Prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer Szkoła Główna Handlowa

Komentarze

Transkrypt

Prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer Szkoła Główna Handlowa
PRZEDSIĘBIORSTWO EKONOMII SPOŁECZNEJ Z SUKCESEM
– PROJEKT PROMOCJI DOBRYCH PRAKTYK
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer
Szkoła Główna Handlowa
Uniwersytet Warszawski
Recenzja pracy zbiorowej pt: Przedsiębiorstwa ekonomii społecznej – czynniki
sukcesu, zrealizowanej w ramach projektu: Przedsiębiorstwo ekonomii społecznej
z sukcesem – projekt promocji dobrych praktyk.
Publikacja pod red. dr. Tomasza Ochinowskiego skierowana jest do osób praktycznie
zainteresowanych zakładaniem lub wspieraniem przedsiębiorstw ekonomii społecznej (PES)
w lokalnych środowiskach: do władz i instytucji samorządowych, lokalnych organizacji
pozarządowych, liderów społeczności lokalnej, a także do przedsiębiorców i menadżerowi,
zainteresowanych takim „robieniem biznesu”, by jednocześnie rozwiązywać problemy
społeczne.
Autorzy publikacji za swój podstawowy cel uznali pokazanie znaczenia ekonomii
społecznej właśnie dla rozwiązywania problemów lokalnych społeczności oraz wskazanie
gotowych, sprawdzonych rozwiązań, które mogą przyczynić się do powstania i efektywnego
funkcjonowania nowych PES.
Publikacja złożona z 8 autorskich artykułów skierowana będzie do osób potencjalnie
zainteresowanych zakładaniem lub wspieraniem przedsiębiorstw społecznych w lokalnych
środowiskach: przedstawicieli władz i instytucji samorządowych, lokalnych organizacji
pozarządowych, liderów społeczności lokalnej. Jej celem jest pokazanie znaczenia ekonomii
społecznej dla rozwiązywania lokalnych problemów społecznych oraz wskazanie gotowych,
sprawdzonych rozwiązań, które mogą przyczynić się do powstania i funkcjonowania
przedsiębiorstw społecznych.
Praca zbiorowa pod redakcją Tomasza Ochinowskiego poświęcona jest ocenie roli
i możliwości przedsiębiorczości społecznej, typowaniu obszarów rekomendowanych dla PES
(Piotr Frączak), czynnikom sukcesów i źródłom problemów PES (Tomasz Ochinowski),
opisowi realiów, w których funkcjonują PES (Ryszard Skrzypiec, Mateusz Przywara);
F u n d a c j a A r c h i d i e c e z j i W a r s z a w s k i e j P o m o c y B e z r o b o t n ym i B i e d n ym N AD Z I E J A
u l . N o w o g r o d z k a 4 9 , 0 0 - 6 9 5 W a r s z a wa ; t e l . 2 2 5 2 2 8 4 3 0 ; f a x 2 2 5 2 2 8 4 6 0
[email protected]; www.fundacja-nadzieja.org.pl
PRZEDSIĘBIORSTWO EKONOMII SPOŁECZNEJ Z SUKCESEM
– PROJEKT PROMOCJI DOBRYCH PRAKTYK
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
konkretnym przykładom (wzorcom postępowania), które można powielać oraz tym, których
należy unikać, np. dotyczącym współpracy z lokalnym środowiskiem, wyborom branż,
sposobów zarządzania, roli zewnętrznych ekspertów itp., międzynarodowym doświadczeniom
PES, które można przenieść na polski grunt, z podkreśleniem sprawdzonych rozwiązań
innych krajów (Małgorzata Niemkiewicz, Olga Wojciechowska), koncepcji PES jako szansie
dla regionów o wysokim bezrobociu (Jan Kabicz).
Istotą ekonomii społecznej jest refleksja nad sensem i celem rozwoju gospodarczego.
Oznacza ona propozycję wzbogacenia czy uzupełnienia zasad dzisiejszej ekonomii o wymiar
społeczny, tak by zapewniały zrównoważony rozwój całego społeczeństwa. W opinii wielu
wybitnych analityków życia gospodarczego i społecznego system gospodarczy, oparty na
mechanizmie rynkowym, „wykorzenił się” ze swego otoczenia społecznego. Ekonomia
społeczna
jest
odpowiedzią
na
negatywne
zjawiska;
stanowi
próbę
połączenia
gospodarowania z budowaniem więzi społecznych, których zasadniczym celem jest
wzmocnienie bezpieczeństwa ekonomicznego i socjalnego ludzi.
Sprawą kluczową dla sukcesu PES jest więc doprowadzenie do jego tzw.
zakorzenienia lokalnego i nawiązanie współpracy z lokalnymi władzami. Umożliwi
to zlecenia na wykonywanie usług publicznych. Konieczne są do tego rzetelne działania
promocyjne, które uzmysłowią władzom samorządowym, że działalność PES to nie koszt,
a pożytek, że jest to pomoc w wypełnianiu ich zadań i obowiązków. Cele społeczne PES, to
przede wszystkim przeciwdziałanie defaworyzacji osób lub/ i środowisk marginalizowanych,
a także wzmacnianie spójności społecznej, budowa zaufania, zwiększanie bezpieczeństwa
ekonomicznego
i
zatrudnienia,
wzmacnianie
lokalnej
i
grupowej
tożsamości,
urzeczywistnianie demokracji uczestniczącej.
F u n d a c j a A r c h i d i e c e z j i W a r s z a w s k i e j P o m o c y B e z r o b o t n ym i B i e d n ym N AD Z I E J A
u l . N o w o g r o d z k a 4 9 , 0 0 - 6 9 5 W a r s z a wa ; t e l . 2 2 5 2 2 8 4 3 0 ; f a x 2 2 5 2 2 8 4 6 0
[email protected]; www.fundacja-nadzieja.org.pl
PRZEDSIĘBIORSTWO EKONOMII SPOŁECZNEJ Z SUKCESEM
– PROJEKT PROMOCJI DOBRYCH PRAKTYK
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zagadnienia, wokół których skupia się tematyka publikacji, są następujące:
−
efektywność ekonomiczna PES / PES jako przedsiębiorstwo, które musi
utrzymać się na rynku, branże / obszary działalności rekomendowane dla PES,
−
zagrożenia dla trwałości ekonomicznej PES / ostrzeżenie przed błędami
popełnionymi przez innych, dojrzałość PES do samodzielnej działalności /
uniezależnienie od środków zewnętrznych,
−
powiązania z władzami lokalnymi: PES jako przedsiębiorstwo działające
w odpowiedzi na lokalne zapotrzebowanie na usługi/towary, wsparcie ze strony władz
lokalnych / samorząd jako główny odbiorca/zleceniodawca usług PES,
−
korzyści dla lokalnej społeczności z istnienia PES, znaczenie PES dla
obszarów słabszych ekonomicznie (defaworyzowanych).
Reasumując, należy recenzowaną pracę zbiorową ocenić pozytywnie, jako eksplorację
nowego nurtu w ekonomii, który uzyskał już dotychczas bogatą literaturę światową oraz
skojarzenie teorii i praktyki, czyli ekonomii społecznej i uwarunkowań sukcesu PES.
Włodzimierz Szpringer
F u n d a c j a A r c h i d i e c e z j i W a r s z a w s k i e j P o m o c y B e z r o b o t n ym i B i e d n ym N AD Z I E J A
u l . N o w o g r o d z k a 4 9 , 0 0 - 6 9 5 W a r s z a wa ; t e l . 2 2 5 2 2 8 4 3 0 ; f a x 2 2 5 2 2 8 4 6 0
[email protected]; www.fundacja-nadzieja.org.pl