Odpowiedź na zapytanie z dnia 15.11.2010r.

Komentarze

Transkrypt

Odpowiedź na zapytanie z dnia 15.11.2010r.
Stary Sącz, 15.11.2010 r.
GMINA
STARY
SĄCZ
Wszyscy Wykonawcy
Dotyczy : przetargu nieograniczonego Nr sprawy : PI 341 – 30/2010 na „Przebudowę
przedszkola w Starym Sączu przy ul. Ks. Prof. Józefa Tischnera”
ODPOWIEDŹ
NA
ZAPYTANIE
W związku z zapytaniem złoŜonym do SIWZ w trybie art.38 ust.2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych o treści :
„1.
U9 i U10 bemar wymiary wskazują iŜ urządzenie powinno być wycenione bez podstawy
- czy naleŜy wycenić urządzenia nastolne?
Z rysunku natomiast wynika iŜ mają być wstawione w tzw trzon ? to na czym ?
2.
U15 -WILK nie występuje o podanych wymiarach
3.
Szatkownice do jarzyn powinny być wyposaŜone w tarcze .Producenci tarcze
wyceniają osobno. Jakie tarcze winny być uwzględnione w wycenie ?
4.
U17 -krajalnica samo hasło nie określa urządzenie do czego ma słuŜyć ?
?do wędlin? do sera?
5.
W obieralniach stosuje się zlewy 1-komorowe z blatem odkładczy na którym
umieszcza się naświetlacz do dezynfekcji jaj .
W projekcie zaproponowano odrębny zlew Z8 i odrębny stół 9-HACCP nie przewiduje takiego rozwiązania .
? CZY MOśNA ZASTOSOWAC ZLEW 1-KOMOROWY 120x60x85 , który gabarytami
będzie odpowiadał sumie zaproponowanych w projekcie.
6. Cz wyposaŜenie techn. - zlewy, wyposaŜenie sanitarne równieŜ mają być wykonane
ze stali nierdzewnej, jeśli tak to które?
Zamawiający wyjaśnia co następuje :
Ad. 1
NaleŜy wycenić bemary z podstawą.
Ad.2.
MoŜna przyjąć WILK o podobnych wymiarach ( np Wilk do mięsa TS-22 o wymiarach
300x420x500 mm lub inny równorzędny ).
Ad.3.
Razem z szatkownicą do jarzyn naleŜy wycenić komplet 5 tarcz tnących :
- wiórki 2mm
- wiórki 4mm
- wiórki 6mm
- plastry 2mm
- plastry 4mm
Ad.4.
NaleŜy wycenić krajalnicę przeznaczoną do szybkiego krojenia wszelkiego rodzaju
Ŝywności (od miękkich pomidorów po twardą, suszoną kiełbasę lub ser). np. Typ 612pT
(z noŜem teflonowym - do sera) lub inną równorzędną.
Ad.5.
MoŜna zastosować zlew 1-komorowy 120x60x85 , który gabarytami będzie odpowiadał
sumie zaproponowanej w projekcie .
Ad.6.
Wszystkie elementy wyposaŜenia technologii kuchni opisane na rysunku nr 19 naleŜy
wykonać ze stali nierdzewnej z wyjątkiem: szafek ubraniowych, krzeseł, stolika
śniadaniowego, kloca do mięsa.
Kierownik Referatu Przygotowania Inwestycji
inŜ. Bonifacy
WOLAK