Strategiczne Cele Słubicko - Frankfurckiego Planu Działania 2010

Komentarze

Transkrypt

Strategiczne Cele Słubicko - Frankfurckiego Planu Działania 2010
Strategiczne Cele
Słubicko - Frankfurckiego Planu Działania 2010-2020
Wyciąg tekstu uchwały przyjętej na Wspólnej Sesji Rad Miejskich w dniu 29.04.2010
1. Dwumiasto otwarte na świat o wysokim standardzie życia
1.1. Wspólny, zintegrowany rozwój miast
1.2. Otwarcie na Odrę: ożywienie i rozwój terenów nadrzecznych jako wspólnego
centrum miejskiego
1.3. Rewitalizacja ważnych obszarów miejskich oraz poprawa wizerunku miasta przez
ich połączenie
1.4. Stworzenie transgranicznej, wspólnej komunikacji miejskiej
1.5. Zachowanie i połączenie ze sobą systemów zielonych w centrum miast i nad
rzeką
2. Dwumiasto wielojęzyczne
"Specjalna strefa kształcenia Viadrina" oraz
"Jesteśmy u siebie po obu stronach Odry!"
2.1. Posługiwanie się językiem sąsiada naturalną umiejętnością już od najmłodszych
lat
2.2. Umiejętność porozumiewania się ze swoimi rówieśnikami zza Odry w języku
sąsiada po 6 klasie szkoły podstawowej
2.3. Wyposażenie nauczycieli przedszkolnych i szkolnych w kompetencje językowe i
interkulturowe
3. Dwumiasto nauki
"Specjalna strefa kształcenia Viadrina"
3.1. "Całe miasto się uczy": wzmacnianie integracji Słubiczan i Frankfurtczyków
poprzez wspólne uczenie się
3.2. Ścisła współpraca samorządów miast i ośrodków akademickich EUV/CP
3.3. Zapewnienie miastom specjalistów dzięki zbudowaniu i utrwaleniu wizerunku
Sł/Ffo jako atrakcyjnego miejsca nauki
4. Dwumiasto dynamicznego rozwoju, zorientowane na przyszłość
4.1. Opracowanie i wdrożenie koncepcji strategii wspólnego marketingu miejskiego i
gospodarczego (2009/2010)
2
4.2. Wspólna polityka wspierania gospodarki oraz rynku pracy (od 01.05.2011) ze
szczególnym naciskiem na osiedlenie nowych firm - hasło: "Obojętnie, po której
stronie Odry powstają miejsca pracy"
4.3. Wzmocnienie znaczenia turystycznego Sł/FfO poprzez rozbudowę infrastruktury
4.4. Wspólna zintegrowana i atrakcyjna nfrastruktura
4.5. Dwumiasto jako międzynarodowe Centrum innowacyjnych technologii (klaster
solarny i technologii półprzewodników)
4.6. Opracowanie i wdrożenie systemu samorządowych działań na rzecz podniesienia
poziomu ochrony klimatu i środowiska oraz ekologicznej jakości życia
5. Dwumiasto przyjazne rodzinie
5.1. Podniesienie atrakcyjności Europejskiego Dwumiasta jako miejsca dla osiedlania
się rodzin
6. Dwumiasto kultury
6.1. Promowanie i upowszechnianie wpólnej tożsamości przy zachowaniu swoich
odrębnych narodowych tożsamości
6.2. Stała, wspólna, atrakcyjna oferta kulturalna i wspólne instytucje kultury
6.3. Pielęgnowanie i udostępnianie wspólnego dziedzictwa kulturowego
7. Dwumiasto sportu
7.1. Uzgodniona rozbudowa infrastruktury sportowej oraz utrzymanie istniejącej
7.2. Intensywna współpraca transgraniczna samorządów i organizacji sportowych na
rzecz rozwoju i upowszechnienia sportu jako czynnika integrującego
mieszkańców ("mieszkańcy uprawiają sport i uczestniczą w imprezach
sportowych po obu stronach Odry")
7.3. Sport jako czynnik pozytywnego wizerunku i rozwoju gospodarczego staje się
istotnym elementem regionalnego i międzynarodowego marketingu Dwumiasta