Ochrona przed hałasem w dolnośląskim

Komentarze

Transkrypt

Ochrona przed hałasem w dolnośląskim
Ochrona przed hałasem w dolnośląskim
2014-05-14
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko pozytywnie zaopiniował projekt dokumentu "Program ochrony środowiska przed hałasem dla
województwa dolnośląskiego na lata 2013-2017", opracowany przez Zarząd Województwa
Dolnośląskiego.
Program określa niezbędne priorytety i kierunki działań, których zadaniem jest zmniejszenie uciążliwości
oraz ograniczenie poziomu hałasu na obszarach: dróg krajowych i autostrad, dróg wojewódzkich, dróg
na terenie miasta pozostającego na prawach powiatu (miasto Jelenia Góra) oraz linii kolejowych na
terenie województwa dolnośląskiego, a także terminy i koszty realizacji oraz źródła finansowania.
Przedstawione w programie działania podzielono na: monitoringowe, naprawcze i długoterminowe.
Działania związne z obniżeniem emisji hałasu samochodowego będą polegać na:
scentralizowaniu ruchu na wybranych trasach,
wprowadzeniu inteligentnych systemów transportowych,
egzekwowaniu ograniczeń prędkości za pomocą odpowiedniego kształtowania geometrii jezdni,
wprowadzeniu środków trwałego uspokajania ruchu - hierarchizacja dróg według funkcji, strefy prędkości, zmiany przekroju drogi na granicach stref,
budowie ekranów akustycznych i tworzenie pasów zwartej zieleni ochronnej,
rozwoju systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszych,
działaniach planistycznych w ramach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (odpowiednie rozmieszczenie stref akustycznie chronionych).
Jednym ze skuteczniejszych sposobów obniżenia emisji hałasu kolejowego są działania, których celem jest modernizowanie istniejących linii kolejowych.
-------------------------------Źródło: RDOŚ we Wrocławiu
Autor zdjęcia: Goodstuff82 (Praca własna) [Public domain], undefined

Podobne dokumenty