Plik do pobrania

Komentarze

Transkrypt

Plik do pobrania
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWY
ZAMAWIAJĄCY:
Veolia Energia Warszawa S.A.,
ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa
Dostawa rur i preizolowanych w płaszczu osłonowym HDPE oraz rur i elementów preizolowanych w płaszczu
osłonowym SPIRO z rezystancyjnym systemem sygnalizacyjno-alarmowym zgodnym z systemem Brandes
przeznaczonych do stosowania w warszawskim systemie ciepłowniczym, Zamawiający dopuszcza
rozwiązania równoważne. Realizacja likwidacji węzłów grupowych Waszyngtona 71/73 Zadanie I,
Szczęśliwicka 51 Zadanie II, Dunajecka 13 Zadanie III, Broniewskiego 73/77 Zadanie IV oraz przebudowa
sieci w rejonie ulic Tyszkiewicza 13 Zadanie V, Barcicka Zadanie VI oraz Smolna Zadanie VII - w ramach
Projektu Wymiana wymiennikowych węzłów grupowych na indywidualne węzły cieplne wraz z modernizacją
komunalnej sieci ciepłowniczej, w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m. st. Warszawy, na obszarach
o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń powietrza, współfinansowanego ze środków
Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy - URP/SPPW/2.1.2/KIK/61.
NUMER POSTĘPOWANIA:
16/184/PN/D
TERMIN REALIZACJI
ZAMÓWIENIA:
do dnia 31.03.2017 r.
KRYTERIA WYBORU
NAJKORZYSTNIEJSZEJ
OFERTY:
Cena oferty (brutto) - 100%
OFERTY WARIANTOWE:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
OFERTY CZĘŚCIOWE:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
TERMIN ZWIĄZANIA
OFERTĄ:
60 dni.
WARUNKI UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone
w SIWZ.
Warunki szczególne:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się realizacją w okresie
ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania (a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej dwóch
zamówień polegających na dostawach rur i elementów preizolowanych
o łącznej wartości, co najmniej 400.000,00 zł brutto.
Ocena warunków udziału w postępowaniu nastąpi według formuły "spełnia-nie
spełnia" na podstawie dokumentów i oświadczeń wymaganych przez
Zamawiającego w SIWZ.
SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony
www.energiadlawarszawy.pl
OSOBA UPRAWNIONA
DO KONTAKTÓW:
Piotr Zahorowski
tel. (22) 568-84-69, e-mail: [email protected]
MIEJSCE I TERMIN
SKŁADANIA ORAZ
OTWARCIA OFERT:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, Plac Unii C, ul. Puławska 2, II
piętro, kancelaria do dnia 09.09.2016 r. do godz. 11.30. Otwarcie ofert nastąpi
tego samego dnia o godzinie 12.00 w siedzibie Zamawiającego, Plac Unii C,
ul. Puławska 2, II piętro, sala „Pustynia”.
DATA OGŁOSZENIA:
26.08.2016 r.
ZATWIERDZAM:
Kierownik Działu Zakupów
/-/ Marek Tymiński
1/1