem jednofazowym do sieci
pr¹du zmiennego
OBS£UGA TECHNICZNA
Obs³ugê techniczn¹ wentylatora przeprowadza
uprawniony elektryk.
ZASADY PRZECHOWYWANIA
niebieski
230 V, 50 Hz
¿ó³to-zielony
czarny
br¹zowy
gdzie:
X – listwa zaciskowa;
M – silnik elektryczny;
C – kondensator.
rysunek 3
ZAWARTOή:
- wentylator;
- ko³ek z wkrêtem 4 szt;
- instrukcja;
- opakowanie.
Nale¿y przechowywaæ wentylator w opakowaniu
fabrycznym producenta, w przewietrzanym
pomieszczeniu w granicach temperaturowych od +5°C
do +40°C oraz przy wilgotnoœci wzglêdnej powietrza
nie przekraczaj¹cej 80%
(przy T = 25 °C).
GWARANCJE PRODUCENTA
Producent, SA zamkniêtego typu „VENTS”,
gwarantuje normalne funkcjonowanie
wentylatora w ci¹gu 12 miesiêcy od dnia
sprzeda¿y poprzez detaliczn¹ sieæ handlow¹
pod warunkiem przestrzegania w³aœciwych
zasad transportowania, przechowywania,
instalacji i eksploatacji.
W razie braku adnotacji dot. daty sprzeda¿y
okres gwarancyjny liczony jest od daty
produkcji.
PROTOKÓ£ PRZYJÊCIA
Model
„VENTS”
Data produkcji
Stempel osoby przyjmuj¹cej
Sprzedano
Nazwa przedsiêbiorstwa handlowego, stempel sklepu
Data sprzeda¿y
UWAGA!!!
Po okresie eksploatacji wyrobu nie wolno
utylizowaæ jako nieposortowany odpad komunalny.
Zu¿yte urz¹dzenie nale¿y przekazaæ do punktu
sk³adowania surowców wtórnych - zu¿ytych
urz¹dzeñ elektrycznych.
V06PL-02

Podobne dokumenty