obwieszczenie o ii przetargu pisemnym na sprzedaż

Komentarze

Transkrypt

obwieszczenie o ii przetargu pisemnym na sprzedaż
OBWIESZCZENIE
O II PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW
Sprzedawca: Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2
Prowadzący przetarg: Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury w Warszawie Sekcja Ewidencji Majątku we
Wrocławiu ul. Powstańców Śl. 134, 50-940 Wrocław
Przedmiot sprzedaży: samochody wg zestawienia
Cena
wywoławcza
Rok
Lp
Marka/Model
Nr rej.
Wadium (zł)
produkcji
(zł)
II przetarg
7 497,00
1 Volkswagen T-4, 2.5 TDI
DW76170
750,00
2001
6
027,00
2 Volkswagen T-4, 2.5 TDI
DW76171
605,00
2001
7
322,00
3 Volkswagen T-4, 2.5 TDI
DW75460
735,00
2001
4
FORD Transit 260S 2.0 TD
5
FORD Transit 260S 2.0 TD
2001
DW78740
5 082,00
510,00
2001
DW75376
5 859,00
590,00
10 164,00
6 FORD Transit 330S 2.0 TDI
DW694JT
1 020,00
2006
Cena wywoławcza - według tabeli (podane ceny zawierają podatek Vat)
Wadium - według tabeli
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
a) wpłacenie wadium w wysokościach podanych w tabeli do każdego pojazdu na konto 85 1320 0019 0099
0718 2000 0025 z zaznaczeniem „wadium - sprzedaż pojazdu marki…. Nr rej…..” Należy również dołączyć
potwierdzony podpisem numer konta, na które ma być dokonany ewentualny zwrot wadium.
b) przedłożenie oferty wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium w Sekretariacie POL RD we Wrocławiu, ul.
Awicenny 21 pok. Nr 108 I p. w terminie :
II przetarg - do 12 grudnia 2014. godz. 1000 otwarcie ofert godz. 1100
2. Do II przetargu oferowane zostaną samochody, które nie znajdą nabywców w I przetargu.
3. Okres wiązania ofert wynosi 7 dni.
4. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od wpłacenia
ceny nabycia w terminie 7 dni od daty przetargu.
5. Wadium wpłacone przez oferentów, których oferta nie została przyjęta zostanie zwrócone niezwłocznie po
dokonaniu wyboru oferty, natomiast wadium wpłacone przez Nabywcę zostaje zarachowane na poczet ceny
nabycia.
6. Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy zaoferowali tę samą cenę nabycia.
7. Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli: została złożona w niewłaściwym terminie, została złożona w
niewłaściwym miejscu, zawiera cenę niższą niż wywoławcza, nie dołączono do niej potwierdzenia wpłaty
wadium lub innych załączników wymienionych w pkt.1
8. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia (pomniejszoną o wadium) na konto: 12 1320 2550 1100 0702
0000 0000 w terminie 7 dni od daty przetargu, w przeciwnym razie traci prawo wynikające z przetargu oraz
wadium.
9. Sprzedane środki trwałe, Komisja przetargowa oraz przedstawiciel jednostki organizacyjnej, wydają Nabywcy w
terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania zapłaty. Wszystkie koszty związane z odbiorem przedmiotu
przetargu obciążają Nabywcę.
10. Informacji o zasadach przeprowadzenia przetargu udziela Pan Lech Cegielski tel. (71) 39-18-864, natomiast
informacje na temat składników majątku wystawionych w przetargu udziela Pan Andrzej Komosa tel.(71) 34-30400.
11. Składniki majątku wystawione na licytację można oglądać w dniach 04.12.2014 r. i 10.12.2014 r. w godzinach
9:00-13:00, przy ul. Kolejowej 63/65 we Wrocławiu.
SPRZEDAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODSTĄPIENIA OD PRZETARGU
W KAŻDYM CZASIE BEZ PODANIA PRZYCZYNY