Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierska” w Łodzi ogłasza

Komentarze

Transkrypt

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierska” w Łodzi ogłasza
REKLAMA
006430087
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierska” w Łodzi
ogłasza ustny przetarg:
na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności do lokalu nr 32
przy ul. Pojezierskiej 29 o pow. 37,48 m2, 2 pokoje i kuchnia, parter bez balkonu.
Cena wywoławcza wynosi 109.000,00 zł, wadium 10.900,00 zł.
Obejrzenie lokalu umożliwia SM „Pojezierska” w Łodzi przy ul. Sierakowskiego 65a
w dniach: 20-21.06 br. po wcześniejszym kontakcie telefonicznym 42 651 14 07 wewn. 25.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni, ul. Sierakowskiego 65a, pokój nr 6,
w dniu 23 czerwca 2016 r. (czwartek) o godz. 10.00 – I stopień dla członków
SM „Pojezierska”; II stopień dla osób zainteresowanych.
Pierwszeństwo w ustanowieniu odrębnej własności na powyższy lokal posiadają członkowie oczekujący w naszej Spółdzielni, niemający zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych. Warunkiem przeniesienia odrębnej własności lokalu na takiego członka jest
wpłata wartości rynkowej lokalu. W przypadku kilku członków zainteresowanych tym
samym lokalem prawo otrzyma członek z najdłuższym stażem oczekiwania.
Dla pozostałych zainteresowanych warunkiem przystąpienia do przetargu jest
wniesienie wadium.
Wadium należy wpłacić w kasie Spółdzielni najpóźniej w dniu przetargu, tj. 23 czerwca
2016 r., do godz. 9.55.
Przetarg w wymienionym wyżej terminie jest ważny, jeśli przystąpi do niego
przynajmniej dwóch uczestników, w przypadku zgłoszenia się jednego uczestnika
odbędzie się przetarg w II terminie w dniu 23 czerwca 2016 r. o godzinie 10.30.
Wysokość postąpienia 1000,00 zł.
Koszty związane z ustaleniem odrębnej własności lokalu (koszty aktu notarialnego
i założenia księgi wieczystej) obciążają w całości osobę wygrywającą przetarg.
Pełna wartość wylicytowanego wkładu powinna być wniesiona na konto Spółdzielni
w ciągu 30 dni od daty przetargu.
Zarząd Spółdzielni zastrzega możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Bliższych informacji można zasięgnąć pod numerem telefonu 42 651 23 75 w. 18.