Automotive Components Europe SA

Komentarze

Transkrypt

Automotive Components Europe SA
Raport analityczny dla spółki
Automotive Components Europe SA
przygotowany dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
przez Notoria Serwis S.A.
30 listopada 2011 r.
1
Informacje o firmie
Automotive Components Europe SA
Adres: 82, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg, Luxembourg
tel. +352 263771-1
fax. +352 26377150
e-mail: [email protected]
strona internetowa: www.acegroup.lu
Akcjonariat
OFE PZU Złota Jesień
19,55%
ING OFE
16,49%
Casting Brake
11,45%
ING TFI SA
10,42%
Aviva Investors Poland SA
5,17%
Pionier Pekao Investment Mangement SA
5,00%
Pozostali
Źródło: Notoria
31,92%
Rada Dyrektórów
Jose M. Corrales – przewodniczący rady dyrektorów
Raul Serrano – dyrektor finansowy
Oliver Schmeer – dyrektor
Witold Franczak – dyrektor
Rafał Lorek – dyrektor
Piotr Nadolski – dyrektor
Działalność
Historia
Grupa specjalizuje się w produkcji dwóch
podstawowych
części
hamulców
tarczowych do samochodów: żeliwnych
jarzm (największy dostawca w Europie –
ok. 44% rynku) i aluminiowych zacisków
(ponad
jedna
czwarta
rynku
europejskiego). Jarzma ACE montowane
są w 125 modelach samochodów, a zaciski
wykorzystuje się w 50 modelach aut.
Klientami spółki są najwięksi europejscy
dostawcy modułów hamulcowych: TRW
Automotive, Continental Teres oraz Bosch,
posiadający łącznie około 95% udział w
rynku systemów hamulcowych. W 2008 r.
ACE uruchomiło produkcję pompki
hamulcowej (TMC), odpowiedzialnej za
zamianę siły nacisku stopy na ciśnienie
hydrauliczne uruchamiające hamulce.
Przed utworzeniem Grupy ACE w 2006 r. jej
działalność była skupiona w dwóch zakładach
produkcyjnych: Fuchosa zlokalizowanym w
Hiszpanii, specjalizującym się w odlewnictwie
żeliwa, i EBCC w Polsce – specjalizującym się
w odlewnictwie i obróbce mechanicznej
podzespołów aluminiowych. W pierwszej
połowie 2008 r. ACE przejęło Feramo,
odlewnię żeliwa w Republice Czeskiej. W
czerwcu 2007 r. spółka zadebiutowała na GPW
pozyskując z publicznej oferty 256 mln zł.
Strategia
Rozwój Grupy ACE opiera się na umacnianiu
wiodącej pozycji na europejskim rynku
komponentów
systemów
hamulcowych,
zwiększeniu i dywersyfikacji produkcji. Spółka
uzyskała nominację jednego z klientów do
współpracy w celu przygotowania produkcji
2
aluminiowego zacisku dla przednich kół,
który będzie stosowany w samochodach
wyższej klasy. Mimo, że spółka jest
skoncentrowana na ekspansji w Europie, to
aktywnie poszukuje możliwości rozwoju
także w innych rejonach z szybko
rozwijającym
się
przemysłem
motoryzacyjnym, takich jak Azja czy
Ameryka.
Plany
 Spółka
chce
zwiększyć
moce
produkcyjne zakładu w Feramo, co w
przyszłości pozwoli mu stać się
ważnym dostawcą odlewów dla
przemysłu motoryzacyjnego.
 W ciągu dwóch lat ACE zamierza
zainwestować 7,5 mln EUR w
poszerzenie
działalności
w
środkowoeuropejskim
sektorze
motoryzacyjnym. Celem tego programu
jest poszerzenie portfela produktowego
oraz dalsza dywersyfikacja przyszłych
przychodów.
Według
wstępnego
harmonogramu pierwsze części będą
produkowane od stycznia 2013 r.
 Zarząd
oczekuje
zwiększenia
sprzedaży przez grupę o nawet 20% w
okresie najbliższych 4 lat. Natomiast do
końca 2011 r. grupa planuje wzrost
obrotów o ponad 10% wobec
poprzedniego roku, mimo że w drugiej
połowie roku ACE spodziewa się
spadku wolumenu sprzedaży o 5-10%.
Wzrost całoroczny nastąpi ponownie w
głównej mierze dzięki segmentowi
żeliwa sferoidalnego, zgodnie z trendem
pierwszej połowy 2011 r.
 ACE chce aktywnie wdrażać nowe
produktów i projekty, aby w jak
największym stopniu wykorzystywać
wolne moce produkcyjne powstałe w
wyniku spowolnienia gospodarczego,
co
dotyczy
zwłaszcza
obróbki
mechanicznej i odlewów żeliwnych.
 Spółka
nie
rezygnuje
z
planów
akwizycyjnych. Przejęcie innej spółki nie
może jednak wpłynąć na pogorszenie
sytuacji finansowej obecnych zakładów
produkcyjnych. Musi natomiast być źródłem
dodatkowej wartości dla spółki
i
akcjonariuszy.
Uwagi
 16 września została wypłacona dywidenda
akcjonariuszom w wysokości 0,07 EUR na
akcję. Łącznie do portfeli inwestorów trafiło
1,49 mln EUR. Dniem ustalenia prawa do
dywidendy był 1 września.
 Analitycy Ipopema Securities w raporcie z
8 września obniżyli cenę docelową akcji
ACE do 8,4 zł z 11,4 zł wcześniej,
podtrzymując dla nich rekomendację
"kupuj".
Podstawowe dane finansowe (stan na 29.11.2011)
Cena akcji (PLN)
4,74
Zakres z 52 tygodni (PLN)
4,15-11,60
Stopa zwrotu 12 miesięcy (%)
-44,6
Średni wolumen obrotów na sesję
20,8
w 2011 r. (tys. szt.)
Średni wolumen obrotów na sesję
w III kwartale 2011 r. (tys. szt.)
10,3
Średni wolumen obrotów na sesję
23,8
w listopadzie 2011 r. (tys. szt.)
Kapitalizacja rynkowa (PLN mln)
97,02
Wartość księgowa (PLN mln)
168,21
Akcje w wolnym obrocie (%)
31,92
Liczba akcji
21 230 515
Cena/zysk
11,30
Cena/wartość księgowa
0,58
III kwartał 2011
Przychody (tys. EUR)
22 760
Wynik operacyjny (tys. EUR)
1 050
Wynik netto (tys. EUR)
-125
Marża zysku brutto ze sprzedaży
18,6%
Marża zysku operacyjnego
4,3%
Marża zysku brutto
3,1%
Marża zysku netto
2,0%
Źródło: Notoria
3
Notowania
Źródło: Notoria
Akcje ACE zadebiutowały w
pechowym momencie – akurat zaczynała się
ponad roczna bessa. Inwestorzy, którzy objęli
akcje w ofercie publicznej musieli zadowolić
się blisko 10% zwyżką w pierwszym dniu
notowań. Historyczny szczyt na poziomie
24,41 zł ustanowiono już w pierwszym
tygodniu, po czym władzę nad rynkiem i
spółką objęły niedźwiedzie.
Niespełna dwa lata później za jedną
akcję ACE płacono nieco ponad 1,10 zł, co
oznaczało dramatyczną 95% przecenę
względem ceny emisyjnej 20,50 zł.
Późniejsze ocieplenie giełdowej koniunktury
pozwoliło odrobić około połowę strat.
Wskaźniki
analizy
portfelowej
informują,
że
ACE
jest
papierem
defensywnym, opcjonalnie wskazanym w
czasie złej koniunktury giełdowej. Mimo
wszystko w akcjonariacie ACE ujawniło się
aż pięciu polskich inwestorów finansowych.
Dane finansowe
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe (tys. EUR)
I-IX'10
I-IX'11
zmiana %
Aktywa
75 773
80 192
5,8
Aktywa trwałe
40 877
39 137
-4,3
Aktywa obrotowe
34 896
41 055
17,6
Zapasy
8 707
9 672
11,1
Kapitał własny
38 650
38 133
-1,3
Kapitał zakładowy
3 185
3 185
0,0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
37 123
42 059
13,3
Zobowiązania długoterminowe
14 528
21 524
48,2
Zobowiązania krótkoterminowe
22 595
20 535
-9,1
BILANS
4
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Przychody netto ze sprzedaży
64 034
75 434
17,8
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
3 082
3 802
23,4
Zysk (strata) brutto
2 868
2 683
-6,5
Zysk (strata) netto
2 236
1 627
-27,2
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
6 406
1 289
-79,9
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-1 808
-1 944
7,5
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-4 389
-2 490
-43,3
209
-3 145
-
Środki pieniężne na początek okresu
11 908
17 432
46,4
Środki pieniężne na koniec okresu
12 131
14 249
17,5
Liczba akcji (tys.)
21 231
21 231
0
Wartość księgowa na jedną akcję
1,82
1,80
-1,34
Zysk (strata) na jedną akcję
Źródło: spółka
0,11
0,08
-27,24
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przepływy pieniężne netto
Wskaźniki finansowe
ZYSKOWNOŚĆ
I-IX'10
I-IX'11
Marża zysku brutto ze sprzedaży
20,2%
19,0%
Marża zysku operacyjnego
4,8%
5,0%
Marża zysku brutto
4,5%
3,6%
Marża zysku netto
3,5%
2,2%
Stopa zwrotu z kapitału własnego
7,7%
5,7%
Stopa zwrotu z aktywów
3,9%
2,7%
PŁYNNOŚĆ
Kapitał pracujący
2010-09-30 2011-09-30
12 301
20 520
Wskaźnik płynności bieżącej
1,54
2,00
Wskaźnik płynności szybkiej
1,16
1,53
Wskaźnik podwyższonej płynności
0,54
0,69
I-IX'10
I-IX'11
Rotacja należności
58,6
61,3
Rotacja zapasów
38,6
36,4
Cykl operacyjny
97,2
97,7
Rotacja zobowiązań
100,3
77,2
-3,1
20,5
Rotacja aktywów obrotowych
147,1
146,9
Rotacja aktywów
319,5
287,0
AKTYWNOŚĆ
Cykl konwersji gotówki
ZADŁUŻENIE
2010-09-30 2011-09-30
Wskaźnik pokrycia majątku
94,6%
97,4%
Stopa zadłużenia
49,0%
52,4%
Wskaźnik obsługi zadłużenia
8,8
4,4
Dług/EBITDA
Źródło: Notoria
6,7
6,9
5
 Przychody ACE po III kwartałach
narastająco wzrosły o prawie 18%, zysk
operacyjny zwiększył się o ponad 23%,
a mimo tego na czysto spółka zarobiła o
27% mniej. Winne tego stanu rzeczy są
w głównej mierze wahania kursów
walut związane ze zmianami wartości
pozycji bilansowych rozliczanych na
koniec
kwartału
spowodowane
osłabieniem
złotówki.
Ogromna
większość
wartości
to
strata
niezrealizowana o naturze czysto
księgowej. Odwrotna sytuacja miałaby
miejsce w przypadku umocnienia się
złotego. Koszty finansowe wzrosły w
ujęciu rocznym o 1,4 mln EUR.
 Martwi
spadek
przepływów
pieniężnych operacyjnych z 6,4 mln
EUR po 9 miesiącach 2010 r. do 1,3 mln
EUR narastająco po III kwartałach 2011 r.
Spółka tłumaczy to zwiększeniem kapitału
obrotowego spowodowanego 19% wzrostem
sprzedaży oraz zmianami przepisów w
Hiszpanii dotyczących skrócenia terminów
płatności na rzecz dostawców, jak również
wytworzeniem zapasów na zaspokojenie
popytu w okresie wakacji.
 Spółka utrzymuje bezpieczny poziom
zadłużenia
i
płynności.
Struktura
zobowiązań zmieniał się na korzyść – spadły
krótkoterminowe, a w ich miejsce wzrosły
długoterminowe.
Sumarycznie
zobowiązania zwiększyły się o 13%, a stopa
zadłużenia przekroczyła 50%. Wskaźnik
płynności bieżącej wzrósł do 2, czyli górnej
granicy wzorcowego zakresu 1,2-2,0.
Struktura przychodów w podziale na regiony (w %)
Region
I-IX’11
I-IX’10
Niemcy
23,5
28,1
Czechy
23,4
24,4
Francja
12,7
11,8
Hiszpania
8,0
8,3
Włochy
3,7
4,8
Pozostałe
28,7
22,6
Źródło: spółka
Analiza sektora
tys. sztuk
III kwartał ’10
III kwartał ’11
Zmiana
Sprzedaż samochodów
2 875
2 916
1,4%
Produkcja samochodów
2 693
2 793
3,7%
182
123
-32,4%
Różnica między sprzedażą a produkcją
Źródło: JD Power Forecasting
6
 Po długim i głębokim okresie kryzysu
rynek
motoryzacyjny
stopniowo
powraca do poprzednich poziomów, a
jego kluczowe parametry odzyskują
wcześniejsze wartości w sytuacji
nadmiaru
mocy
produkcyjnych.
Odbudowanie się międzynarodowego
przemysłu może być przyczyną
zwiększonych wahań cen surowców i
energii, a ponadto po długim okresie
zamrożenia
płac
oczekiwania
pracowników
odnośnie
do
ich
podwyżek są również wysokie.
 W trzecim kwartale 2011 r. sprzedaż
samochodów w Europie Zachodniej
wzrosła o około 40 tys. sztuk, czyli
1,4%, w ujęciu rocznym. Główna w tym
zasługa
Niemiec,
które
mogły
pochwalić się wzrostem sprzedaży o
8,1% oraz wzrostem rynku w o 10,8%.
 Branża motoryzacyjna zanotowała
bardzo
szybkie
odbicie,
które
zawdzięcza popytowi na nowych
rynkach BRIC (Brazylia, Rosja, Indie,
Chiny). W tych krajach budowane są
nowe fabryki – zarówno przez
producentów lokalnych jak i światowe
koncerny. Światowa produkcja w 2010
r. zwiększyła się o 23,8% do 60,1 mln
aut osobowych, bijąc rekord z 2007 r.,
gdy z fabryk wyjechało 58,9 mln
samochodów.
Najwięcej
wyprodukowały montownie w Azji i
Oceanii – 30,1 mln szt. (wzrost o 27%).
W Europie Zachodniej produkcja
wyniosła 12,3 mln (+9%), a w Ameryce
Północnej 9,5 mln aut (+41%).
 Prognoza sprzedaży JD Power dla
rynku
motoryzacyjnego
Europy
Zachodniej przewiduje w 2011 r.
nieznaczny wzrost o 0,2% w stosunku
do roku 2010. Ponieważ dotychczas
różnica była ujemna i wynosiła 2,1%, w
drugiej połowie roku należy oczekiwać
wzrostu o 3%, czyli o 200 tys. samochodów.
 PricewaterhouseCoopers przewiduje dla
całego roku 2011 wzrost produkcji o 5,5% w
skali całej Unii Europejskiej (o 7,2% przy
uwzględnieniu Europy Wschodniej), co przy
dotychczasowym wzroście produkcji o 4,1%
oznacza dalszy wzrost o 7 do 10,6% w
drugiej połowie roku.
 Przemysł motoryzacyjny charakteryzuje
bardzo bliska współpraca pomiędzy
koncernami samochodowymi
i
jego
poddostawcami. Ci drudzy starają się
lokować swoje zakłady w pobliżu
montowni, co pozwala zaoszczędzić na
kosztach transportu i lepiej dostosowywać
się do wymagań finalnych odbiorców,
którzy
oczekują
od
poddostawców
szybkiego i elastycznego reagowania na
zamówienia. Dzięki temu części do
sprzedawanych w Europie samochodów
produkuje się prawie wyłącznie lokalnie,
toteż konkurencja np. chińska nie jest
zagrożeniem.
 Rynek producentów elementów do systemu
hamulcowego charakteryzuje się wysokimi
barierami wejścia. Od przedsiębiorstw z
tego sektora wymagany jest wysoki poziom
technologii oraz jakość produkcji. W
prowadzeniu tego biznesu ważne jest
wykorzystanie
skali
produkcji
oraz
długoterminowe relacje ze znaczącymi
klientami.
 Na
rynku
producentów
systemów
hamulcowych
można
zaobserwować
zastępowanie
hamulców
bębnowych
hamulcami tarczowymi. Powoduje to, że
segmenty aluminiowych
korpusów
zacisków hamulcowych oraz jarzm rosną
szybciej
niż
europejski
rynek
samochodowy.
7
Analiza porównawcza konkurencji
ACE
AC (j)
Inter Groclin
Westa ISIC
Przychody (tys. PLN)
341 758
118 289
141 218
457 375
Wynik operacyjny (tys. PLN)
13 932
25 617
3 885
148 561
Zysk (strata) netto (tys. PLN)
10 091
21 088
516
99 259
Zysk netto na akcję (PLN)
0,48
916,87
0,09
2,25
Wartość księgowa na akcję (PLN)
7,24
2 362,65
33,49
0,04
Aktywa (tys. PLN)
319 275
71 963
277 606
997 704
Kapitał własny (tys. PLN)
153 656
54 341
184 191
1 598
Zwrot na kapitale (ROE)
6,6%
38,8%
0,3%
-
Zwrot na aktywach (ROA)
3,2%
29,3%
0,2%
9,9%
Wskaźnik płynności bieżącej
1,97
3,19
0,92
0,78
51,9%
24,5%
33,7%
99,6%
Wybrane dane za 2010 r.
Stopa zadłużenia
Źródło: Notoria
W powyższej tabeli uwzględniono
tylko spółki wytwarzające różne komponenty
na potrzeby przemysłu samochodowego,
natomiast pominięto firmy handlowe. Na tle
konkurentów ACE jawi się jako największa
firma z branży notowana na GPW.
Wprawdzie pod względem aktywów
nieznacznie góruje nad Inter Groclinem, a
kapitały własne ma nawet niższe niż spółka z
Grodziska
Wielkopolskiego,
ale
zdecydowanie bije konkurenta wynikami.
Przychody 2,5-krotnie wyższe a zysk
operacyjny 3,5 razy większy – to mówi samo
za siebie. Natomiast pod względem
rentowności nie ma sobie równych AC z
Białegostoku. W 2010 r. producent modułów
elektronicznych
i
mechanicznych
samochodowych instalacji gazowych przy
przychodach 118 mln zł zarobił na czysto aż
21 mln zł. Daje to marżę zysku netto
wysokości 17,8%, podczas gdy ACE mogło
się wykazać jedynie 3%.
Wieści z branży
 W 2011 r. AC chce wypracować 135,3
mln zł przychodów i 22 mln zł zysku
netto. Po dwóch kwartałach prognozy
zrealizowała odpowiednio w 61 i 64 %.
 Stomil Sanok chce kupić 100%
udziałów hiszpańskiej spółki Kaufil
Sealing
Technologies,
producenta
uszczelnień karoserii samochodów
osobowych. W 2010 r. jej przychody
wyniosły 90 mln EUR. Stomil zapłaci
pieniędzmi z kredytu bankowego.
 Po tym jak w latach 2009-2010 Westa ISIC
zwiększyła 2,5-krotnie produkcję, w latach
2011-2012
planuje
maksymalnie
wykorzystać
obiekty
produkcyjne
i
wyprodukować 7,6 mln akumulatorów
konwencjonalnych. Dzięki korzyściom skali
będzie to miało pozytywny wpływ na
8
relatywny
spadek
wyprodukowania
jednej
produktu.
kosztów
sztuki
produkcję. Do takiej decyzji zarząd skłonił
wzrost zamówień.
 BZ WBK zgodził się na przedłużenie
spłaty przez Inter Groclin Auto
kredytów na kwoty 25,8 mln zł oraz
11,5 mln zł. Spółka ma czas do 29
lutego 2012 r.
 Wielton nie powinien mieć problemów z
wykonaniem prognozy na 2011 r.,
zakładającej zwiększenie sprzedaży o 66%,
do 425 mln zł. Według zapewnień władz
spółki, III kwartał był udany. Spadek
sprzedaży naczep w Polsce skompensowano
z nawiązką dużym wzrostem eksportu.
 Dębica chce przed końcem 2013 r.
ruszyć z inwestycją w podniesienie
mocy produkcyjnych w sektorze opon
do samochodów ciężarowych. Spółka
chce na ten cel przeznaczyć około
400mln zł.
 Stomil Sanok może skupić do 2,24 mln
akcji, tj. 8,5% ogólnej liczby akcji, w
celu ich umorzenia. Spółka może
przeznaczyć na ten cel do 15 mln zł.
 Inter Groclin Auto zdecydowało się
dokończyć fabrykę w ukraińskiej
Dolinie, której budowę zawieszono na
czas kryzysu. Producent tapicerki
samochodowej chce w niej uruchomić
 DM BOŚ w raporcie z 8 września wydał
rekomendację "kupuj" dla Stomilu Sanok,
ustalając cenę docelową dla akcji spółki na
poziomie 12,45 zł. Według analityków
spółka osiągnie w 2011 r. rekordowe
przychody ze sprzedaży w wysokości 542,4
mln zł oraz 32,1 mln zł zysku netto.
 Westa ISIC zamierza rozwijać produkcję
akumulatorów VRLA (rozrusznikowo zapłonowe do pojazdów z najwyższego
segmentu rynku, akumulatory magazynowe
i
trakcyjne
o
szerokim
zakresie
zastosowania). Przy pełnej zdolności
produkcyjnej przedsięwzięcie powinno
generować 36 mln USD przychodu i 15 mln
USD EBITDA.
Analiza makroekonomiczna
Polska
Czechy
Hiszpania
357,4
147,4
1 063,0
PKB na 1 mieszkańca (tys. EUR)
9,4
13,9
22,6
PKB (%)
3,8
2,3
-0,1
Deficyt budżetowy (% PKB)
7,9
4,7
9,3
Dług publiczny (% PKB)
55
38,5
67,3
Inflacja (%)
2,6
1,5
1,8
Bezrobocie (%)
9,6
7,3
19,8
Eksport towarów (mld EUR)
117,4
99,7
185,8
Import towarów (mld EUR)
Źródło: MG
130,8
94,8
238,1
Wskaźniki makro na koniec 2010 r.:
PKB (mld EUR)
Polska
 Inflacja
HICP
(zharmonizowany
wskaźnik cen konsumpcyjnych, obliczany
według ujednoliconej metodologii Biura
Statystycznego
Unii
Europejskiej)
wyniosła w październiku 3,8%, wobec
3,5% we wrześniu. W ujęciu miesięcznym
ceny wzrosły o 0,7%. Liczony przez GUS
wskaźnik CPI w październiku wyniósł
4,3% rok do roku.
9
 Według założeń budżetowych na 2011 r.,
w nadchodzących 12 miesiącach PKB
wzrośnie o 3,5%. Niektórzy członkowie
Rady Polityki Pieniężnej prognozują
jeszcze wyższy wzrost PKB o 4-4,5%.
Powinno to korzystnie wpływać na
kształtowanie
się
popytu
konsumpcyjnego.
 Ministerstwo Gospodarki szacuje, że
utrzymanie wysokiej dynamiki produkcji
przemysłowej pozwoli w IV kwartale
osiągnąć około 4% wzrost gospodarczy.
Według szacunków GUS, produkcja
sprzedana przemysłu w październiku 2011
r. była o 6,5% wyższa w porównaniu z
analogicznym
miesiącem
2010
r.
Wskaźnik cen produkcji sprzedanej
przemysłu wzrósł w październiku o 8,5%
r/r.
 Premier Donald Tusk zapowiedział w
expose, że od 2012 r. pracodawcy i
samozatrudnieni zapłacą składkę rentową
wyższą o 2 punkty procentowe od
dotychczasowej.
Według
ekspertów
Instytutu
Badań
nad
Gospodarką
Rynkową, będzie to oznaczało nie tylko
wzrost bezrobocia, ale też powiększanie
się szarej strefy w gospodarce.
Czechy
 Po recesji w 2009 r., czeska gospodarka
zaczęła nabierać tempa wzrostu, ale
dynamika była relatywnie słaba. To efekt
programu cięć budżetowych przyjęty
przez rząd oraz wolniejsze tempo wzrostu
u głównych partnerów handlowych. Mimo
to obroty handlowe wzrosły o 24,4% po
spadku o 201% w 2009 r.
 Dla gospodarki czeskiej duże znaczenie
ma handel zagraniczny. Czechy mają
jedną z najbardziej otwartych gospodarek
w Europie. Po znaczącym załamaniu się
dynamiki handlu zagranicznego w 2009 r.
(-20,1%), obroty handlowe w 2010 r.
nabrały
ponownego
rozmachu
i
międzyrocznie
wzrosły
o
24,4%.
Dominującą pozycję w czeskim eksporcie
zajmują
samochody,
komputery,
telewizory, urządzenia telefoniczne, druty
i kable, meble do siedzenia oraz
urządzenia elektryczne.
 Od 2005 r. eksport towarów i usług
przeważa nad ich importem, chociaż
dodatnie saldo wymiany handlowej obniża
się. Największy wpływ na ten rezultat
miało pogłębienie się deficytu w grupie
paliw mineralnych. Około 80% obrotów
towarowych stanowi wymiana z krajami
UE.
 Produkcja przemysłowa w 2010 r.
wzrosła o 10,5%, przy czym największy
wzrost
odnotowano
w
produkcji
samochodów osobowych, przyczep i
naczep, konstrukcji i wyrobów z metali
oraz maszyn i urządzeń. Największy
spadek zarejestrowano w produkcji
pozostałych wyrobów niemetalowych,
mebli oraz w produkcji art. spożywczych.
 Według prognoz Ministerstwa Finansów
w 2011 r. przewiduje się wzrost PKB o
2,0%, średnią inflację na poziomie ok.
2,3%, stopę bezrobocia w wysokości 6,8%
oraz spadek deficytu budżetowego poniżej
4,4% PKB.
Hiszpania
 Hiszpania znajduje się w grupie krajów
UE (tzw. PIGS – Portugalia, Irlandia,
Grecja, Hiszpania), które najsilniej
odczuły
spowolnienie
wzrostu
gospodarczego i trudności na rynkach
finansowych.
Najpoważniejszym
problemem Hiszpanii w latach 2008-2010
stała się w drastycznym tempie rosnąca
stopa bezrobocia, która na koniec czerwca
2010 r. sięgnęła 20% i jest najwyższa w
UE. Tylko w 2009 r. kryzys doprowadził
do likwidacji 1 mln miejsc pracy.
 Wysokie
ujemne
saldo
bilansu
handlowego, jakkolwiek amortyzowane
dochodami z turystyki i importem
kapitału, obciąża znacząco gospodarkę
kraju. Pogorszył się stan finansów,
10
nadwyżka budżetowa zamieniła się na
deficyt przekraczający kryteria unii
monetarnej. Szacuje się, że zadłużenie
publiczne, także w wyniku kosztownego
programu antykryzysowego, przekroczy w
2011r. 70% PKB.
 Głównym
celem
rządu
jest
minimalizowanie
efektów
kryzysu
gospodarczego i
powrót na ścieżkę
wzrostu w latach 2011-2012. Kluczowe
znaczenie ma
recesyjna sytuacja w
budownictwie,
którego
udział
w
tworzeniu PKB wynosi ponad 15%. Rząd
podjął
kosztowny
program
antykryzysowy. Receptą na poprawę
koniunktury miały być początkowo ulgi
podatkowe, zmniejszenie obciążeń dla
remontujących mieszkania, wydłużenie
spłaty kredytów hipotecznych. W czerwcu
2010 r. rząd był zmuszony z większości
tych projektów wycofać się, ograniczyć
subwencje na różnego rodzaju projekty
aby nie dopuścić do katastrofy finansów
publicznych.
 Przyjęty w maju 2010 r. Plan
Konsolidacji
Finansów
Publicznych
zakłada dodatkowe oszczędności państwa
w wysokości 15 mld euro, które mają
spowodować
obniżenie
deficytu
budżetowego do 6% PKB w 2011 r. Plan
obejmuje m.in. obniżenie średnio o 5%
wynagrodzeń urzędników państwowych
oraz o 15% wynagrodzeń członków rządu,
zawieszenie rewaloryzacji rent i emerytur,
zniesienie świadczenia „becikowego” (2,5
tys. EUR na dziecko), obniżenie o 6 mld
EUR
publicznych
inwestycji
infrastrukturalnych,
zmniejszenie
funduszy na leki refundowane oraz
zmniejszenie o 600 mln EUR środków
przeznaczonych w 2010-2011 na oficjalną
pomoc rozwojową.
 Pierwsze półrocze 2011 r. charakteryzuje
dodatni, ale bardzo powolny wzrost
gospodarczy (0,8% w I kwartale, 0,3% w
II kwartale). Inflacja w pierwszej połowie
roku przekroczyła 3%, a stopa bezrobocia
sięgnęła 20,9%.
Podsumowanie
Automotive Components Europe to wysoce
wyspecjalizowana firma wytwarzająca jedne
z
najważniejszych
komponentów
samochodowych układów hamulcowych. Ma
to swoje dobre i złe strony. Spółka może
skupić się na ciągłym doskonaleniu swoich
produktów, na które popyt zawsze będzie w
mniej więcej przewidywalnej skali. Nie ma
więc mowy o marnotrawieniu środków
finansowych na badania i rozwój. Z drugiej
jednak strony przychody ze sprzedaży prawie
całkowicie zależą od wielkości produkcji
koncernów samochodowych, a ta z kolei
zależna jest od ogólnoświatowej koniunktury
gospodarczej. ACE ma solidne fundamenty,
utrzymuje bezpieczny poziom zadłużenia i
nie ma najmniejszych problemów z
płynnością finansową. Wiarę w dobre
perspektywy potwierdza obecność aż pięciu
funduszy inwestycyjnych i emerytalnych w
akcjonariacie emitenta.
11

Podobne dokumenty