instrukcja obsługi miernik cęgowy #5491 dt-3347

Komentarze

Transkrypt

instrukcja obsługi miernik cęgowy #5491 dt-3347
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MIERNIK CĘGOWY
#5491 DT-3347
Charakterystyka:
•
wyświetlacz 4 cyfry, cyfrowo - analogowy
•
kategoria bezpieczeństwa CAT III 600V
•
automatyczna zmiana zakresu
•
pomiar TRUE RMS
•
pomiar prądu zmiennego i stałego do 1000A
•
pomiar pojemności do 40mF
•
automatyczny wyłącznik zasilania
•
podświetlanie wyświetlacza
8
1
Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa:
Ten symbol oznacza konieczność przeczytania instrukcji
obsługi przed rozpoczęciem pracy z przyrządem.
Ten symbol oznacza ostrzeżenie:
Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.
Podświetlanie wyświetlacza
Przyciśnij przełącznik
wyświetlacza.
aby włączyć podświetlanie. Ponowne przyciśniecie tego przełącznika wyłącza podświetlanie
Automatyczny wyłącznik zasilania
Miernik zostanie automatycznie wyłączony po 15 minutach niewykonywania żadnych pomiarów.
Wymiana baterii
UWAGA!
Przed wymianą baterii upewnij się, że przewody pomiarowe są odłączone od jakichkolwiek źródeł napięcia.
1.
2.
3.
Zasady bezpieczeństwa
1. Przed pierwszym użyciem miernika przeczytaj dokładnie niniejszą
instrukcję obsługi – zajmie to tylko kilka minut, a zapewni bezpieczne i
długotrwałe użytkowanie urządzenia.
2. Niezgodne z instrukcją użytkowanie może doprowadzić do uszkodzeń
ciała, porażenia, zranień. Przeczytaj i upewnij się, że dobrze zrozumiałeś
instrukcję obsługi.
3. Upewnij się, że wszelkie pokrywy są poprawnie zamknięte i
zabezpieczone.
4. Zawsze odłączaj przewody pomiarowe od wszelkich źródeł napięcia przed
wymianą baterii lub bezpieczników.
5. Nigdy nie używaj miernika, jeśli występują jakiekolwiek, widoczne
uszkodzenia obudowy lub przewodów pomiarowych.
6. Usuń z miernika baterie, jeśli nie jest on używany przez dłuższy czas.
7. Zachowaj szczególną ostrożność przy pomiarach powyżej 60VDC lub
30VACrms.
8. Palce należy zawsze trzymać za kołnierzem sond pomiarowych.
9. Nie dotykać końcówek i gniazd pomiarowych podczas pomiaru. Nie
wykonywać pomiarów mokrymi rękami oraz w miejscach o dużej
wilgotności.
10. Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji stwarza potencjalne zagrożenie dla
zdrowia użytkownika.
11. Przed przystąpieniem do pomiarów upewnij się, że wybrany został
właściwy zakres pomiarowy.
2
Odkręć śrubkę pokrywy baterii w dolnej części miernika i zdejmij pokrywę baterii.
Wymień baterie 9V (zalecamy używanie wyłącznie baterii alkalicznych).
Umieść na swoim miejscu pokrywę baterii i przykręć śrubkę.
Dane techniczne
Średnica szczęk pomiarowych
Maksymalne napięcie wejściowe
Test diody
Test ciągłości
Wyświetlacz
Przekroczenie zakresu
Wskaźnik rozładowania baterii
Impedancja wejściowa
Zakres częstotliwości sygnałów AC
Częstotliwość próbkowania
Automatyczny wyłącznik zasilania
Zasilanie
Temperatura pracy
Temperatura przechowywania
Waga
Rozmiary
30mm
600V
prąd testu 0,3mA max
sygnał dźwiękowy jeśli rezystancja mierzonego obwodu jest mniejsza niż
35Ω, prąd testu<1mA
LCD, 4 cyfry, z bargrafem i podświetlaniem
na wyświetlaczu “0L”
na wyświetlaczu
>10MΩ (V DC oraz V AC)
50Hz – 60Hz
2 razy na sekundę
po około 15 minutach
baterie 9V
-10°C – 50°C
-30°C – 60°C
331g
229 x 80 x 49mm
7
Pomiar temperatury
1.
2.
3.
4.
5.
Opis miernika
Ustaw przełącznik funkcyjny w pozycję Temp.
Podłącz sondę temperatury znakiem + do gniazda VΩCAPTEMPHz, znakiem – do gniazda COM.
Przełącznikiem MODE wybierz pomiar temperatury w stopniach Fahrenheita (na wyświetlaczu °F) lub
Celsjusza (na wyświetlaczu °C).
Umieść sondę w mierzonym obszarze i odczekaj około 30 sekund do ustabilizowania wskazań.
Odczytaj wskazanie na wyświetlaczu.
Skala
°C
°F
Zakres
-40°C ~ 1000°C
-40°F ~ 1832°F
Rozdzielczość
1°C
1°F
Dokładność
±(2,5% wskazania + 3°C)
±(2,5% wskazania + 5°F)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Dźwignia (spust) otwarcia szczęk pomiarowych.
Przełącznik HOLD.
Przełącznik MODE.
Przełącznik PEAK.
Wejście COM.
Szczeki pomiarowe.
Przełącznik wyboru funkcji pomiarowej.
Przełącznik zerowania i pomiaru względnego.
Podświetlanie wyświetlacza.
Wyświetlacz.
Wejście pomiarowe VΩCAPTEMPHz.
Pomiar częstotliwości
1.
2.
3.
4.
5.
Ustaw przełącznik funkcyjny w pozycję VHz.
Przyciśnij i przytrzymaj przełącznik MODE przez 2 sekundy, aż na wyświetlaczu pojawi się symbol kHz.
Czarny przewód pomiarowy podłącz do gniazda COM, a czerwony do gniazda VΩCAPTEMPHz.
Końcówkami przewodów pomiarowych dotknij mierzonego obwodu.
Odczytaj wskazanie na wyświetlaczu.
Częstotliwość
czułość wejścia:5Vrms
Zakres
4kHz
Rozdzielczość
1Hz
Dokładność
±(1,5% wskazania + 2 cyfry)
Funkcja HOLD
Ta funkcja pozwala na zatrzymanie wskazań wyświetlacza. Pierwsze przyciśnięcie przełącznika “HOLD” powoduje
zatrzymanie wskazań (na wyświetlaczu pojawia się napis HOLD z jednoczesną sygnalizacją dźwiękową), a kolejne
powoduje przejście miernika w normalny tryb pracy.
OBSŁUGA
Funkcja DC ZERO
Jednokrotne przyciśnięcie przełącznika DC ZERO powoduje przejście miernika w tryb zerowania wskazań (na
wyświetlaczu pojawia się symbol Δ). Kolejne przyciśnięcie powoduje przejście miernika w tryb wyświetlania wartości
względnej (na wyświetlaczu pojawia się migający symbol Δ). W tym momencie aktualnie mierzona wartość staje się
wielkością odniesienia. Od tego czasu, aż do momentu zmiany zakresu pomiarowego, miernik będzie pokazywał na
wyświetlaczu różnicę pomiędzy wielkością mierzoną, a wartością odniesienia. Przyciśnięcie i przytrzymanie
przełącznika DC ZERO powoduje przejście miernika w normalny tryb pracy.
Pomiar prądu
UWAGA!
Przed pomiarem prądu upewnij się, że od miernika zostały odłączone wszystkie przewody pomiarowe.
1.
2.
Funkcja PEAK HOLD
Jednokrotne przyciśnięcie przełącznika PEAK powoduje przejście miernika w tryb wyświetlania wartości szczytowej
dodatniej – na wyświetlaczu pojawia się napis PEAK MAX, a kolejne przyciśnięcie tego przełącznika powoduje
przejście miernika w tryb wyświetlania wartości szczytowej ujemnej – na wyświetlaczu pojawia się napis PEAK MIN.
Przyciśnięcie i przytrzymanie przez 2 sekundy przełącznika PEAK powoduje przejście miernika w normalny tryb
pracy.
3.
4.
6
Ustaw przełącznik funkcyjny na zakres 1000A, 400A lub 40A
(jeśli nie masz pewności co do zakresu mierzonego prądu
zawsze zaczynaj pomiary od zakresu 1000A).
Przełącznikiem MODE wybierz pomiar prądu stałego (na
wyświetlaczu DC) lub zmiennego True RMS (na wyświetlaczu
AC).
Za pomocą spustu otwórz szczęki pomiarowe i obejmij nimi
pojedynczy przewód (jak na rysunku obok). Zamknij dokładnie
szczęki. Nie jest dopuszczalna żadna szczelina między
szczękami pomiarowymi.
Odczytaj wskazanie na wyświetlaczu.
3
Zakres
Prąd stały
Prąd zmienny
50-60Hz
40A
400A
1000A
40A
400A
1000A
Rozdzielczość
0,01A
0,1A
1A
0,01A
0,1A
1A
Dokładność
±(2,8% wskazania + 10 cyfr)
±(2,8% wskazania + 8 cyfr)
±(3,0% wskazania + 8 cyfr)
±(2,8% wskazania + 10 cyfr)
±(2,8% wskazania + 8 cyfr)
±(3,0% wskazania + 8 cyfr)
Pomiar napięcia
1.
5.
2.
3.
4.
Ustaw przełącznik funkcyjny na zakres VHz.
Przełącznikiem MODE wybierz pomiar napięcia stałego (na wyświetlaczu DC) lub zmiennego True RMS (na
wyświetlaczu AC).
Czarny przewód pomiarowy podłącz do gniazda COM, a czerwony do gniazda VΩCAPTEMPHz.
Włącz przewody pomiarowe równolegle w mierzony obwód.
Odczytaj wskazanie na wyświetlaczu. Dla pomiaru V DC pokazana jest polaryzacja przewodu czerwonego.
Zakres
400mV
4V
Napięcie stałe DC
40V
400V
600V
400mV
4V
Napięcie zmienne AC 40V
400V
600V
Rozdzielczość
0,1mV
1mV
10mV
100mV
1V
0,1mV
1mV
10mV
100mV
1V
1.
2.
3.
4.
5.
Ustaw przełącznik funkcyjny w pozycję Ω
.
Przyciśnij klawisz MODE tak , by na wyświetlaczu pojawił się symbol .
Czarny przewód pomiarowy podłącz do gniazda COM, a czerwony do gniazda VΩCAPTEMPHz .
Końcówkami przewodów pomiarowych dotknij mierzonego obwodu lub przewodu.
Jeśli rezystancja jest mniejsza niż około 35Ω miernik, włącza sygnalizację dźwiękową. Jeśli obwód jest otwarty,
nie ma sygnalizacji dźwiękowej, a na wyświetlaczu pojawia się “0L”.
Tester diod
±(1,5% wskazania + 2 cyfry)
±(2,0% wskazania + 2 cyfry)
±(1,0% wskazania + 10 cyfry)
Impedancja wejściowa
> 10MΩ
±(1,5% wskazania + 8 cyfr)
1.
2.
3.
4.
5.
Ustaw przełącznik funkcyjny w pozycję Ω
.
Przyciśnij klawisz MODE tak , by na wyświetlaczu pojawił się symbol
.
Czarny przewód pomiarowy podłącz do gniazda COM, a czerwony do gniazda VΩCAPTEMPHz.
Końcówkami przewodów pomiarowych dotknij sprawdzanej diody.
Jeśli jest sprawna, na wyświetlaczu pojawi się wskazanie około 0,4 do 0,7V przy jednej polaryzacji i „0L”przy
drugiej. Jeśli dioda jest uszkodzona, przy obu polaryzacjach miernik wskaże „0V” lub „0L”.
±(2,0% wskazania + 8 cyfr)
Pomiar pojemności
UWAGA!
Przed przystąpieniem do pomiaru pojemności upewnij się, że mierzony obwód jest odłączony od wszelkich źródeł
zasilania oraz rozładuj mierzony kondensator poprzez chwilowe zwarcie jego wyprowadzeń. Nieprzestrzeganie tego
zalecenia może spowodować trwałe uszkodzenie miernika.
Pomiar rezystancji
UWAGA!
Przed przystąpieniem do pomiarów rezystancji upewnij się, że mierzony obwód jest odłączony od wszelkich źródeł
zasilania. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować trwałe uszkodzenie miernika.
Ustaw przełącznik funkcyjny w pozycję Ω
.
Przełącznikiem MODE wybierz pomiar rezystancji (na wyświetlaczu pojawi się napis MΩ)
Czarny przewód pomiarowy podłącz do gniazda COM, a czerwony do gniazda VΩCAPTEMPHz.
Końcówkami przewodów pomiarowych dotknij mierzonego elementu.
Odczytaj wskazanie na wyświetlaczu.
Zakres
Rezystancja
UWAGA!
Przed przystąpieniem do pomiaru ciągłości obwodu upewnij się, że mierzony obwód jest odłączony od wszelkich
źródeł zasilania. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować trwałe uszkodzenie miernika.
UWAGA!
Przed przystąpieniem do pomiaru ciągłości obwodu upewnij się, że mierzony obwód jest odłączony od wszelkich
źródeł zasilania. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować trwałe uszkodzenie miernika.
Dokładność
±(0,08% wskazania + 2 cyfry)
Należy pamiętać, że na najniższych zakresach pomiaru napięć DC, przy podłączonych przewodach pomiarowych
mogą pojawiać się przypadkowe, zmienne wskazania. Jest to normalny objaw, wynikający z dużej czułości wejściowej
miernika.
1.
2.
3.
4.
5.
Pomiar ciągłości obwodu
400Ω
4kΩ
40kΩ
400kΩ
4MΩ
40MΩ
Rozdzielczość
0,1Ω
1Ω
10Ω
100Ω
1kΩ
10kΩ
4
Dokładność
±(1,0% wskazania + 4 cyfry)
±(1,5% wskazania + 2 cyfry)
±(1,5% wskazania + 2 cyfry)
±(1,5% wskazania + 2 cyfry)
±(2,5% wskazania + 5 cyfr)
±(3,5% wskazania + 10 cyfr)
1.
2.
3.
4.
Ustaw przełącznik funkcyjny w pozycję CAP.
Czarny przewód pomiarowy podłącz do gniazda COM, a czerwony do gniazda VΩCAPTEMPHz.
Końcówkami przewodów pomiarowych dotknij mierzonego elementu.
Odczytaj wskazanie na wyświetlaczu.
Zakres
Pojemność
4nF
40nF
400nF
4μF
40μF
400μF
4mF
40mF
Rozdzielczość
1pF
10pF
0,1nF
1nF
10nF
0,1μF
1μF
10μF
Dokładność
±(5,0% wskazania + 30 cyfr)
±(5,0% wskazania + 20 cyfr)
±(3,0% wskazania + 5 cyfr)
±(4,0% wskazania + 10 cyfr)
±(4,5% wskazania + 10 cyfr)
±(5,0% wskazania + 10 cyfr)
5