Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku

Komentarze

Transkrypt

Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku
Raport bieżący nr 7/2015
Data sporządzenia: 2015-07-07
Temat: Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz praw do akcji
serii B
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych
Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 7 lipca
2015 r. Spółka otrzymała od Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwałę
Zarządu GPW nr 650/2015 z dnia 7 lipca 2015 r., w której Zarząd GPW postanawia:
1) wprowadzić z dniem 8 lipca 2015 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku
podstawowym 21.213.024 (dwadzieścia jeden milionów dwieście trzynaście tysięcy dwadzieścia
cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A Spółki, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,
oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLPKBEX00072”;
2) notować akcje Spółki, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą
skróconą „PEKABEX” i oznaczeniem „PBX”.
Jednocześnie Spółka informuje, że w dniu 7 lipca 2015 r. Spółka otrzymała od GPW uchwałę Zarządu
GPW nr 651/2015 z dnia 7 lipca 2015 r., w której Zarząd GPW postanawia:
1) wprowadzić z dniem 8 lipca 2015 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku
podstawowym 3.000.000 (trzy miliony) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki
o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych S.A. kodem „PLPKBEX00080”;
2) notować prawa do akcji Spółki, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod
nazwą skróconą „PEKABEX-PDA” i oznaczeniem „PBXA”.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2015-07-07 Robert Jędrzejowski Prezes Zarządu
2015-07-07 Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu