Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Radomsku Zespół Szkół

Komentarze

Transkrypt

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Radomsku Zespół Szkół
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Radomsku
Zespó Szkó Elektryczno-Elektronicznych
ul. Narutowicza 12
Lp
Nazwisko i imi (imiona)
.
1. Rudnicki Bogdan
Miejsce zamieszkania
Radomsko
2.
Waloch Agnieszka
Radomsko
3.
Ciupa Stanis aw
Radomsko
4.
Kowalczyk Iwona
Radomsko
5.
Pukacz Bart omiej
Radomsko
6.
Sosi ska Gra yna
Radomsko
7.
Kowalczyk Renata
Radomsko
8.
Duda Katarzyna
Radomsko
9.
Ozi ba a El bieta
Radomsko,
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Radomsku
Zespó Szkolno-Gimnazjalny Nr 3
ul. Szkolna 4
Lp.
Nazwisko i imi (imiona)
Miejsce zamieszkania
1.
Jurek Anna
Radomsko
2.
Anyszewska Aleksandra
Radomsko
3.
Olczyk Ryszard
Radomsko
4.
Pokora Aleksandra
Radomsko
5.
Soja Agnieszka
Radomsko
6.
D bska Aneta
Radomsko
7.
Ku mierz Jadwiga
Radomsko
8.
Klekowska Anna
Radomsko
9..
Piekarska Anna
Radomsko
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Radomsku
II Liceum Ogólnokszta ce
ul. Bugaj 3
Lp.
Nazwisko i imi (imiona)
Miejsce zamieszkania
1.
Obstój Leszek
Radomsko
2.
Zgrzebnicka Agnieszka
Radomsko
3.
Kowalska Anita
Radomsko
4.
Niezna ski Przemys aw
Radomsko
5.
J drzejewska Ludwika
Radomsko
6.
Sygizman Kamil
Radomsko
7.
ynarczyk El bieta
Radomsko
8.
wierta Jadwiga
Radomsko
9.
Synowiec Iwona
Radomsko
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Radomsku
Zespó Szkolno-Gimnazjalny Nr 5
ul. Rolna 65
Lp.
1.
Nazwisko i imi (imiona)
ukaszewska Ma gorzata
Miejsce zamieszkania
Radomsko
2.
Wachniak Ryszard
Radomsko
3.
Maruszyk Leszek
Radomsko
4.
Szydziak Maria
Radomsko
5.
Muszy ski Andrzej
Radomsko
6.
yszkiewicz Danuta
Radomsko
7.
Pierzak El bieta
Radomsko
8.
P aszczy ski Tadeusz
Radomsko
9.
Michalik Anna
Radomsko
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Radomsku
Publiczne Przedszkole Nr 6
ul. Rolna 2
Lp.
Nazwisko i imi (imiona)
Miejsce zamieszkania
1.
Ko win Dagmara
Radomsko
2.
Dziegie Stanis aw
Radomsko
3.
Ociepa Danuta
Radomsko
4.
Brzozowska Julita
Radomsko
5.
Mossur Jolanta
Radomsko
6.
Ta ska Renata
Radomsko
7.
Koz owska Renata
Radomsko
8.
Gonera Dagmara
Radomsko
9.
Depta Edyta
Radomsko
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Radomsku
Zespó Szkolno-Gimnazjalny Nr 1
ul. Piastowska 17
Lp.
Nazwisko i imi (imiona)
Miejsce zamieszkania
1.
Jarz biak El bieta
Radomsko
2.
Fatyga Agnieszka
Radomsko
3.
urek Wanda
Radomsko
4.
J drzejewski Micha
Radomsko
5.
Choróbski Pawe
Radomsko
6.
Brze niak Beata
Radomsko
7.
Soczy ska Barbara
Radomsko
8.
Stalka Marianna
Radomsko
9.
Kuli Edyta
Radomsko
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Radomsku
Specjalny O rodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Piastowska 12
Lp.
Nazwisko i imi (imiona)
Miejsce zamieszkania
1.
Grabarczyk Aleksandra
Radomsko
2.
Gajda Ryszard
Radomsko
3.
Olczyk Adam
Radomsko
4.
Socha Anna
Radomsko
5.
D bska Magdalena
Radomsko
6.
Kulka S awomir
Radomsko
7.
drzejczyk Magdalena
Radomsko
8.
Drogosz Zenobia
Radomsko
9.
Grabarczyk Zbigniew
Radomsko
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 w Radomsku
Publiczne Przedszkole Nr 1
ul. Mi a 13
Lp.
Nazwisko i imi (imiona)
Miejsce zamieszkania
1.
Krawczyk Ma gorzata
Radomsko
2.
Szczepa ska Gra yna
Radomsko
3
Bereska Katarzyna
Radomsko
4
Wolska Dorota
Radomsko
5.
Sik Agnieszka
Radomsko
6.
Wyciszkiewicz Ma gorzata
Radomsko
7.
Kubasiak Pawe
Radomsko
8.
Grabarczyk Jolanta
Radomsko
9.
Jasi ska Jolanta
Radomsko
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9 w Radomsku
Zespó Szkó Ponadgimnazjalnych Nr 1
ul. Brze nicka 20
Lp.
Nazwisko i imi (imiona)
Miejsce zamieszkania
1.
O cik Katarzyna
Radomsko
2.
K pa Jadwiga
Radomsko
3.
Bereska Barbara
Radomsko
4.
Bartnik Jerzy
Radomsko
5.
Radomsko
6.
Szymankiewicz
Ma gorzata
Ociepa Ma gorzata
7.
Kubicka Magdalena
Radomsko
8.
Stefaniak Ma gorzata
Radomsko
9.
O cik Danuta
Radomsko
Radomsko
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10 w Radomsku
Zespó Szkó Drzewnych i Ochrony rodowiska
ul. Brze nicka 22
Lp.
Nazwisko i imi (imiona)
Miejsce zamieszkania
1.
Normand Laura
Radomsko
2.
Knychalski Marek
Radomsko
3.
Ma olepsza Barbara
Radomsko
4.
Szwaja ukasz
Radomsko
5.
Mamrot Iwona
Radomsko
6.
Basiak Dorota
Radomsko
7.
Soboci ski Piotr
Radomsko
8.
Ko odziejczyk Cezariusz
Radomsko
9.
Ratecka Justyna
Radomsko
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11 w Radomsku
Zespó Szkolno-Gimnazjalny Nr 7
ul. 11 Listopada 16
Lp.
Nazwisko i imi (imiona)
Miejsce zamieszkania
1.
Mielczarek Wojciech
Radomsko
2.
Bereska Agnieszka
Radomsko
3.
Chojnacka Mariola
Radomsko
4.
Fatyga Agnieszka
Radomsko
5.
Rorat Kacper
Radomsko
6.
Sabady Gra yna
Radomsko
7.
Soboci ska Katarzyna
Radomsko
8.
Ka ska Beata
Radomsko
9.
Sierakowska Jolanta
Radomsko
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 12 w Radomsku
Publiczna Szko a Podstawowa Nr 8
ul. Reja 81
Lp.
Nazwisko i imi (imiona)
Miejsce zamieszkania
1.
Grz dziel Monika
Radomsko
2.
Kurpienik Kamil
Radomsko
3.
Ka ka Miros awa
Radomsko
4.
Zawisza Urszula
Radomsko
5.
Bartnik Magdalena
Radomsko
6.
Noremberg Krystyna
Radomsko
7.
Kaczmarczyk Anna
Radomsko
8.
Spa ka Agata
Radomsko
9.
Pokora Halina
Radomsko
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 13 w Radomsku
Muzeum Regionalne
ul. Narutowicza 1
Lp.
Nazwisko i imi (imiona)
Miejsce zamieszkania
1.
Kowalczyk Wanda
Radomsko
2.
Grygiel Robert
Radomsko
3.
Janik Barbara
Radomsko
4.
Nowak Agnieszka
Radomsko
5.
Klapp Jolanta
Radomsko
6.
Cha ada Iwona
Radomsko
7.
Zawadzka Katarzyna
Radomsko
8.
Kucharska Halina
Radomsko
9.
Walaszczyk Monika
Radomsko
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 14 w Radomsku
Miejski Dom Kultury
ul. Brze nicka 5
Lp.
Nazwisko i imi (imiona)
Miejsce zamieszkania
1.
Panicz Paulina
Radomsko
2.
W grzy ska Jolanta
Radomsko
3.
Staszewska Urszula
Radomsko
4.
Górecka Iwona
Radomsko
5.
Wo niak Mariusz
Radomsko
6.
Walaszczyk El bieta
Radomsko
7.
Lechman Urszula
Radomsko
8.
Paul Sebastian
Radomsko
9.
Olczyk Alina
Radomsko
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 15 w Radomsku
Publiczna Szko a Podstawowa Nr 3
ul. Marii D browskiej 27
Lp.
Nazwisko i imi (imiona)
Miejsce zamieszkania
1.
W odarczyk El bieta
Radomsko
2.
Ko cia ska El bieta
Radomsko
3.
Makowska Iwona
Radomsko
4.
Ko odziejczyk Ewa
Radomsko
5.
Makowska Ma gorzata
Radomsko
6.
Lisowska Barbara
Radomsko
7.
Zawadzki Tomasz
Radomsko
8.
Buc W adys aw
Radomsko
9.
Roma ska Anna
Radomsko
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 16 w Radomsku
Bursa Szkolna
ul. Piastowska 21
Lp.
Nazwisko i imi (imiona)
Miejsce zamieszkania
1.
lifirska Anna
Radomsko
2.
Sapota Jadwiga
Radomsko
3.
Kowalczyk Wies awa
Radomsko
4.
Mielczarek Piotr
Radomsko
5.
Szyller Edyta
Radomsko
6.
Szymczak Andrzej
Radomsko
7.
Szcze niak Aleksandra
Radomsko
8.
Trajdos Barbara
Radomsko
9.
Mitu a Micha
Radomsko
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 17 w Radomsku
I Liceum Ogólnokszta ce
ul. Armii Krajowej 30
Lp.
Nazwisko i imi (imiona)
Miejsce zamieszkania
1.
Klekowska Zdzis awa
Radomsko
2.
Wojciechowska Barbara
Radomsko
3.
Ostrowska Renata
Radomsko
4.
Synowiec Krystyna
Radomsko
5.
Balas Danuta
Radomsko
6.
K pa Przemys aw
Radomsko
7.
Trajdos Iwona
Radomsko
8.
Ptak Marcin
Radomsko
9.
Sobczyk Andrzej
Radomsko
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 18 w Radomsku
Zespó Szkolno-Gimnazjalny Nr 6
ul. Makuszy skiego 25
Lp.
Nazwisko i imi (imiona)
Miejsce zamieszkania
1.
Ga wa Jolanta
Radomsko
2.
Zakrzewski Marcin
Radomsko
3.
Musia Bo ena
Radomsko
4.
Wyciszkiewicz Pawe
Radomsko
5.
Anto ska Monika
Radomsko
6.
Pó rola Katarzyna
Radomsko
7.
Biela Gra yna
Radomsko
8.
O cik Renata
Radomsko
9.
Madali ska Jolanta
Radomsko
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 19 w Radomsku
Zespó Szkolno-Gimnazjalny Nr 2
ul. Pi sudskiego 22
Lp.
Nazwisko i imi (imiona)
Miejsce zamieszkania
1.
Otoli ska Beata
Radomsko
2.
Sukiennik Krzysztof
Radomsko
3.
Leszczy ski Robert
Radomsko
4.
ski Piotr
Radomsko
5.
Koz owska Monika
Radomsko
6.
Kempska Agata
Radomsko
7.
Stankiewicz Ewa
Radomsko
8.
Ko odziejczyk Janina
Radomsko
9.
Majewska Mariola
Radomsko
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 20 w Radomsku
wietlica Kó ek Rolniczych
ul. Paderewskiego 10
Lp.
Nazwisko i imi (imiona)
Miejsce zamieszkania
1.
Kwa nik Zofia
Radomsko
2.
Wolski Antoni
Radomsko
3.
Przepióra Adam
Radomsko
4.
Nita Monika
Radomsko
5.
Kotlicki Kamil
Radomsko
6.
uszczyn Aneta
Radomsko
7.
Saj Micha
Radomsko
8.
Retyk Leokadia
Radomsko
9..
Pó rola Justyna
Radomsko
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 21 w Radomsku
Ochotnicza Stra Po arna
ul. Stra acka 13
Lp.
1.
2.
Nazwisko i imi (imiona)
St pie Iwona
yczko Ryszard
Miejsce zamieszkania
Radomsko
Radomsko
3.
Noremberg Barbara
Radomsko
4.
Lacek Ilona
Radomsko
5.
Mazik Seweryn
Radomsko
6.
B k Marcin
Radomsko
7.
Daros Ma gorzata
Radomsko
8.
Warda Gra yna
Radomsko
9.
Szulc Kamila
Radomsko
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 22 w Radomsku
Publiczna Szko a Podstawowa Nr 5
ul. Narutowicza 207
Lp.
Nazwisko i imi (imiona)
Miejsce zamieszkania
1.
Zachmac Paulina
Radomsko
2.
D bczyk Katarzyna
Radomsko
3.
Kobylarz Krystyna
Radomsko
4.
Cieciura Anna
Radomsko
5.
Trzeciak Agnieszka
Radomsko
6.
Cie lik Robert
Radomsko
7.
Plutecki Szymon
Radomsko
8.
Borowiecki Marcin
Radomsko
9.
Andrzejczyk Robert
Radomsko
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 23 w Radomsku
Zespó Szkolno-Gimnazjalny Nr 1
ul. Piastowska 17
Lp.
Nazwisko i imi (imiona)
Miejsce zamieszkania
1.
Flasza aneta
Radomsko
2.
Micha ek Danuta
Radomsko
3.
ciak Anna
Radomsko
4.
Pokora Katarzyna
Radomsko
5.
Fiuty Anna
Radomsko
6.
Lukas Irena
Radomsko
7.
Wyrfel Anna
Radomsko
8.
Suwart Przemys aw
Radomsko
9.
St pie Jolanta
Radomsko
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 24 w Radomsku
Zespó Szkolno-Gimnazjalny Nr 4
ul. wi tej Jadwigi Królowej 20
Lp.
Nazwisko i imi (imiona)
Miejsce zamieszkania
1.
Górecka Irena
Radomsko
2.
Zagórowicz Katarzyna
Radomsko
3.
Koperska Sylwia
Radomsko
4.
Proszowska Jadwiga
Radomsko
5.
G siorowska Anna
Radomsko
6.
Janus Dorota
Radomsko
7.
Smolarczyk Jolanta
Radomsko
8.
Fronczyk Jadwiga
Radomsko
9.
Sm dzik Alicja
Radomsko
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 25 w Radomsku
Zespó Szkolno-Gimnazjalny Nr 4
ul. wi tej Jadwigi Królowej 20
Lp.
Nazwisko i imi (imiona)
Miejsce zamieszkania
1.
Mazur Magdalena
Radomsko
2.
Kowalczyk Micha
Radomsko
3.
Sadzisz Urszula
Radomsko
4.
Walczak Edyta
Radomsko
5.
Krynke Piotr
Radomsko
6.
Kosela Teresa
Radomsko
7.
omi ski Grzegorz
Radomsko
8.
Wilkoszewska Alina
Radomsko
9.
Olczyk S awomir
Radomsko
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 26 w Radomsku
Dom Pomocy Spo ecznej
ul. Ignacego Krasickiego 138
Lp.
Nazwisko i imi (imiona)
Miejsce zamieszkania
1.
Dworakowski Ryszard
Radomsko
2.
Kotlicki Adam
Radomsko
3.
Mielczarek Emil
Radomsko
4.
Janusiak Jan
Radomsko
5.
Dr gowska-Jandu a Agnieszka
Radomsko
6.
odos Marek
Radomsko
7.
S ubik Urszula
Radomsko
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 27 w Radomsku
Szpital Powiatowy
ul. Prymasa Wyszy skiego 14
Lp.
Nazwisko i imi (imiona)
Miejsce zamieszkania
1.
Kami ski Patryk
Radomsko
2.
Poteralska El bieta
Radomsko
3.
Mielczarek Ewa
Radomsko
4.
Oszczepalska Anna
Radomsko
5.
Kurek Katarzyna
Radomsko
6.
odos El bieta
Radomsko
7.
Kubicka Ewa
Radomsko

Podobne dokumenty