Poddębice, dnia 05 marca 2015 r. Obwieszczenie Nasz znak: ROŚ

Komentarze

Transkrypt

Poddębice, dnia 05 marca 2015 r. Obwieszczenie Nasz znak: ROŚ
Poddębice, dnia 05 marca 2015 r.
Obwieszczenie
Nasz znak: ROŚ. 6220.44.2014
Zgodnie z art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1235 z późn. zm.) Burmistrz Poddębic informuje o
zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o
postanowieniu znak: ROŚ. 6220.44.2015 z dnia 05 marca 2015
r. w którym nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego
na: „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą
na działce o nr ew. 252 (obręb 25) w miejscowości Borki
Lipkowskie, Gmina Poddębice”, określając jednocześnie
zakres raportu.
Z up. Burmistrza
Sekretarz Poddębic
(-) Elżbieta Król