Formularz ofertowy

Komentarze

Transkrypt

Formularz ofertowy
FORMULARZ
OFERTOWY
„na najem powierzchni użytkowej w holu na parterze w budynku głównym Szpitala przy ul.
2
Strzeleckiej 2 w Krakowie o powierzchni 1 m , w celu ustawienia automatu do sprzedaży zimnych
napoi oraz słodyczy”
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym, a także po zapoznaniu się z
opisem zamieszczonym w ogłoszeniu o przetargu, stanem przedmiotu najmu oraz wzorem umowy
niżej podpisani ,reprezentujący:
( Nazwa i adres Oferenta, telefon, fax, NIP, REGON)
Oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje dla przygotowania i złożenia oferty:
1. Proponowana miesięczna cena netto czynszu za 1m2 wynosi :……….zł plus podatek VAT.
2.W razie wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się do wniesienia kaucji, podpisania umowy na
warunkach określonych we wzorze umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Szpital.
3.Dodatkowa dokumentacja:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………
( Dnia )
………………………………………………………………..
( Pieczątki i podpisy upoważnionych przedstawicieli)

Podobne dokumenty