Formularz Ofertowy

Komentarze

Transkrypt

Formularz Ofertowy
Projekt ,,Jestem mobilny” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik 1
do Zapytania ofertowego z dnia 1 lipca 2014 r.
……………………………..
Pieczęć firmy
……………………………., dn. ………………………
FORMULARZ OFERTOWY
I:
Informacje dotyczące Usługodawcy
Nazwa usługodawcy: ......................................................................................................................
Adres:..............................................................................................................................................
NIP: ............................................................. REGON: ...................................................................
Tel./fax: ...................................................... E-mail: .....................................................................
Osoba do kontaktów: .................................................................
Tel./fax: ......................................................tel. kom.: ...............................................
E-mail: .....................................................................
Strona internetowa: ....................................................................
II: OFERTA FINANSOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W RAMACH WYBRANYCH CZĘŚCI
(Nazwa usługi zgodnie z pkt. II Zapytania ofertowego):
/wypełnić tylko te części formularza, na które Oferent składa swoją ofertę/
CZĘŚĆ I:
„ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA – „PRACOWNIK
USŁUG GASTRONOMICZNYCH Z ELEMENTAMI USŁUG CATERINGOWYCH” –
obejmującego praktyczne i teoretyczne przygotowanie do wykonywania zadań zawodowych
dla 4 Beneficjentów w wymiarze 100 godzin dydaktycznych (15 dni);
Cena w przeliczeniu na jedną osobę ............................................................... zł
Cena całkowita brutto / 4 osoby / ................................................................. zł
Słownie: .......................................................................................................................................
Proponowane miejsce realizacji szkolenia: ……………………….………………………………
1
Projekt ,,Jestem mobilny” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Na cenę brutto składają się poszczególne koszty (wypisać szczegółowo kalkulację kosztów):
….....................................................................................................................................................…..........
...........................................................................................................................................…........................
..........................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................
CZĘŚĆ II:
„ZORGANIZOWANIE
I
PRZEPROWADZENIE
SZKOLENIA
–
„KURS
FRYZJERSKI” – obejmującego praktyczne i teoretyczne przygotowanie do wykonywania
zadań zawodowych dla 1 Beneficjenta w wymiarze 120 godzin dydaktycznych (np. 15 dni
x 8 h), w tym 30 godzin zajęć teoretycznych i 90 godzin zajęć praktycznych;
Cena całkowita brutto / 1 osoba / .................................................................. zł
Słownie: .......................................................................................................................................
Proponowane miejsce realizacji szkolenia: ……………………………………….………………
Na cenę brutto składają się poszczególne koszty (wypisać szczegółowo kalkulację kosztów):
….....................................................................................................................................................…..........
...........................................................................................................................................…........................
..........................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................
CZĘŚĆ III:
„ZORGANIZOWANIE
SZKOLENIA
–
„PROFESJONALNY
SPRZEDAWCA,
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY + OBSŁUGA KAS FISKALNYCH I BHP” –
obejmującego praktyczne przygotowanie do wykonywania zadań zawodowych na stanowisku
sprzedawcy – handlowca dla 2 Beneficjentów w wymiarze 72 godzin dydaktycznych (np. 12
dni x 6 godzin);
Cena w przeliczeniu na jedną osobę ............................................................... zł
Cena całkowita brutto / 2 osoby / .................................................................. zł
Słownie: .......................................................................................................................................
Proponowane miejsce realizacji szkolenia: ……………………………………….………………
2
Projekt ,,Jestem mobilny” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Na cenę brutto składają się poszczególne koszty (wypisać szczegółowo kalkulację kosztów):
….....................................................................................................................................................…..........
...........................................................................................................................................…........................
..........................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................
CZĘŚĆ IV:
„ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA – „PRACOWNIK
SALONU URODY” – obejmującego praktyczne i teoretyczne przygotowanie do
wykonywania zadań zawodowych dla 2 Beneficjentów w wymiarze 114 godzin
dydaktycznych, w tym 18 godzin zajęć teoretycznych i 96 godzin zajęć praktycznych;
Cena w przeliczeniu na jedną osobę ............................................................... zł
Cena całkowita brutto / 2 osoby / .................................................................. zł
Słownie: .......................................................................................................................................
Proponowane miejsce realizacji szkolenia: ……………………………………….………………
Na cenę brutto składają się poszczególne koszty (wypisać szczegółowo kalkulację kosztów):
….....................................................................................................................................................…..........
...........................................................................................................................................…........................
..........................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................
CZĘŚĆ V:
„ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA – „KURS BUKIECIARSTWA”
- obejmującego praktyczne przygotowanie do wykonywania zadań zawodowych w zakresie
artystycznego układania kwiatów dla 1 Beneficjenta w wymiarze 60 godzin dydaktycznych
(np. 10 dni x 6 godzin);
Cena całkowita brutto / 1 osoba / .................................................................. zł
Słownie: .......................................................................................................................................
Proponowane miejsce realizacji szkolenia: ……………………………………….………………
3
Projekt ,,Jestem mobilny” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Na cenę brutto składają się poszczególne koszty (wypisać szczegółowo kalkulację kosztów):
….....................................................................................................................................................…..........
...........................................................................................................................................…........................
..........................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................
CZĘŚĆ VI:
„ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA – „OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH
Z NAPĘDEM SILNIKOWYM” - nauka obsługi wózków jezdniowych wraz z opłaceniem
egzaminu państwowego i badań lekarskich dla 1 Beneficjenta, w wymiarze 44 godzin
dydaktycznych (8 dni x 5,5 godziny) – zajęć teoretycznych oraz 15 godzin dydaktycznych
(3 dni x 5 godzin) – zajęć praktycznych
Cena całkowita brutto / 1 osoba / .................................................................. zł
Słownie: .......................................................................................................................................
Proponowane miejsce realizacji szkolenia: ……………………………………….………………
Na cenę brutto składają się poszczególne koszty (wypisać szczegółowo kalkulację kosztów):
….....................................................................................................................................................…..........
...........................................................................................................................................…........................
..........................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................
CZĘŚĆ VII:
„ZORGANIZOWANIE „KURSU PRAWA JAZDY KAT. B” - dla 11 Beneficjentów. Kurs
zostanie przeprowadzony w wymiarze 30 godzin – zajęć teoretycznych oraz 30 godzin zajęć
praktycznych
Cena w przeliczeniu na jedną osobę ............................................................... zł
Cena całkowita brutto / 11 osób / .................................................................. zł
Słownie: .......................................................................................................................................
Proponowane miejsce realizacji szkolenia: ……………………………………….………………
4
Projekt ,,Jestem mobilny” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Na cenę brutto składają się poszczególne koszty (wypisać szczegółowo kalkulację kosztów):
….....................................................................................................................................................…..........
...........................................................................................................................................…........................
..........................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................
CZĘŚĆ VIII:
„ZORGANIZOWANIE
SZKOLENIA
–
„ABC
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”
-
dla 11 Beneficjentów w wymiarze 18 h dydaktycznych
Cena w przeliczeniu na jedną osobę ............................................................... zł
Cena całkowita brutto / 11 osób / .................................................................. zł
Słownie: .......................................................................................................................................
Proponowane miejsce realizacji szkolenia: ……………………………………….………………
Na cenę brutto składają się poszczególne koszty (wypisać szczegółowo kalkulację kosztów):
….....................................................................................................................................................…..........
...........................................................................................................................................…........................
..........................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................
Oświadczenie dotyczące postanowień i warunków zamówienia
Oświadczam, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia oraz uzyskaliśmy niezbędne
informacje służące przygotowaniu oferty. Podpisanie niniejszego formularza jest tożsame z
akceptacją wzoru umowy (załącznika nr 3 do zapytania ofertowego).
W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Do oferty załączam:
1……………………………………………………………………………………………………………
2……………………………………………………………………………………………………………
3……………………………………………………………………………………………………………
4. ….…………………………………………………………………………………………………………
………………………………
pieczątka i podpis
5