Projekty grantowe 2012

Komentarze

Transkrypt

Projekty grantowe 2012
Nazwa zadania
Realizator
Opis projektu
"Poradnia
ProfilaktycznoSpołeczna Dla Rodzin
Politoksykomanów"
Towarzystwo Rodzin
i Przyjaciół Dzieci
Uzależnionych
"Powrót z U"
Oddział Wojewódzki
w Krakowie
ul. Bobrowskiego 10
31-552 Kraków
Poradnia kieruje swoje działania w szczególności do :
- rodzin z problemami uzależnienia dzieci od narkotyków
i innych środków psychoaktywnych,
- rodzin dzieci leczących się lub przebywających aktualnie
w ośrodkach rehabilitacji,
- rodzin osób zagrożonych, które obawiają się, że problem
uzależnienia może ich dotknąć i chcą się zapoznać
z niebezpieczeństwem,
- młodzieży eksperymentującej i uzależnionej od narkotyków,
przejawiającej motywację do leczenia.
Formy działania:
-specjalistyczne poradnictwo (toksykolog, psycholog, terapeuta
uzależnień),
- Samopomocowa Grupa Wsparcia „Rodzice-Rodzicom”,
- Grupa Wsparcia Dla Rodziców,
- grupa wsparcia dla osób używających środków zmieniających
świadomość,
- zajęcia psychoedukacyjne dla osób szkodliwie zażywających
i współuzależnionych,
- warsztaty umiejętności psychospołecznych dla osób
współuzależnionych,
- telefon zaufania dla rodziców i osób używających środki
zmieniające świadomość,
- porady on-line dla wszystkich zainteresowanych problematyka
uzależnień,
- interwencje w kryzysie dla rodzin, osób szkodliwie zażywających
i uzależnionych.
www.powrotzu.info
"Program hostelowy
dla osób
uzależnionych"
Stowarzyszenie Monar
ul. Nowolipki 9B
00-681 Warszawa
www.monar.org
Termin realizacji
zadania
i planowana liczba
beneficjentów
01.07-31.12.2012
Miejsce realizacji projektu
pomieszczenia Towarzystwa przy
ul. Bobrowskiego 10 w Krakowie
Planowana liczba
beneficjentów:
120 osób
Projekt skierowany jest do osób, które ukończyły program terapii
01.07-31.12.2012
leczenia uzależnień od środków psychoaktywnych lub uczestniczą
w programach substytucyjnych i nie mają zaplecza socjalnego.
Planowana liczba
Zagwarantowane w hostelu miejsce ma pomóc w płynnym
beneficjentów: 70
przejściu ww. osób do środowiska na zewnątrz. Działania programu
hostel, ul. Krzemieniecka 63
w Krakowie
ukierunkowane są na rozwój umiejętności funkcjonowania w rolach
społecznych osób po ukończonym leczeniu uzależnienia, treningi,
warsztaty oraz pomoc w readaptacji zawodowej i społecznej osób
uzależnionych, która ma przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu.
Formy działania:
- warsztaty zapobiegania nawrotom uzależnienia,
- grupy wsparcia,
- interwencje kryzysowe.
Świetlica
Terapeutyczna
"Odszukaj siebie"
"Program
profilaktycznokorekcyjny dla
wychowanków
placówek
opiekuńczych"
Stowarzyszenie Romów
w Krakowie
os. Złotej Jesieni 6/33
31-831 Kraków
Głównym zadaniem świetlicy terapeutycznej jest stworzenie
alternatywy dla dzieci z rodzin rozbitych i zagrożonych różnymi
patologiami. Świetlica jest miejscem, gdzie dzieci podnoszą
poczucie swojej wartości, mają możliwość spotkania się
z życzliwymi dorosłymi, a także uzyskają pomoc edukacyjną.
Stowarzyszenie Monar
ul. Nowolipki 9B
00-681 Warszawa
Projekt opiera się na programie profilaktyczno-korekcyjnym
adresowanym do młodzieży w wieku 14-18 lat, w większości
po inicjacji narkotykowej i stwarzające problemy wychowawcze.
W ramach programu prowadzone są zajęcia w formie warsztatów
z elementami edukacji dla wychowanków wybranych placówek
stacjonarnych. Zajęcia przeprowadzają specjaliści w dziedzinie
terapii uzależnień. Ponadto w Centrum Treningowym Raczadam
prowadzone są treningi sportowe w ramach zajęć integracyjnych.
www.monar.org
"Program
Małopolski Ośrodek
przeciwdziałania
Fundacji Praesterno
młodzieżowej patologii
w Krakowie
al. Pokoju 7
społecznej profilaktyka
31-548 Kraków
uzależnień w tym
narkomanii - program www.krakow.praesterno.pl
autorski"
01.07-31.12.2012
Planowana liczba
beneficjentów: 30
świetlica, os. Złotej Jesieni 6/33
w Krakowie
czynna od poniedziałku do piątku
w godz. 12.00 - 20.00.
Poradnia Profilaktyki i Terapii
Uzależnień MONAR w Krakowie,
ul. Św. Katarzyny 3, Pogotowie
Planowana liczba
Opiekuńcze ul. Górka Narodowa
116, Specjalistyczna Placówka
beneficjentów: 50
Opiekuńczo-Wychowawcza
„Parkowa” ul. Parkowa 12,
Zespół Placówek OpiekuńczoWychowawczych nr 1, os. Szkolne
27, Dom Dziecka nr 7, ul. Naczelna
12, Centrum Treningowe
RACZADAM, ul. Lea 44
01.07-31.12.2012
Program profilaktyczny skierowany do młodzieży z tzw.
01.07-31.12.2012
siedziba Fundacji,
podwyższonego ryzyka wejścia na drogę marginalizacji społecznej.
al. Pokoju 7
W ramach projektu realizowane są następujące działania:
Planowana liczba
- Młodzieżowe Grupy Psychokorekcyjne – Grupy Wsparcia,
beneficjentów: 125 Klub Młodzieżowy czynny w okresie
1 września do 21 grudnia
- konsultacje indywidualne dla młodzieży i rodziców,
od poniedziałku do piątku
- Letni Obóz Profilaktyczny w okresie od 1 do 10 lipca br.
w godz. 15.00 - 20.00
"Mobile School projekt
profilaktyczny"
„XVIII Ogólnopolskie
Spotkanie Małżeństw,
Które Organizowały
Wesela Bezalkoholowe
WESELE WESEL –
KRAKÓW 2012”
„Azymut Trzeźwości”
01.07-30.11.2012 siedziba Fundacji, os. Teatralne 34,
Projekt profilaktyczny od czterech lat realizowany na osiedlach
Nowej Huty według metodologii opracowanej przez belgijską
os. Złotej Jesieni, os. Młodości,
Planowana liczba
organizację Mobile School. Jego istotą jest docieranie z wózkiem
os. Willowe, os. Albertyńskie,
beneficjentów: 120
edukacyjnym do środowisk dzieci i młodzieży zagrożonej
os. Niepodległości ,
uzależnieniami i wykluczeniem społecznym.
os. Kazimierzowskie
Wózek składa się z 5 wysuwanych i rozkładanych tablic szkolnych,
www.fundacjaludowego.pl zawierających edukacyjne plansze z ćwiczeniami i zadaniami.
od poniedziałku do czwartku
Edukatorzy pracują metodą terenową, pozwalająca na bezpośrednie
w godz. 14.00 - 18.00.
dotarcie do grup docelowych
Fundacja Teatru
Ludowego
w Krakowie
os. Teatralne 34
31-948 Kraków
Stowarzyszenie
Wesele Wesel
ul. Beskidzka 43
34-383 Kamesznica
www.weselewesel.pl
Związek Harcerstwa
Polskiego
Chorągiew Krakowska
ul. Karmelicka 31
31-131 Kraków
Program ogólnopolski promujący trzeźwość oraz wolność
01.07-31.08.2012
od problemów alkoholowych rodziny. Projekt ma wieloletnią
tradycję, realizowany od 1995 roku, jest doskonałą formą promocji Planowana liczba
zdrowej rodziny oraz życia bez alkoholu.
beneficjentów: 250
Organizowany corocznie w innej miejscowości pozwala na dotarcie
do szerszego społeczeństwa.
Realizowany od 8 lat projekt skierowany do dzieci i młodzieży
pomiędzy 10 a 18 rokiem życia, oparty na działaniach
edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień od nikotyny,
alkoholu, narkotyków oraz Internetu i gier komputerowych.
Harcówki w: I Prywatnym LO,
Prywatnej SP i Prywatnym
Planowana liczba Gimnazjum przy al. Dygasińskiego,
beneficjentów: 75 Domu Dziecka przy ul. Piekarskiej,
Ośrodku Fundacji Kształcenia,
Wypoczynku i Rekreacji przy
ul. Emaus, ZSOI nr 4 przy
ul. Strąkowej, ZSOI nr 3 przy
ul. Żabiej
Program jest realizacją założeń wynikających z podejścia
określanego jako redukcja szkód związanych z używaniem
01.07-31.12.2012
www.krakowska.zhp.pl
„Program redukcji
szkód”
Stowarzyszenie Monar
ul. Nowolipki 9B
Dom Studencki PK przy ul.
Skarżyńskiego 5,
teren Sanktuarium Miłosierdzia
Bożego w Łagiewnikach,
sala przy kościele św.
Maksymiliana Marii Kolbe
os. Tysiąclecia
w Krakowie-Mistrzejowicach,
Droga Królewska – przejście
z Rynku na Wawel,
Restauracja Open Source Lounge,
al. Jana Pawła II 41E
01.07-31.12.2012
teren miasta Krakowa
00-681 Warszawa
www.monar.org
„Trzeźwość to styl
życia”
Stowarzyszenie Rodzin
Abstynenckich „KRĄG”
ul. Bp. Tomickiego 17/100
31-982 Kraków
www.krag.nets.pl
„Klub abstynenta jako
realna forma pomocy
i szansa na nowe
dobre życie dla całej
rodziny dotkniętej
chorobą alkoholową”
Stowarzyszenie Klub
Abstynenta „BARKA”
ul. Skarbowa 4
31-121 Kraków
www.barka.nets.pl
narkotyków, w którym jedną z podstawowych zasad jest
poszanowanie praw i godności człowieka, a co za tym idzie
rezygnacja z moralnej oceny decyzji o używaniu. Celem
nadrzędnym jest minimalizacja szkód zdrowotnych, społecznych
i psychologicznych wynikających z używania środków
odurzających w odniesieniu do osób, które aktualnie nie chcą lub
nie mogą przestać ich brać. Program nie obejmuje jedynie sfery
zdrowotnej, ale skupia się również na funkcjonowaniu ww. osób
w społeczeństwie.
Projekt ma na celu promowanie abstynencji oraz sposobu życia
wolnego od nałogów, z elementami profilaktyki i rehabilitacji
rodzin z problemami alkoholowymi.
Beneficjentami zadania są osoby uzależnione od alkoholu,
w trakcie lub po zakończeniu leczenia w poradniach leczenia
uzależnień lub podejmujące samodzielnie walkę z nałogiem wraz
z członkami rodzin.
Planowana liczba
beneficjentów:
nie określona
01.07-31.12.2012
pomieszczenia Stowarzyszenia,
os. Na Skarpie 35
Planowana liczba Ośrodek Wypoczynkowy „Hawrań”
beneficjentów: 800
w Zakopanem,
podkrakowska Dolina Prądnika
Projekt ma za zadanie przyczynić sie do wzrostu tzw. „dobrych
01.07-31.12.2012
przykładów” readaptacji społecznej zakończonych sukcesem
i stworzenie osobom uzależnionym i ich rodzinom alternatywy
innego, lepszego życia. Zadanie opiera się na przygotowaniu rodzin Planowana liczba
dotkniętych uzależnieniem do nowego życia, ucząc ich
beneficjentów: 600
odpowiedzialności za życie własne i najbliższych, budowania
prawidłowych relacji z otoczeniem oraz wyzwalania umiejętności
umożliwiających im odzyskanie poczucia własnej wartości i
znalezienie miejsc pracy.
siedziba Stowarzyszenia przy
ul. Skarbowej 4,
Bukowina Tatrzańska,
Ojców –Dolina Prądnika,
Muszyna