Opis szkolenia Dane o szkoleniu Program

Komentarze

Transkrypt

Opis szkolenia Dane o szkoleniu Program
BDO - informacje o szkoleniu
Opis szkolenia
Dane o szkoleniu
Kod szkolenia: 813516
Temat: odw-Akademia Prawa Pracy - certyfikowany kurs dla początkujących. Od zatrudnienia do
zwolnienia pracownika - obowiązki pracodawcy z uwzględnieniem najnowszych przepisów
22 Październik - 20 Listopad Warszawa, Centrum miasta, Kod szkolenia: 813516
Koszt szkolenia: 1890.00 + 23% VAT
Program
Kurs ma na celu przedstawienie krok po kroku, w praktyczny sposób, instytucji szeroko rozumianego prawa pracy.
Kolejne zmiany przepisów, wyroki sądów czy wyjaśnienia organów powodują, iż materia związana z zatrudnianiem
pracowników staje się coraz bardziej złożona.
W trakcie kursu regulacje zostaną omówione poprzez prezentacje kolejnych etapów procesu zatrudnienia, od
momentu wyboru kandydata i podpisywania umowy, poprzez realizacje wzajemnych zobowiązań w trakcie trwania
umowy, a kończąc na obowiązkach związanych z rozwiązaniem umowy. W tym kontekście będą omawiane również
obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony danych osobowych, czy procesów restrukturyzacyjnych (przejęcia,
zwolnienia grupowe).
Prezentowany materiał będzie uwzględniał najnowsze zmiany w prawie pracy w zakresie umów terminowych,
uprawnień rodzicielskich, wynagradzania osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Pomoże też w
przygotowaniu się na procedowane zmiany w zakresie pracy tymczasowej, zatrudnienia cudzoziemców czy zmian w
ustawie o związkach zawodowych
Kurs będzie nakierowany na zatrudnienie pracownika, ale uwzględniając rozwój praktyki i ustawodawstwa nie sposób
nie odnieść się do zatrudnienia osób na podstawie umów cywilnoprawnych. W trakcie spotkań omówione zostaną
również elementy organizacji pracy, które służą uelastycznieniu rujnowania przedsiębiorstwa jak np. korzystanie z
pracy tymczasowej.
Uczestnicy będą analizować m.in. różne scenariusze rekompensowania pracy w godzinnych nadliczbowych, czy
rozróżniania oddelegowywania od podnóży służbowej. W trakcie prezentowania kolejnych instytucji zostaną również
omówione dodatkowe elementy, z wykazaniem wzajemnych zależności i potencjalnych kosztów, w zakresie
wynagrodzeń pracowników. Zajęcia będą przyjmowały również formę warsztatów
z ćwiczeniami, w szczególności odnośnie do instytucji czasu pracy, wynagrodzenia, urlopu wypoczynkowego. Poszczególne instytucje będę omawiane w oparciu o wyjaśnienia właściwych organów i wyroki sądów.
Kurs adresowany jest do osób rozpoczynających działalność w prawie pracy oraz osób chcących uporządkować,
zaktualizować swoja wiedzę.
Uczestnicy biorący udział w kursie, na zakończenie mają możliwość napisania egzaminu. Po jego pozytywnym
zaliczeniu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej ( na podstawie wpisu do
ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr 1082 K) i § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).
BDO - informacje o szkoleniu
1. Przedstawienie podstawowych regulacji mających zastosowanie - umowa o prace a umowy cywilnoprawne
a) Podstawowe akty krajowe regulujące problematykę prawa pracy
- Kodeks pracy a pragmatyki zawodowe;
b) Umowy cywilnoprawne,
c) Różnice pomiędzy umową o pracę a umowami cywilnoprawnymi,
- zastosowanie umów cywilnoprawnych,
- umowa o praktyki absolwenckie,
- uprawnienia organów kontrolnych,
2. Hierarchia zakładowych źródeł prawa pracy i zasady współpracy ze związkami zawodowymi
a) Układy zbiorowe, porozumienia zbiorowe,
b) Regulamin pracy i wynagradzania,
- zasady przyjmowania,
- zakres regulacji,
c) Zasady współpracy ze związkami zawodowymi przy przyjmowaniu aktów wewnątrz zakładowych,
d) Zasada uprzywilejowania pracownika w prawie pracy
3. Zatrudnianie pracowników
a) Ogłoszenie o pracę i wybór kandydata,
- zasada równego taktowania,
- obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony danych osobowych - dokumenty i dane możliwe do pozyskania;
- zatrudnianie cudzoziemców,
b) Zakres obowiązków pracodawcy przy przyjmowaniu nowego pracownika, w tym:
- badania wstępne, ale także okresowe.
- kiedy nie trzeba wykonywać badań wstępnych,
- jak powinno wyglądać skierowanie, zakres informacji w skierowaniu, zakres badań,
- obowiązki z zakresu bhp pracodawcy,
- umowa o pracę a zakres czynności.
c) Dodatkowa informacja o warunkach zatrudnienia,
d) Uwzględnianie na potrzeb ustalania określonych uprawnień okresów zatrudnienia odbytych za granicą
4. Umowa o pracę
a) Umowa przedwstępna - zakres zastosowania w prawie pracy,
b) Czas na przekazanie i treść umowy o prace - najczęściej popełniane błędy,
BDO - informacje o szkoleniu
- tzw. "pierwsza dniówka" - umowa o pracę zawarta na piśmie przed dopuszczeniem pracownika do pracy,
- określenie rodzaju pracy, miejsca wykonywania i wynagrodzenia - konsekwencje różnych rozwiązań dla
rozliczania czasu pracy i wynagrodzeń,
- czy umowę o pracę można zawrzeć pod warunkiem zawieszającym?
- kwestia terminu podpisania umowy a nawiązanie stosunku pracy,
- dodatkowe postanowienia w umowach o prace.
c) Umowy o zakazie konkurencji
- zakres zastosowania,
- treść umów,
- konsekwencje dla pracodawcy i pracownika.
5. Rodzaje umów o pracę
a) Umowa na okres próbny
- przesłanki zawarcia,
- możliwość powtórnego zawarcia umowy na okres próbny z tym samym pracownikiem,
b) Umowa na czas określony - zasady dotyczące zawierania umów o pracę na czas określony,
- ograniczenie stosowania umów na czas określony - wskazanie maksymalnego dopuszczalnego czasu ich
trwania (33 miesiące) oraz dopuszczalnej liczby umów (3 umowy) - ustalanie okresu 33 miesięcy;
- zastosowanie umów na czas określony z przyczyn obiektywnych poza określone w Kodeksie pracy limity (w tym
umowy na zastępstwo) - dodatkowe obowiązkowi związane z zawieraniem umów na czas określony poza określone w
Kodeksie pracy limity,
- umowy zawierane w celu zastępstwa,
- korzystanie z przesłanki obiektywnych przyczyn po stronie pracodawcy,
- nowe wymogi w zakresie treści w umów o pracę na czas określony zawieranych z obiektywnych przyczyn,
- obowiązki informacyjne w stosunku do Państwowej Inspekcji Pracy;
- odpowiedzialność wykroczeniowa pracodawcy albo osoby działającej w jego imieniu.
c) Umowa na czas nieokreślony
6. Zasady prowadzenia dokumentacji ze stosunku pracy,
a) Podstawy prawne,
b) Dokumentacja związana z zawarciem umowy, z przebiegiem stosunku pracy, z rozwiązaniem umowy o pracę,
c) Obowiązki wynikające z ochrony danych osobowych,
d) Zasady dostępu pracowników do akt osobowych,
e) Okres przechowywania akt osobowych.
7. Wynagrodzenie - pracownicy i umowy cywilnoprawne
a) Wynagrodzenie pracowników
- Minimalne wynagrodzenie,
- Rozróżnienie pojęcia premii i nagrody - konsekwencje jakie z tego wynikają również w kontekście ubezpieczeń
społecznych,
- Termin, częstotliwość oraz forma wypłaty wynagrodzenia,
- Ochrona wynagrodzenia i zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia,
BDO - informacje o szkoleniu
- na jakie należności,
- kwoty wolne od potrąceń,
- potrącenia za zgodą pracownika,
- współpraca z komornikiem.
- Skutki wadliwego wykonania pracy
- Przestój w pracy - zasady ustalania wynagrodzenia za okresy przestoju
- Przypadki kiedy wynagrodzenie należy się za okresy niewykonywania pracy,
- Ciekawsze przypadki wyliczania wynagrodzenia np. sytuacja zwolnienia chorobowego przez część miesiąca;
- Odprawy, odszkodowania, dodatki wyrównawcze;
b) Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej dla osób wykonujących pracę na podstawie określonych umów
zlecenia oraz umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu
-
kogo obejmie stawka godzinowa?
jak jest ustalana minimalna stawka godzinowa?
obowiązki przedsiębiorców,
wyłączenia,
nowe uprawnienia organów kontrolnych;
8. Czas pracy i podróże służbowe
I. Planowanie czasu pracy a) Wymiar czasu pracy
- zasady ustalania wymiaru czasu pracy,
- wymiar czasu pracy a normy czasu pracy,
- wpływ świąt i okresów choroby na wymiar czasu pracy;
b) Co oznacza zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy;
c) Rozkłady czasu pracy (harmonogramy czasu pracy)
Prowadzący
Mec. Robert Lisicki
Absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył aplikację radcowską przy Warszawskiej Okręgowej
Izbie Radców Prawnych i uzyskał tytuł radcy prawnego. W latach 2004-2015 pracował w Departamencie Prawa
Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w którym od 2013 r. pełnił funkcję naczelnika jednego z wydziałów.
Uczestnik prac legislacyjnych na poziomie unijnym (m.in. nad dyrektywą w sprawie czasu pracy, dyrektywą ws.
pracowników tymczasowych) oraz krajowym (m.in. zmiany kodeksowych regulacji czasu pracy, umów
terminowych). Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, prowadząc szkolenia i wykłady z zakresu
prawa pracy. Autor publikacji z zakresu polskiego i unijnego prawa pracy.
Ekspert Konfederacji Lewiatan, odpowiada za obszar międzynarodowego i krajowego prawa pracy oraz
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Prowadzi indywidualną praktykę radcowską, doradztwo i
reprezentacja klientów w sprawach z zakresu prawa pracy. Współpracuje z firmą C&C Chakowski i Ciszek.
BDO - informacje o szkoleniu
Informacje organizacyjne
Kalendarz zajęć:
Informacje i zgłoszenia