Generuj PDF z tej stronie

Komentarze

Transkrypt

Generuj PDF z tej stronie
Sprzedaż Aktywów
Źródło:
http://se.msp.gov.pl/se/ogloszenia-podmiotow-n/sprzedaz-innych-aktywo/4667,Bydgoskie-Zaklady-Przemyslu-Gu
mowego-STOMIL-SA-oglaszaja-ustny-przetarg-licytacj.html
Wygenerowano: Środa, 8 marca 2017, 20:54
Strona znajduje się w archiwum.
Bydgoskie Zakłady Przemysłu
Gumowego STOMIL S.A. ogłaszają
ustny przetarg (licytacja publiczna) na
sprzedaż linii miksera
Licytacja odbędzie się w siedzibie Sprzedawcy w Bydgoszczy, ul.
Toruńska 155 w sali konferencyjnej na parterze budynku
administracyjno-biurowym w dniu 8.10.2013 r. o godz. 10.00
BYDGOSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU GUMOWEGO "STOMIL" S.A.
W BYDGOSZCZY , ul. Toruńska 155. 85-950 BYDGOSZCZ
ogłaszają ustny przetarg na sprzedaż niżej wymienionych środków trwałych:
L.p
1
Przedmiot sprzedaży
Linia miksera, w skład której
wchodzą:
Mikser RSWDE-140x30
Walcarka WG-650P
Walcarka WG-650L
Urz.do ciągłego znakowania klap
mieszanki
Schładzarka festonowa
karuzelowa
Producent
Rok
prod
Ilość
szt.
Rosja
Polska
Polska
Polska – BZPG "Stomil"
1965
1965
1965
1992
1
1
1
1
Polska
1997
1
Cena wywoławcza
zł/szt. netto
Cena całości
345 000
Sprzedaż linii miksera nastąpi w drodze przetargu ustnego (licytacji publicznej) w sposób i w trybie
określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13.02.2007 r. w sprawie określania sposobu i
trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w
wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27, poz. 177 z późn. zm.). Z regulaminem ustnego przetargu na
środki trwałe można zapoznać się na stronie www.stomil-bydgoszcz.pl w zakładce ogłoszenia.
Licytacja środków trwałych odbędzie się w siedzibie Sprzedawcy w Bydgoszczy, ul. Toruńska 155 w
sali konferencyjnej na parterze budynku administracyjno-biurowym w dniu 8.10.2013 r. o godz.
10.00.
Warunkiem uczestnictwa w ustnym przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 34 500,00 co
stanowi 10% ceny wywoławczej w gotówce, którą należy wpłacić w kasie BZPG STOMIL S.A. lub na
jeden dzień roboczy przed przetargiem na rachunek w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Z
siedzibą w Warszawie Oddział Operacyjny w Bydgoszczy, nr 76 2030 0045 1110 0000 0175 1430 z
dopiskiem „wadium- przetarg na zbycie – linii miksera”; wadium nie podlega oprocentowaniu.
Wadium postąpienia wynosi: 3 450,00 zł.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone
bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, nie później niż w terminie 3 dni roboczych. Wadium
złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Wadium przepada na poczet Spółki,
jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy oraz w przypadku,
gdy żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia
licytacji. Nabywca, który w wyznaczonym przez Spółkę terminie nie uiści ceny nabycia, traci prawa
wynikające z przybicia oraz złożone wadium.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady sprzedanych towarów, w tym
za ich kompletność.
Zakupiony towar nie podlega reklamacji.
Wydanie zakupionego mienia (demontaż, załadunek, transport) nastąpi w siedzibie sprzedawcy,
siłami i środkami własnymi nabywcy i na jego koszt po zapłaceniu ceny.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia licytacji lub jego
unieważnienia bez podania przyczyny.
Oferowaną do sprzedaży linię miksera można oglądać w siedzibie Spółki w dniach od 16.09 –
4.10.2013 r. w godz.10.00-14.00. Informacji telefonicznych na temat oferowanych środków
trwałych można uzyskać pod numerem:
(52) 326 44 37, tel. Kom. 606 623 490 p. Andrzej Dziadosz
(52) 326 41 85, tel. Kom 797 709 874 p. Krzysztof Szczepański
Opublikowane przez: Aleksandra Sierpińska
Ostatnia zmiana: 13.09.2013 Aleksandra
Autor: Bydgoskie Zakłady Przemysłu
Sierpińska
Gumowego STOMIL S.A.
Rejestr zmian