w sprawie wprowadzenia dnia wolnego dla pracowników

Komentarze

Transkrypt

w sprawie wprowadzenia dnia wolnego dla pracowników
KR-021-14/08
PAŃSTWOWA WYśSZA
PAŃSTWOWA WYśSZA
SZKOŁA ZAWODOWA
im. ANGELUSA SILESIUSA
w WAŁBRZYCHU
REKTOR
58-300 Wałbrzych
ul. Zamkowa 4
tel. 074 641 92 00
Zarządzenie nr 14/2008
z dnia 23 kwietnia 2008 r.
w sprawie wprowadzenia dnia wolnego dla pracowników administracji
Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz.
U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) zarządzam, co następuje:
§1
Ustala się dzień 2 maja 2008 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji Uczelni za
dzień Święta Konstytucji 3 Maja.
§2
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.
REKTOR
Prof. zw. dr hab. Czesław P. Dutka

Podobne dokumenty