PDF Pobierz

Komentarze

Transkrypt

PDF Pobierz
„OŚRODEK WSPARCIA RODZINY”
Priorytet VII: Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Malbork, dn. 03.02.2012r.
Zapytanie ofertowe Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku
na obsługę prawną projektu „Ośrodek Wsparcia Rodziny” , świadczenie
poradnictwa prawnego oraz przeprowadzenie warsztatów z nauki pisania pism
procesowych dla beneficjentów ostatecznych projektu w latach 2012 – 2013
współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego
Z wyłonioną kancelarią zostaną zawarte 2 umowy cywilno – prawne, jedna dot. obsługi prawnej
projektu, druga dot. świadczenia poradnictwa prawnego oraz przeprowadzenia warsztatu dla
beneficjentów projektu, zarówno w roku 2012 jak i 2013. Wynagrodzenie finansowane będzie w
całości z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Obsługa prawna projektu w roku 2012 zaplanowana jest na 11 m-cy (od II do XII 2012) - po 7
godzin zegarowych w miesiącu, zaś w 2013 roku na 12 m-cy – po 7 godzin zegarowych
w miesiącu.
Świadczenie poradnictwa prawnego dla beneficjentów projektu, zarówno w roku 2012 jak
i 2013 zaplanowano na 6 m-cy (od IV do VI i od IX do XI) – po 3 godziny zegarowe
w miesiącu. Przeprowadzenie warsztatu z nauki pisania pism procesowych dla beneficjentów
projektu, zarówno w roku 2012 jak i 2013 zaplanowano na 4 godziny zegarowe (każdego roku).
Kryterium wyboru oferty stanowić będą: cena 100 %
Kod CPV: 79100000-5 - Usługi prawnicze
Kancelaria powinna spełniać następujące kryteria:
Wymagania:
- prowadzenie działalności gospodarczej (posiadanie aktualnego wpisu w Ewidencji Działalności
Gospodarczej lub Krajowym Rejestrze Sądowym)
- posiadanie odpowiednich zasobów kadrowych, tj. osoby posiadającej uprawnienia radcy prawnego,
adwokata lub prawnika zagranicznego świadczącego usługi w Polsce,
- znajomość dokumentów: „Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”
i „Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki”,
- co najmniej dwuletnie doświadczenie w obsłudze projektów finansowanych z Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. obsługa prawna Projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Rodziny”, współfinansowanego przez
Europejski Fundusz Społeczny w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w roku 2012 i
2013, tj. udzielanie porad prawnych i doradczych pracownikom Ośrodka zaangażowanych w
realizację projektu, zwłaszcza w sporządzaniu wszelkich umów, regulaminów, porozumień z
Projekt współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Malbork, 2012 r.
„OŚRODEK WSPARCIA RODZINY”
Priorytet VII: Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
zakresu prawa cywilnego, administracyjnego i prawa pracy, po 7 godzin zegarowych w
miesiącu,
2. świadczenie poradnictwa prawnego oraz doradztwa dla beneficjentów ostatecznych Projektu pn.
„Ośrodek Wsparcia Rodziny”, w tym pomoc w sporządzaniu umów i pism procesowych w roku
2012 i 2013 przez 6 m-cy (każdego roku) po 3 godziny zegarowe w miesiącu oraz
przeprowadzenie w roku 2012 i 2013 warsztatu w wymiarze po 4 godziny zegarowe dot. nauki
pisania pism procesowych.
Wymagane dokumenty:
- dokument potwierdzający wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru
Sądowego,
- dokument potwierdzający posiadanie uprawnień zawodowych,
- propozycja cenowa brutto za 1 godzinę zegarową z rozbiciem na oba zadania (cena obowiązywać
będzie zarówno w roku 2012 jak i 2013 dla każdego zadania osobno),
- oświadczenie o braku powiązań pomiędzy MOPS a kancelarią osobowo lub kapitałowo
(Przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej lub bocznej do drugiego stopnia jak również w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.)
- oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w obsłudze projektów finansowanych
z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz znajomości dokumentów: „Zasady finansowania
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” i „Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”,
- dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
- informacja czy kandydat obecnie uczestniczy w innych projektach unijnych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza udzielenie dodatkowych zamówień w ilości nie większej niż 50 % wartości
zamówienia.
Wymagane dokumenty należy składać wyłącznie w formie pisemnej do dnia 20.02.2012r. do
godziny 12:00 (decyduje data faktycznego wpływu do jednostki) w zamkniętej kopercie, osobiście
do sekretariatu tut. Ośrodka (II piętro , pok. 12), bądź pocztą na adres: Miejskiego Ośrodka Pomocy
Projekt współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Malbork, 2012 r.
„OŚRODEK WSPARCIA RODZINY”
Priorytet VII: Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Społecznej ul. Słowackiego 74, 82-200 Malbork z dopiskiem „Konkurs na obsługę prawną
projektu „Ośrodek Wsparcia Rodziny”
Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert
nie zwracamy.
O wynikach postępowania zostanie powiadomiony każdy wykonawca, który złoży ofertę.
Projekt współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Malbork, 2012 r.