formularz uczestnictwa w konkursie

Komentarze

Transkrypt

formularz uczestnictwa w konkursie
FORMULARZ UCZESTNICTWA W KONKURSIE
„Nieodkryte zakątki Krainy Lessowych Wąwozów”
Dane uczestnika/grupy
Imię i nazwisko (lub nazwa grupy oraz imię i nazwisko opiekuna)…….
Wiek ………..
Adres (lub adres szkoły) ……………………
Telefon kontaktowy …………
E-mail……………..
Tytuł pracy: ……………………………………..
Wykaz załączników:
• …………………………..
• …………………………..
• …………………………..
Oświadczam, że działając w imieniu własnym, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.I. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z póz.zm.) wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych dla celów przeprowadzenia konkursu.
Oświadczam, iż jestem właścicielem praw autorskich zdjęć, tekstów, filmów, które zgłosiłam/em/ do
konkursu. Oświadczam, iż przenoszę nieodpłatnie, w sposób niewyłączny, autorskie prawa majątkowe na
rzecz organizatora konkursu, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. Wszystkie zakwalifikowane do
konkursu fotografie, filmy oraz teksty przechodzą na własność Organizatora. Wyrażam zgodę na oznaczenie
autorstwa prac rozpowszechnianych, zgodnie z regulaminem, przy czym wyrażam również zgodę na
korzystanie z prac, w tym w szczególności ich publiczne udostępnianie, w celach promocyjnych Lokalnej
Organizacji Turystycznej „Kraina Lessowych Wąwozów”.
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem konkursu i akceptuję warunki uczestnictwa tam
zawarte.
………………………………………………………..
(data i podpis)