Zarządzenie nr 2/2016/2017 Rektora UAM z dnia 2 września 2016

Komentarze

Transkrypt

Zarządzenie nr 2/2016/2017 Rektora UAM z dnia 2 września 2016
Zarządzenie Nr 2/2016/2017
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 2 września 2016 roku
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 158/2013/2014 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”
Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń
socjalnych (Dz. U. 2016.800 j.t), art. 66 ust. 2, art. 157 ust. 1, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012.572 j. t., z późn. zm.) oraz art. 27 ust. 1 i 2 i art. 30 ust. 4
ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych (Dz. U. 2015.1881 j.t., z późn. zm.)
zarządzam, co następuje:
§1
W Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 158/2013/2014 Rektora Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia
„Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu”, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 9 ust.1 dodaje się pkt 11, który otrzymuje brzmienie:
„11) dofinansowanie programu uprawniającego do korzystania z usług sportowo-rekreacyjnych,
którego uczestnikiem jest UAM na podstawie umowy zawartej z podmiotem trzecim dla osób
uprawnionych w rozumieniu § 7 ust. 1 pkt. 1, 6 oraz 7 (w zakresie pkt 1, 6) Regulaminu”;
2) w § 10 ust. 1 dodaje się pkt 7, który otrzymuje brzmienie:
„7) dofinansowanie programu uprawniającego do korzystania z usług sportowo-rekreacyjnych,
którego uczestnikiem jest UAM na podstawie umowy zawartej z podmiotem trzecim dla osób
uprawnionych w rozumieniu § 7 ust. 1 pkt. 2, 4 oraz 7 (w zakresie pkt 2, 4) Regulaminu”;
3) w § 11 dodaje się ust. 6, który otrzymuje brzmienie:
„ 6. Osoby uprawnione w rozumieniu § 7 ust. 1 pkt. 1, 2, 4, 6 oraz 7 (w zakresie pkt 1,2, 4, 6)
Regulaminu otrzymują świadczenie, o którym mowa odpowiednio w § 9 ust. 1 pkt 11 albo w § 10
ust. 1 pkt 7 Regulaminu w wysokości ustalonej według zasad, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 – 3a
Regulaminu”.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 roku.
REKTOR
Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki
ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
NIP 777 00 06 350, REGON 000001293
tel. +48 61 829 43 92, fax +48 61 829 44 44
[email protected]
www.amu.edu.pl