formularz oferty - lo18.szczecin.pl

Komentarze

Transkrypt

formularz oferty - lo18.szczecin.pl
Załącznik nr 1 do ogłoszenia Nr 01/2015
FORMULARZ OFERTY
Nazwa oferenta/imię i nazwisko/
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon/FAX
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
REGON:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NIP: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Dla: Dyrektora Zespołu Szkół nr 5 z siedzibą w Szczecinie przy ul. Hożej 3
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na najem:
1. sal lekcyjnych o powierzchni do 54 m2 2. sali gimnastycznej o powierzchni 400 m2
3. sal informatycznych o powierzchni do 54 m2
4. czytelnia o powierzchni 100 m 2
Ja /imię i nazwisko/
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam że,
I.
Oferuję czynsz z tytułu najmu pomieszczenia:
1. ………………………………………………………. netto ……………………….. zł /godz. lekcyjną / 45 min/
2. ………………………………………………………. netto ……………………….. zł /godz. lekcyjną / 45 min/
3. ………………………………………………………. netto ……………………….. zł /godz. lekcyjną / 45 min/
4. ………………………………………………………. netto ……………………….. zł /godz. lekcyjną / 45 min/
II.
Krótki opis planowanej działalności:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
III.
Informujemy, że zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia o przetargu i nie wnosimy do
niego zastrzeżeń.
IV.
Dokonaliśmy wizji lokalnej pomieszczeń i oświadczam, że stan techniczny przedmiotu
przetargu jest mi znany.
V.
Do ofert załączam następujące dokumenty:
1.
………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
3.
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4.
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
VI.
Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy w terminie
14 dni od daty zakończenia postępowania.
Dnia ……………………………………………
………………………………………………………………………………………………
/podpis oferenta lub umocowanych przedstawicieli firmy/