ogłoszenie w sprawie przetargu nieograniczonego na wynajem

Komentarze

Transkrypt

ogłoszenie w sprawie przetargu nieograniczonego na wynajem
OGŁOSZENIE
W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYNAJEM DUŻEJ I MAŁEJ HALI SPORTOWEJ W SIEDZIBIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 51
W SZCZECINIE UL. JODŁOWA 21
1. INFORMACJE OGÓLNE


Szkoła Podstawowa Nr 51 w Szczecinie, ul. Jodłowa 21 ogłasza przetarg nieograniczony na najem dużej i małej hali sportowej w siedzibie szkoły przy
ul. Jodłowej 21
Przetarg ogłoszony został na podstawie § 4 ust. 1 i 2 Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie
określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości
prawnej (z późn. zm.)
2. PRZEDMIOT PRZETARGU




Przedmiotem przetargu jest duża hala sportowa o wymiarach 40m x 20m oraz mała hala sportowa o wymiarach 30m x 10m.
Dostępne godziny najmu zaznaczone na załączonym wykazie na biało (na czerwono zaznaczono godziny niedostępne).
Wynajmujący zapewnia ogrzewanie w cenie czynszu.
Dostęp do sanitariatów i bieżącej wody na terenie szkoły w cenie czynszu.
3. CENA WYWOŁAWCZA CZYNSZU


Cena wywoławcza z tytułu najmu dużej hali sportowej wynosi: 80,00 zł netto za 45 minut użytkowania a małej hali sportowej 40,00 zł netto
za 45 minut.
Do cen będzie doliczany podatek VAT według obowiązującej stawki
4. WARUNKI PRZETARGU
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia), w zamkniętej kopercie, opatrzonej
pieczątką oferenta, z napisem: „Przetarg na najem dużej hali sportowej” lub „Przetarg na najem małej hali sportowej”.
Oferta pod rygorem odrzucenia, winna zawierać wszystkie wymagane informacje i oświadczenia, wskazane na formularzu ofertowym.
Do formularza ofertowego należy dołączyć:


aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej
osoby fizyczne ksero dowodu osobistego
Dokumenty oferty winne być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta.


Ofertę podpisują osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.
Oferta niekompletna nie będzie mogła być uzupełniona lub zmieniona po terminie składania ofert.


Każdy oferent może złożyć po jednej ofercie na dużą i małą halę sportową.
Kryterium wyboru oferenta:
• najwyższa zaproponowana kwota stawki czynszowej
5. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT


Oferty należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 51 w Szczecinie do dnia 29.09.2016.r. do godziny 09:00
Oferty zostaną otwarte w dniu 29.09.2016r. o godzinie 09:30 w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 51 w Szczecinie.
6. ZASADY PRZETARGU










Przetarg nieograniczony prowadzi z upoważnienia organizatora przetargu Komisja Przetargowa.
Komisja Przetargowa w ocenie ofert kieruje się zaoferowaną ceną netto czynszu za 45 minut najmu.
Zaoferowana cena netto oferty nie może być niższa niż cena wywoławcza, określona w pkt. 3 ogłoszenia.
Strony zawrą umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do ogłoszenia ofertowego.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny bądź przedłużenia terminów podanych w niniejszym
ogłoszeniu, a także – przed terminem składania ofert – modyfikacji treści materiałów przetargowych.
Przetarg jest ważny, jeżeli wpłynie, co najmniej jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.
Odrzuceniu podlegają oferty złożone przez oferentów, którzy zalegają z płatnościami w stosunku do Szkoły z tytułu realizacji wcześniejszych umów
najmu, według stanu na dzień 31.08.2016 r.
Odrzuceniu podlegają również oferty złożone przez oferentów, którzy w poprzednich latach najmowali pomieszczenia w Szkole Podstawowej nr 51
w Szczecinie ale nie przestrzegali obowiązujących regulaminów.
Komisja Przetargowa wezwie Oferentów do złożenia ofert dodatkowych w określonym przez siebie terminie, w przypadku gdy taką samą stawkę netto
czynszu najmu za 45 minut będzie zawierała więcej niż jedna oferta dla danej godziny udostępnienia, a pozostałe terminy najmu będą niedostępne.
Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaproponować stawki niższej niż zaoferowana w złożonych ofertach.
W przypadku rezygnacji z wynajmu przez Oferenta, który zaoferował najwyższą stawkę za wynajem, prawo do wynajmu przechodzi w ręce
następnego Oferenta proponującego najwyższą stawkę.
7. ZAMIESZCZENIE OGŁOSZENIA
1. Strona sp51.szczecin.pl
2. Tablica ogłoszeń w holu Szkoły podstawowej Nr 51 w Szczecinie
3. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest:
Zbigniew Bilenda – kierownik obiektów sportowych; tel.: 91 45 23 486 lub kom. 602 620 662
Wykaz godzin najmu – białe pola godziny wolne, czerwone pola godziny zajęte
DUŻA HALA SPORTOWA
DZIEŃ TYGODNIA
GODZINY DOSTĘPNOŚĆ
17:00-18:30
PONIEDZIAŁEK
18:30-19:30
19:30-21:30
17:00-18:30
WTOREK
18:30-19:30
19:30-21:30
17:00-20:00
ŚRODA
20:00-21:30
17:00-18:30
CZWARTEK
18:30-21:30
17:00-18:30
PIĄTEK
19:00-20:00
20:00-21:30
10:00-15:00
SOBOTA
15:00-16:30
16:30-18:00
09:00-10:30
NIEDZIELA
10:30-16:30
MAŁA HALA SPORTOWA
DZIEŃ TYGODNIA
GODZINY DOSTĘPNOŚĆ
16:30-17:15
PONIEDZIAŁEK
17:30-21:00
16:00-16:45
WTOREK
17:00-21:00
16:30-17:15
ŚRODA
17:30-21:00
16:00-16:45
CZWARTEK
17:00-21:00
PIĄTEK
16:30-21:00
SOBOTA
10:00-18:00
NIEDZIELA
09:00-16:30