REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ

Komentarze

Transkrypt

REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ
REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
§ 1.
1. Niniejszy regulamin przetargu (licytacji), zwany dalej regulaminem, określa zasady
uczestnictwa i przebiegu przetargu (licytacji) w sprawie zbycia nieruchomości.
Przedmiotem przetargu (licytacji) jest sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w
województwie kujawsko-pomorskim, miasto i powiat Inowrocław przy ul. Szosa Bydgoska
20,objętej księgą wieczystą BY1I/00020303/4 dla dz. nr 28/20 o pow. 5132m2 oraz
BY1I/00066814/3 dla dz. nr 28/17 o pow. 1029m2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w
Inowrocławiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Przedmiotem sprzedaży jest prawo
wieczystego użytkowania gruntu o łącznej powierzchni 6.161 m2 oznaczonego jako działka
gruntowa o nr ewidencyjnym 040701_1 w obrębie 1 Inowrocław.
2. W skład nieruchomości wchodzą:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Budynek jednokondygnacyjny salonu samochodowego pow. użytkowa 420 m
Budynek serwisu naprawczego pow. użytkowa 310 m 2
Budynek socjalno-biurowy pow. użytkowa 210 m 2
Budynek blacharni pow. użytkowa 440 m 2
Budynek Lakierni pow. użytkowa 200 m 2
Myjnia samochodowa 72 m 2
2
Cena wywoławcza ww. nieruchomości wynosi
3.200.000,00 zł brutto (słownie: trzy miliony dwieście tysięcy złotych 0/100 brutto)
Wadium wynosi: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Postąpienie wynosi: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
3. Z uczestnikiem przetargu, który wygra licytację zostaną zawarte odrębne umowy
sprzedaży w formie aktu notarialnego.
4. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Sprzedającego.
§ 2.
Warunki przetargu:
1. Przetarg prowadzi podmiot gospodarczy, zwany „prowadzącym przetarg” tj. Bydgoski
Dom Aukcyjny Sp. z o.o.
2. Przetarg ma formę publicznego przetargu ustnego - licytacji.
3. Licytację prowadzi osoba fizyczna wyznaczona przez prowadzącego przetarg, zwana
„licytatorem”.
4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest zapoznanie się z treścią ogłoszenia z dnia 19
maja 2015 r. niniejszym regulaminem, wpłaceniem wadium w wysokości i terminie
wskazanym w ww. ogłoszeniu i okazanie licytatorowi, przed otwarciem przetargu,
1
oryginału dowodu wpłaty oraz złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 7 poniżej, a
także przedstawienie stosownych dokumentów wskazanych w ust. 7, 8, 9 i 10 poniżej.
5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek
bankowy Bydgoskiego Domu Aukcyjnego Sp. z o.o., nr konta bankowego: Bank
Zachodni WBK 65 1090 1072 0000 0001 1461 2210 z dopiskiem „AUTEXInowrocław” w terminie do 05 czerwca 2015 r.
6. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany rachunek.
Wadium nie podlega oprocentowaniu.
7. Osoby fizyczne przystępujące do przetargu (licytacji) winny legitymować się dowodem
osobistym.
8. Przedstawiciele Przedsiębiorstw zobowiązani są przedstawić aktualny odpis z KRS-u oraz
akt założycielski, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej.
9. Osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał
stosownego pełnomocnictwa udzielonego w formie notarialnej.
10. Uczestnicy przetargu (licytacji) złożą stosowne oświadczenie o zapoznaniu się (i
akceptacji) z treścią obwieszczenia/ ogłoszenia o przetargu (licytacji) z dnia 19 maja 2015
niniejszym regulaminem, a także ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości,
którego (-ych) kupnem jest (są) zainteresowany(-i) oferent (-ci) oraz oświadczenie czy
oferent występuje w imieniu współmałżonka (dotyczy osób fizycznych pozostających we
współwłasności małżeńskiej). Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego
regulaminu.
§ 3.
Zasady przeprowadzenia przetargu ustnego.
1. Nieruchomości przeznaczone
do
sprzedaży,
mogą
być
licytowane
zgodnie
z
Obwieszczeniem/ogłoszeniem o przetargu w drodze publicznej licytacji publikowane w
Gazecie Wyborczej „Komunikaty”.
2. Po otwarciu licytacji prowadzący poda do wiadomości przedmiot licytacji (wg wcześniej
określonych zasad), jego cenę wywoławczą, termin uiszczenia ceny nabycia, zmiany w
stanie faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji, które zaszły po ogłoszeniu o licytacji,
nazwy (firmy) lub imiona i nazwiska oferentów, którzy wpłacili wadium i zostali
dopuszczeni do licytacji.
3. Licytacja rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do
2
sprzedaży.
4. Licytacja odbywa się poprzez podniesienie numerka licytacyjnego i wskazanie sumy, za
którą uczestnik licytacji chce nabyć nieruchomość (-i).
5. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika licytacji, jeżeli inny uczestnik zaoferował
cenę wyższą, zwaną dalej „postąpieniem”.
6. Po ustaniu postąpień prowadzący licytację, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu
zamyka licytację i udziela przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę.
7. Z chwilą przybicia dochodzi do wygrania przetargu (licytacji) .
8. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny najpóźniej
w chwili podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, co należy rozumieć
jako uznanie rachunku bankowego Sprzedającego najpóźniej w momencie zawarcia
umowy.
9. Do przeprowadzenia przetargu wystarczy uczestnictwo jednego licytanta i zaoferowanie
ceny nabycia w wysokości ceny wywoławczej.
10.
O wyborze oferty zadecyduje najwyższa zaoferowana cena.
11.
Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika przetargu, który wylicytuje najwyższą cenę.
12.
Przekazanie przedmiotu przetargu nastąpi w uzgodnionym przez strony terminie, nie
wcześniej jednak niż po zapłaceniu całej wylicytowanej ceny i zawarciu umowy w formie
aktu notarialnego.
§ 4.
Inne ustalenia.
1. Brak wpłaty przez nabywcę kwoty nabycia skutkuje przepadkiem kwoty wadium na rzecz
Bydgoskiego Domu Aukcyjnego Sp. z o.o.
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przerwania przetargu ustnego – licytacji na każdym
etapie jego trwania bez uzasadnienia, co ogłasza prowadzący przetarg.
3. Obwieszczenie/ogłoszenie dostępne jest na stronie internetowej Bydgoskiego Domu
Aukcyjnego www.bydgoskidomaukcyjny.pl
4. Bydgoski Dom Aukcyjny wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu wad prawnych i
fizycznych nieruchomości.
5. Dodatkowe informacje dotyczące procedury przetargowej
Przetargu:
Bydgoski
Dom
Aukcyjny
tel.
oraz
Regulamin
+48 500 103 871
oraz
[email protected]
6. Przedmiot przetargu można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu terminu z Bydgoskim
3
Domem Aukcyjnym nr tel. +48 500103871
7. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.
8. Dodatkowe informacje dotyczące procedury przetargowej oraz Regulamin Przetargu :
Bydgoski Dom Aukcyjny tel. 48 500 103 871 [email protected]
§ 5.
1. Wadium przepada na rzecz Bydgoskiego Domu Aukcyjnego Sp. z o.o., jeżeli żaden z
uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
2. Wadium złożone przez oferentów, których cena zostanie przebita, zostanie zwrócone
bezpośrednio po licytacji na wskazane konto bankowe.
3. Wadium zwraca się niezwłocznie, na wskazane konto bankowe, jeżeli Sprzedający odstąpi
od przeprowadzenia przetargu lub go przerwie.
4. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny zakupu,
proporcjonalnie do wysokości ceny ustalonej dla każdej z nieruchomości.
5. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę,
uchyli się od zawarcia którejkolwiek z umów sprzedaży. Nabywca, który nie uiści
wylicytowanej ceny nabycia najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży w formie
aktu notarialnego, co należy rozumieć jako uznanie rachunku bankowego Sprzedającego
najpóźniej w momencie zawarcia umowy, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz
traci złożone wadium.
6. Koszty zawarcia Umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.
4