VENTANA anti-E-cadherin (36) Mouse Monoclonal Primary

Komentarze

Transkrypt

VENTANA anti-E-cadherin (36) Mouse Monoclonal Primary
VENTANA anti-E-cadherin (36) Mouse Monoclonal
Primary Antibody
DOSTARCZANY ODCZYNNIK
790-4497
05905290001
50
PRZEZNACZENIE
VENTANA anti-E-cadherin (36) Mouse
Monoclonal Primary Antibody
(VENTANA anti-E-cadherin (36)) jest
skierowane przeciwko domenie
cytoplazmatycznej ludzkiego białka
transbłonowego kadheryna E (ang.
E-cadherin), ulegającego ekspresji jako
część kompleksu odpowiedzialnego za
adhezję pomiędzy komórkami
w tkankach nabłonkowych.
Rysunek 1. VENTANA anti-E-cadherin
Ograniczenie lub zatrzymanie ekspresji
(36) Barwienie w raku przewodowym
wiązano z inwazyjnymi nowotworami i
prawdopodobieństwem przerzutów rozlicznych nowotworów. Przeciwciało to można
stosować dla wspomagania diagnozy różnicowej zrazikowego raka sutka, in situ i/lub
inwazyjnego, i przewodowego raka sutka, in situ i/lub inwazyjnego. Przeciwciało jest
przeznaczone do jakościowego barwienia skrawków tkankowych utrwalonych w formalinie
i zatopionych w parafinie.
Wynik powinien zostać zinterpretowany przez wykwalifikowanego patologa w połączeniu
z badaniem histologicznym, odnośnymi danymi klinicznymi i właściwymi badaniami
kontrolnymi.
To przeciwciało jest przeznaczone do stosowania w diagnostyce in vitro (IVD).
PODSUMOWANIE I OBJAŚNIENIA
Kadheryna E jest białkiem adhezyjnym o masie 120 kD, związanym z błoną
cytoplazmatyczną komórek nabłonkowych i będącym supresorem nowotworzenia.1
Kadheryna E wraz z kateninami pełni funkcję wapniowozależnego regulatora ścisłej
adhezji pomiędzy komórkami nabłonka.2 W procesach nowotworowych zaburzenia
kadheryny E skutkują utratą lokalizacji tego białka w błonie komórkowej i są skorelowane
z utratą zdolności do adhezji oraz ze wzrostem zdolności nowotworów do inwazji i
przerzutów.3 Przeciwciała przeciwko kadherynie E były stosowane przy licznych
nowotworach, przy czym najwięcej publikacji dotyczy nowotworów sutka i płuc.
W prawidłowych komórkach przewodowych sutka kadheryna E ulega silnej ekspresji
w błonach komórkowych. W nowotworach z linii komórek przewodowych nadal utrzymuje
się wzorzec błonowy barwienia kadheryny E, zaś w nowotworach z linii zrazikowej często
pojawia się nieprawidłowe rozmieszczenie kadheryny E (w tym często w cytoplazmie) lub
brak reaktywności kadheryny E.4, 5 W niektórych badaniach skłaniano się do wniosku, że
rak zrazikowy daje ujemny wynik barwienia kadheryny E, zaś rak przewodowy – dodatni,
co prawdopodobnie zależy od grupy badanych, których wyniki podlegały ocenie, oraz od
zastosowanego klonu przeciwciał przeciwko kadherynie E.6–8 Liczne raki zrazikowe nie
wykazują barwienia klonem 36 przeciwko białku kadheryny E, jednak obserwuje się
barwienie w obrębie cytoplazmy wraz z częściowym, bardzo słabym i punktowym
barwieniem błony. Ponadto w piśmiennictwie dla klonu 36 przeciwko kadherynie E
wykazano jądrowy wzór barwienia w kilku rodzajach nowotworów.9 Ponieważ kliniczna
istotność jądrowego barwienia kadheryny E nie jest w pełni poznana, patolog powinien
zwrócić uwagę na obecność jądrowego wzoru barwienia i zachować ostrożność podczas
interpretowania preparatów z barwieniem kadheryny E. Obecnie informacje kliniczne
należy opierać wyłącznie na błonowym wzorze barwienia, a wszystkie inne wzory
barwienia należy uznawać za odbiegające od normy.
Sugeruje się, że w płucach kadheryna E jest użyteczna w odróżnianiu międzybłoniaka od
gruczolakoraka płuc, przy czym gruczolakoraki dają wyniki dodatnie, a wiele
międzybłoniaków daje wyniki ujemne. Międzybłoniaki z komórek wrzecionowatych dają
najczęściej wyniki ujemne dla kadheryny E, podczas gdy 48% międzybłoniaków
nabłonkowatych wykazuje reaktywność dla kadheryny E.10
2014-09-01
FT0700-410k
1/4
VENTANA anti-E-cadherin (36) zawiera odczynnik w ilości wystarczającej na 50 testów.
Jeden dozownik VENTANA anti-E-cadherin (36) o pojemności 5 ml zawiera około 1,57 μg
mysich przeciwciał monoklonalnych.
Przeciwciała są rozcieńczone w buforze fosforanowym o stężeniu 0,1 M, z dodatkiem
0,3% białka nośnikowego i środka ProClin 300 w stężeniu 0,10%, będącego
konserwantem.
Całkowite stężenie białek w odczynniku wynosi około 3 mg/ml. Stężenie swoistego
przeciwciała wynosi około 0,314 μg/ml. Nie występuje żadna znana nieswoista
reaktywność przeciwciała zawartego w tym produkcie.
VENTANA anti-E-cadherin (36) jest przeciwciałem monoklonalnym wytwarzanym z
supernatantu kultury tkankowej.
Należy zapoznać się z treścią właściwej ulotki dołączonej przez firmę VENTANA do
opakowania zestawu do detekcji, aby uzyskać szczegółowy opis następujących
zagadnień: (1) Zasady przeprowadzania procedury, (2) Potrzebne materiały i odczynniki
niedołączone do zestawu, (3) Pobranie próbki i przygotowanie do analizy, (4) Procedury
kontroli jakości, (5) Rozwiązywanie problemów, (6) Interpretacja wyników i (7) Ogólne
ograniczenia.
MATERIAŁY WYMAGANE, ALE NIEDOSTARCZANE
Nie dołączono odczynników do barwienia, takich jak produkowane przez firmę VENTANA
zestawy do detekcji (ultraView Universal DAB Detection Kit), ani elementów
pomocniczych, takich jak dodatnie i ujemne kontrolne preparaty tkankowe.
Nie wszystkie produkty przedstawione w ulotce dołączonej do opakowania są dostępne
we wszystkich rejonach geograficznych. Należy skonsultować się z lokalnym
przedstawicielem odpowiedzialnym za wsparcie techniczne.
PRZECHOWYWANIE
Po otrzymaniu i gdy preparat nie jest używany, należy go przechowywać w temperaturze
2–8°C. Nie zamrażać.
W celu zapewnienia właściwego dostarczenia odczynnika i stabilności przeciwciał należy
po każdym użyciu założyć zatyczkę i niezwłocznie umieścić dozownik w lodówce w
pozycji pionowej.
Na każdym dozowniku przeciwciał podana jest data ważności. Prawidłowo
przechowywany odczynnik pozostaje stabilny do daty określonej na etykiecie. Nie wolno
stosować odczynnika po upływie daty ważności.
PRZYGOTOWANIE PRÓBKI
Do stosowania z tym pierwszorzędowym przeciwciałem nadają się rutynowo
przygotowane tkanki, utrwalone w formalinie i zatopione w parafinie, pod warunkiem
stosowania zestawu do detekcji firmy VENTANA i automatu do barwienia VENTANA
BenchMark XT lub BenchMark ULTRA. Zalecanym środkiem do utrwalania tkanek jest
10% obojętna zbuforowana formalina.11 Preparaty należy niezwłocznie wybarwić,
ponieważ antygenowość ciętych skrawków tkanek może z czasem ulegać osłabieniu.
Przy badaniu nieznanych preparatów zaleca się jednoczesne przeprowadzanie kontroli
dodatniej i ujemnej.
OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Do stosowania w diagnostyce in vitro (IVD).
Wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.
Materiały pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego należy traktować jak materiały
niebezpieczne biologicznie i utylizować z zachowaniem właściwych środków
ostrożności.
Unikać kontaktu odczynników z oczami i błonami śluzowymi. W przypadku kontaktu
z wrażliwymi miejscami spłukiwać dużą ilością wody.
Unikać skażenia mikrobiologicznego odczynników. Może ono powodować
nieprawidłowe wyniki.
W celu uzyskania informacji na temat zalecanej metody utylizacji produktu należy
skontaktować się z władzami lokalnymi i/lub krajowymi.
Dodatkowe informacje na temat bezpieczeństwa można znaleźć w Karcie
charakterystyki produktu oraz w Przewodniku po symbolach i zwrotach
określających zagrożenie na stronie www.ventana.com.
1007821PL Rev C
PROCEDURA BARWIENIA
POZYTYWNA KONTROLA TKANKOWA
Przeciwciała pierwszorzędowe firmy VENTANA zostały opracowane w celu stosowania w
automatach do barwienia VENTANA BenchMark XT lub BenchMark ULTRA wraz z
zestawami do detekcji i akcesoriami firmy VENTANA. Zalecane protokoły barwienia dla
aparatów BenchMark XT i BenchMark ULTRA z zestawem ultraView Universal DAB
Detection Kit przedstawiono w Tabela 1. Zalecane protokoły barwienia dla aparatów
BenchMark XT z zestawem iView DAB Detection Kit przedstawiono w Tabela 2.
Te przeciwciała zostały zoptymalizowane do określonego czasu inkubacji, jednakże
użytkownik jest zobowiązany do walidacji wyników uzyskanych z zastosowaniem tego
odczynnika.
Parametry procedur zautomatyzowanych mogą być wyświetlane, drukowane i edytowane
zgodnie z procedurą opisaną w Instrukcji obsługi aparatu. Więcej informacji na temat
procedury barwienia immunohistochemicznego znajduje się w ulotce dołączonej do
opakowania odpowiedniego zestawu do detekcji firmy VENTANA.
Przykładem pozytywnej kontroli tkankowej dla tego przeciwciała jest tkanka nowotworowa
przewodowego raka sutka. Barwienie dodatnie w komórkach nowotworowych powinno
być podobne do prawidłowego poziomu ekspresji w przewodach sutka.
Oczekiwany wzór barwienia komórek dla VENTANA anti-E-cadherin (36) jest błonowy.
Barwienie cytoplazmatyczne i jądrowe jest uznawane za odbiegające od normy i powinno
być interpretowane zgodnie z opisem w części „Podsumowanie i objaśnienia” niniejszego
dokumentu.
Tabela 1. Zalecane protokoły barwienia dla odczynnika VENTANA anti-E-cadherin (36)
z użyciem zestawu do detekcji ultraView Universal DAB Detection Kit na aparatach
BenchMark XT i BenchMark ULTRA.
CHARAKTERYSTYKA DZIAŁANIA
Typ procedury
Metoda
Odparafinowanie
Wybrana
Kondycjonowanie preparatu
komórkowego
(odsłanianie antygenu)
Standardowa Cell Conditioning 1
Enzym (proteaza)
Niewymagana
Przeciwciała (pierwszorzędowe)
Aparat BenchMark XT Około
16 minut, 37°C
Aparat BenchMark ULTRA Około
24 minut, 36°C
Procedura opcjonalna
(np. płukanie, amplifikacja itp.)
Brak
Barwienie kontrastowe
Hematoxylin II, 4 minuty
Po barwieniu kontrastowym
Bluing, 4 minuty
INTERPRETACJA WYBARWIENIA / OCZEKIWANE WYNIKI
SZCZEGÓLNE OGRANICZENIA
To przeciwciało zostało zoptymalizowane dla 16-minutowego czasu inkubacji w aparacie
BenchMark XT oraz 24-minutowego czasu inkubacji w aparacie BenchMark ULTRA w
połączeniu z zestawem do detekcji ultraView Universal DAB Detection Kit, jednak
użytkownik musi dokonać walidacji wyników uzyskanych przy pomocy tego odczynnika.
Przeprowadzono badania pod kątem swoistości, czułości i odtwarzalności barwienia
preparatem VENTANA anti-E-cadherin (36) z użyciem zestawu do detekcji ultraView
Universal DAB Detection Kit oraz aparatów BenchMark XT i BenchMark ULTRA.
Swoistość
Tabela 3. Swoistość preparatu VENTANA anti-E-cadherin (36) oceniano na podstawie
badania próbek tkanek zdrowych, utrwalonych w formalinie i zatopionych w parafinie.
Liczba
pozytywnych/
wszystkich
przypadków
Tkanka
Liczba
pozytywnych/
wszystkich
przypadków
Mózg
0/3
Grasica
0/3
Móżdżek
0/3
Szpik kostny
0/3
Nadnercze
0/3
Płuco
0/3
Jajnik
0/3
Serce
0/3
Trzustka
3/3
Przełyk
3/3
Przytarczyce
3/3
Żołądek
3/3
Przysadka
3/3
Jelito cienkie
3/3
Tkanka
Tabela 2. Zalecany protokół barwienia dla odczynnika VENTANA anti-E-cadherin (36)
z użyciem zestawu do detekcji iView DAB Detection Kit na aparacie BenchMark XT.
Typ procedury
Metoda
Jądra
0/3
Okrężnica
2/3
Tarczyca
3/3
Wątroba
3/3
Sutek
3/3
Ślinianka
3/3
Śledziona
3/3
Nerka
3/3
Migdałek
3/3
Gruczoł krokowy
3/3
Błona śluzowa trzonu
macicy
3/3
Szyjka macicy
2/2
Mięśnie szkieletowe
0/3
Skóra
3/3
Nerwy (nieliczne)
0/3
Mezotelium i płuco
0/3
Odparafinowanie
Wybrana
Kondycjonowanie preparatu
komórkowego
(odsłanianie antygenu)
Standardowa Cell Conditioning 1
Enzym (proteaza)
Niewymagana
Przeciwciała (pierwszorzędowe)
Aparat BenchMark XT Około
16 minut, 37°C
Procedura opcjonalna
(np. płukanie, amplifikacja itp.)
Brak
Barwienie kontrastowe
Hematoxylin II, 4 minuty
Po barwieniu kontrastowym
Bluing, 4 minuty
Ze względu na zmienność utrwalania i obróbki tkanek, a także różne warunki
środowiskowe i ogólne wyposażenie laboratoryjne, konieczne może być wydłużenie lub
skrócenie inkubacji przeciwciała pierwszorzędowego, kondycjonowania komórek albo
wstępnej obróbki proteazą dla poszczególnych próbek, w zależności od zastosowanej
metody detekcji i preferencji badacza. Więcej informacji na temat zmiennych związanych
z utrwalaniem zawiera pozycja „Immunohistochemistry Principles and Advances”.12
2014-09-01
FT0700-410k
2/4
1007821PL Rev C
Czułość
Tabela 4. Czułość preparatu VENTANA anti-E-cadherin (36) oceniano na podstawie
badania próbek tkanek nowotworowych utrwalonych w formalinie i zatopionych w
parafinie.
Nowotwór
Liczba
pozytywnych/
wszystkich
przypadków
Glejak
0/1
Oponiak atypowy
1/1
Wyściółczak złośliwy
0/1
Skąpodrzewiak złośliwy
0/1
Surowiczy gruczolakorak brodawkowaty
1/1
Śluzowy gruczolakorak brodawkowaty
1/1
Rak z komórek wyspowych
0/1
Gruczolakorak trzustki
1/1
Nasieniak
1/1
Rak zarodkowy
0/1
Rak rdzeniowy
1/1
Rak brodawkowaty
1/1
Rak wewnątrzprzewodowy sutka
Rak zrazikowy sutka in situ
Nowotwór
25/28
1/1
Inwazyjny przewodowy rak sutka
165/192
Inwazyjny rak zrazikowy sutka
41/57*
Chłoniak rozlany z limfocytów B
0/1
Niskozróżnicowany rak drobnokomórkowy płuc
1/17
Rak kolczystokomórkowy płuc
49/54
Gruczolakorak płuc
38/43
Liczba
pozytywnych/
wszystkich
przypadków
Rak jasnokomórkowy błony śluzowej macicy
1/1
Rak płaskonabłonkowy macicy
2/2
Mięśniakomięsak prążkowany zarodkowy
0/1
Rak podstawnokomórkowy
1/1*
Rak kolczystokomórkowy
1/1
Nerwiakowłókniak
0/1
Nerwiak niedojrzały zaotrzewnowy
0/1
Międzybłoniak złośliwy nabłonkowy
1/1
Chłoniak złośliwy rozlany
0/1
Chłoniak Hodgkina
0/1
Chłoniak złośliwy rozlany
0/1
Rak z komórek przejściowych pęcherza moczowego
1/1
Mięsak gładkokomórkowy wysoko zróżnicowany
0/1
Kostniakomięsak
0/1
Mięśniakomięsak z komórek wrzecionowatych
0/1
Mięsak gładkokomórkowy o umiarkowanym stopniu złośliwości
1/1*
Czerniak złośliwy
0/1
*barwienie cytoplazmatyczne lub ogniskowe błony komórkowej
Powtarzalność między różnymi partiami
Określono na podstawie równoległego barwienia 1 zestawu tkanek (3 tkanki na zestaw) z
3 partii za pomocą aparatu BenchMark XT. Uzyskano równoważne wyniki we wszystkich 3
partiach.
Powtarzalność między seriami odczynów
Określona na podstawie barwienia 2 zestawów tkanek (3 tkanki na zestaw, łącznie 6
tkanek) w 50 preparatach za pomocą aparatu BenchMark XT przez 5 nienastępujących po
sobie dni. Dla 150 z 150 preparatów uzyskano równoważne wyniki.
Rak płaskonabłonkowy przełyku
1/1
Gruczolakorak przełyku
1/1
Śluzowy gruczolakorak żołądka
0/1
Określono na podstawie równoległego barwienia 2 zestawów tkanek (3 tkanki na zestaw,
łącznie 6 tkanek) w 28 preparatach za pomocą aparatu BenchMark XT. Dla 84 z 84
preparatów uzyskano identyczne wyniki.
Gruczolakorak przewodu pokarmowego
1/1
Powtarzalność w ramach platformy
Nowotwór podścieliskowy przewodu pokarmowego (GIST)
0/1
Rak z komórek wątrobowych
1/1
Wątrobiak zarodkowy
0/1
Rak jasnokomórkowy nerki
0/1
Gruczolakorak prostaty
1/1
Rak z komórek przejściowych gruczołu krokowego
1/1
Mięśniak gładkokomórkowy
0/1
Wykazanie kompatybilności
Gruczolakorak błony śluzowej macicy
1/1
VENTANA anti-E-cadherin (36) wykazywało zgodność z aparatami VENTANA BenchMark
XT oraz BenchMark ULTRA i z zestawami do detekcji iView DAB Detection Kit i ultraView
Universal DAB Detection Kit.
2014-09-01
FT0700-410k
Powtarzalność w obrębie serii odczynów
Określona na podstawie równoległego barwienia 2 zestawów tkanek (3 tkanki na zestaw,
łącznie 6 tkanek) w 10 preparatach za pomocą 3 aparatów BenchMark XT. Dla 90 z 90
preparatów uzyskano równoważne wyniki.
Określono na podstawie równoległego barwienia 1 zestawu tkanek (3 tkanki na zestaw) w
5 preparatach za pomocą 3 aparatów BenchMark ULTRA. Dla 45 z 45 preparatów
uzyskano równoważne wyniki.
Powtarzalność pomiędzy platformami
Określono na podstawie równoległego barwienia 1 zestawu tkanek (3 tkanki na zestaw) w
5 preparatach za pomocą 3 aparatów BenchMark ULTRA i 3 aparatów BenchMark XT.
Dla 45 z 45 preparatów uzyskano równoważne wyniki.
3/4
1007821PL Rev C
PIŚMIENNICTWO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Berx G, Van Roy F. The E-cadherin/catenin complex: an important gatekeeper in
breast cancer tumorigenesis and malignant progression. Breast Cancer Res.
2001;3(5):289-293.
Van Roy F, Berx G. The cell-cell adhesion molecule E-cadherin. Cell Mol Life Sci.
2008;65(23):3756-3788.
Beavon, IR. The E-cadherin-catenin complex in tumour metastasis: structure,
function, and regulation. European Journal of Cancer. 2000;36(13):1607-1620.
Siitonen SM, et al. Reduced E-cadherin expression is associated with invasiveness
and unfavorable prognosis in breast cancer. Am J Clin Pathol. 1996;105(4): 394402.
Acs G, et al. Differential expression of E-cadherin in lobular and ductal neoplasms of
the breast and its biologic and diagnostic implications. Am J Clin Pathol.
2001;115(1):85-98.
Choi YJ, et al. Interobserver variability and aberrant E-cadherin immunostaining of
lobular neoplasia and infiltrating lobular carcinoma. Mod Pathol. 2008;21(10):12241237.
Qureshi HS, et al. E-cadherin status in breast cancer correlates with histologic type
but does not correlate with established prognostic parameters. Am J Clin Path.
2006;125(3):377-385.
Kowalski PJ, et al. E-cadherin expression in primary carcinomas of the breast and
its distant metastases. Breast Cancer Res. 2003;5(6):R217-R222.
Chetty R, Serra S. Nuclear E-cadherin immunoexpression: from biology to potential
applications in diagnostic pathology. Adv Anat Pathol. 2008;15(4):234-240.
Abutaily AS, et al. Cadherins, catenins and APC in pleural malignant mesothelioma.
J Pathol. 2003;201(3):355-362.
Sheehan DC, Hrapchak BB. Theory and Practice of Histotechnology, 2nd edition.
St. Louis, MO: The C.V. Mosby Company; 1980.
Roche PC, Hsi ED. Immunohistochemistry-Principles and Advances. Manual of
Clinical Laboratory Immunology, 6th edition. In: NR Rose, ed. ASM Press; 2002.
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
BENCHMARK, ultraView, VENTANA oraz logo VENTANA są znakami towarowymi firmy
Roche.
Wszystkie pozostałe znaki towarowe stanowią własność odnośnych właścicieli.
© 2010-2014 Ventana Medical Systems, Inc.
DANE TELEADRESOWE
Ventana Medical Systems, Inc.
1910 E. Innovation Park Drive
Tucson, Arizona 85755
USA
+1 520 887 2155
+1 800 227 2155 (USA)
www.ventana.com
Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
D-68305 Mannheim
Germany
2014-09-01
FT0700-410k
4/4
1007821PL Rev C