SIWZ - SPSK4 w Lublinie

Komentarze

Transkrypt

SIWZ - SPSK4 w Lublinie
EDZ.242-70/13
Przebudowa rozdzielni głównej zasilającej Klinikę Ortopedii i Traumatologii
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA POWYŻEJ 5 000 000 EURO
I. Informacja o Zamawiającym i przedmiocie postępowania.
1. Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie,
kod: 20-954, ul. Jaczewskiego 8, tel. 0-81 72-44-519, faks 081 746-71-55, 747-57-10
www.spsk4.lublin.pl, e-mail: [email protected]
2. Przedmiot zamówienia:
PRZEBUDOWA ROZDZIELNI GŁÓWNEJ
ZASILAJĄCEJ KLINIKĘ ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII
Szczegółowe wymagania w stosunku do w/w zadania i zakres zamówienia zawierają STWiORB,
przedmiary oraz dokumentacja projektowa stanowiące załącznik nr 1.
UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych.
1. Zamawiający nie zamierza udzielić zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67
ust.1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych.
2. Zamawiający nie planuje zawarcia umowy ramowej ani dynamicznego systemu zakupów i
zastosowania aukcji elektronicznej.
3. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom. W tym
przypadku Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy
podwykonawcom. Zlecenie części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań
Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest
odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników
w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych
pracowników.
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
5. Ilekroć w załącznikach do SIWZ opisano przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazwy
materiału, produktu, urządzenia lub jego producenta – Zamawiający dopuszcza złożenie
oferty równoważnej, a podane cechy materiału, produktu lub urządzenia należy rozumieć
jako wymagania minimalne (nie gorsze niż parametry użytkowe, funkcjonalne i techniczne
materiałów, urządzeń lub produktów wskazanych w załącznikach do SIWZ). Obowiązek
udowodnienia powyższego leży po stronie Wykonawcy.
Zakres zamówienia związany jest z realizacją przez Zamawiającego projektów
współfinansowanych ze środków unijnych tj. projektu w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko Priorytet: XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności
systemu ochrony zdrowia, gdzie instytucją wdrażającą jest Centrum Systemów Informacyjnych
Ochrony Zdrowia w Warszawie
1) Działanie: 12.1-5 „Rozwój systemu ratownictwa medycznego” pn „Modernizacja i
doposażenie SPSK Nr 4 w Lublinie w celu utworzenia Centrum Urazowego”,
2) Działanie: 12.2 - Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu
ponadregionalnym pn „Utworzenia Ponadregionalnego Centrum Zabiegowego z
Strona 1 z 42
EDZ.242-70/13
Przebudowa rozdzielni głównej zasilającej Klinikę Ortopedii i Traumatologii
uwzględnieniem leczenia operacyjnego schorzeń onkologicznych oraz transplantologii w
SPSK Nr 4 w Lublinie”.
2.1. Istotne wymagania:
a. Wymagany minimalny okres gwarancji liczony od daty ostatecznego odbioru przedmiotu
zamówienia: 36 miesięcy, z zastrzeżeniem iż okres gwarancji na oferowany agregat
prądotwórczy będzie nie krótszy niż 5 lat od daty protokolarnego odbioru.
b. Wymagany minimalny termin płatności: nie krótszy niż 30 dni od daty wystawienia
prawidłowej faktury (dopuszcza się rozliczenia fakturami częściowymi za wykonane i
odebrane elementy robót).
II. Wymagany termin realizacji umowy
Realizacja przedmiotu zamówienia nie dłużej niż do 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków:
A. O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 pzp oraz spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – w prowadzonym postępowaniu nie
zachodzi taka okoliczność;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia; Zamawiający uzna spełnienie warunku udziału w
postępowaniu, jeśli wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie – jedno zadanie (o wartości co najmniej 2 000 000 zł) polegające na wymianie
rozdzielnic NN i SN na obiekcie czynnym; Wymagana minimalna wartość doświadczenia
dotyczy wartości jednego zadania lub sumy wartości nie więcej niż trzech
wykonanych zadań. W przypadku wykonania przez wykonawcę dwóch lub trzech zadań
polegających na wymianie rozdzielnic NN i SN na obiekcie czynnym - składających się na
sumę minimalną warunku wiedzy i doświadczenia - wartość „pojedyńczego zadania
referencyjnego” nie może być mniejsza niż 600 000,00 PLN każde.
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami zdolnymi do
wykonania zamówienia – Zamawiający uzna spełnienie warunku udziału w postępowaniu
jeśli Wykonawca:
C1) dysponuje osobą :
- posiadającą uprawnienia w branży konstrukcyjno –budowlanej do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń i mającą co najmniej 5 letnie
doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy,
- posiadającą uprawnienia w branży elektrycznej do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń i mającą co najmniej 5 letnie doświadczenie
zawodowe na stanowisku kierownika branżowego,
C2) dysponuje 3 osobami posiadającymi aktualne świadectwo kwalifikacyjneSEP D-1, które uprawniają do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i
sieci na stanowisku dozoru w zakresie montażu i prac pomiarowo-kontrolnych
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej – przez co rozumie się, iż posiadają środki finansowe
w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej lub zdolność kredytową
na łączną kwotę co najmniej 600 000 zł.
Strona 2 z 42
EDZ.242-70/13
Przebudowa rozdzielni głównej zasilającej Klinikę Ortopedii i Traumatologii
W przypadku składania ofert wspólnych – każdy z Wykonawców nie może podlegać
wykluczeniu z postępowania a warunki określone w ppkt A) mogą być spełnione łącznie przez
Wykonawców wspólnie składających ofertę lub tylko przez jednego z Wykonawców.
B. Wykaz oświadczeń, dokumentów/wykazów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzająca
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składani ofert.
3. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem
dowodów dotyczących najważniejszych*) robót, określających, czy robota/roboty te zostały
wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (z zastrzeżeniem, iż gdy Zamawiający jest
podmiotem na rzecz, którego robota/roboty zostały wykonane - nie ma obowiązku złożenia
wspomnianych dowodów).
4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami.
5. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
* Za najważniejsze roboty, które obowiązkowo należy uwzględnić w wykazie uznaje się takie,
które potwierdzają spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i
doświadczenia. Szersze opisywanie doświadczenia Wykonawcy nie jest obligatoryjne.
Podmioty występujące wspólnie łącznie składają oświadczenie określone w pkt B.1.
UWAGA: Jeżeli informacja banku będzie potwierdzała, że środki finansowe lub zdolność kredytowa
Wykonawcy są kwotą: …..... (ilość) cyfrową, to Zamawiający uzna, że jest to kwota najmniejsza z
danego przedziału cyfrowego.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia i/lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji, zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia z uwzględnieniem poniższych wytycznych:
1) Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
(pkt. A. SIWZ), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26
ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia,
zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w pkt. C SIWZ, poprzez dołączenie ich do oferty,
Strona 3 z 42
EDZ.242-70/13
Przebudowa rozdzielni głównej zasilającej Klinikę Ortopedii i Traumatologii
2) Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
(pkt. A. SIWZ), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26
ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami
innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz
oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp
do ich zasobów – żąda:
a) w przypadku warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy ( pkt. A.d SIWZ) –
przedłożenia informacji, o której mowa w pkt. B. 2 niniejszej SIWZ dotyczącej tego
podmiotu
b) dokumentów dotyczących w szczególności:
- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia;
- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem;
- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
3) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może
przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego
przez zamawiającego warunku.
Jeżeli kwoty w dokumentach będą w innej walucie niż PLN – Zamawiający w celu sprawdzenia
spełnienia warunków przez Wykonawcę dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu
walut NBP na dzień, w którym ukazało się ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.
C. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania
braku podstaw do ich wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.
1 ustawy Pzp
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust. 1 pkt
2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu – wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS-u lub KRUS-u potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub
potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
Strona 4 z 42
EDZ.242-70/13
Przebudowa rozdzielni głównej zasilającej Klinikę Ortopedii i Traumatologii
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego – w zakresie określonym art.24
ust. 1 pkt. 4 – 8 Prawa zamówień publicznych – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego – w zakresie określonym art. 24
ust. 1 pkt. 9 Prawa zamówień publicznych – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert
7) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego- w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt. 10 i 11 ustawy- wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składani ofert.
UWAGA:
Dot. § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U.
poz.231) z dnia 19 lutego 2013r.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt 2), 3), 4) i 6) składa dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 5) i 7) składa zaświadczenie właściwego organu
sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty
dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, 10 i 11 ustawy Pzp.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w uwadze zastępuje
się je dokumentami zawierającymi oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do
reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju zamieszkania osoby lub
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce, lub przed notariuszem.
Dot. § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz.231) z dnia 19 lutego2013r.
W przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – jeżeli osoby, o których mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca
składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca
zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je
dokumentami zawierającymi oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania
tych osób lub przed notariuszem.
Podmioty występujące wspólnie składają dokumenty określone w pkt. C ppkt 1)-6) na każdy z
podmiotów z osobna.
D. Inne dokumenty jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw
do ich wykluczenia z udziału w postępowaniu.
Strona 5 z 42
EDZ.242-70/13
Przebudowa rozdzielni głównej zasilającej Klinikę Ortopedii i Traumatologii
1) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.
2 pkt. 5, lub oświadczenie Wykonawcy, że nie należy do grupy kapitałowej
E. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie po uprzednim zbadaniu,
czy wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia
– nie spełnia, w oparciu o dokumenty przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami
Zamawiającego, określonymi w pkt. C-D. SIWZ.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie treści złożonego
oświadczenia, wymaganego w pkt. B.1 SIWZ oraz innych dokumentów wymienionych w pkt. B.
Złożenie dokumentów, z których nie wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak
dokumentów, brak oświadczenia lub złożenie oświadczenia o braku spełnienia co najmniej jednego
z warunków udziału w postępowaniu będzie skutkował wykluczeniem z postępowania na podstawie
art. 24 ust.2 pkt.4 ustawy Pzp.
Złożenie dokumentów określonych w pkt. D) i C) pkt. 1) –7) SIWZ jest obligatoryjne z
zastrzeżeniem pkt. 6, który dotyczy tylko podmiotów zbiorowych. Brak dokumentów spowoduje
wykluczenie Wykonawcy po wyczerpaniu procedury określonej w art.26 ust.3 i 4 ustawy Pzp.
W przypadku braku dokumentów Zamawiający uprzednio zastosuje dyspozycję wynikającą z art.
26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.
Złożenie dokumentu, z którego będzie wynikała przynależność Wykonawców do tej samej grupy
kapitałowej będzie skutkowało wykluczeniem z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 5)
ustawy Pzp, chyba że wykażą oni, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do
zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
Dokumenty, co do których Wykonawca zastrzega ich poufność i które nie mogą być
udostępniane innym uczestnikom postępowania należy zgrupować i oddzielić je od pozostałej
części oferty, w sposób uniemożliwiający wgląd do nich przez przedstawicieli pozostałych
Wykonawców.
F. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają
Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo
powinno:
- jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres
umocowania,
- wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie
zamówienia,
- każdy z tych Wykonawców musi podpisać się na wspólnym dokumencie pełnomocnictwa
lub wystawić niezależne pełnomocnictwo indywidualnie dla Pełnomocnika - Lidera (nie jest
wymagany podpis Pełnomocnika - Lidera na dokumencie pełnomocnictwa).
2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
Strona 6 z 42
EDZ.242-70/13
Przebudowa rozdzielni głównej zasilającej Klinikę Ortopedii i Traumatologii
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, są zobowiązani przed podpisaniem Umowy na realizację przedmiotowego
zamówienia, przedłożyć Zamawiającemu stosowne porozumienie regulujące współpracę tych
wykonawców zawierające w swojej treści co najmniej następujące postanowienia:
- sposób ich współdziałania,
- zakres realizacji zamówienia powierzony do wykonania każdemu z nich,
- numer i nazwę rachunku bankowego, na który będą dokonywane płatności z tytułu realizacji
Umowy o zamówienie,
- solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia,
- umowa powinna zawierać wskazanie, że jeden z Wykonawców jest upoważniony do
zaciągania zobowiązań i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich
Wykonawców razem i każdego z osobna oraz do przyjmowania płatności od Zamawiającego.
Właściwym podmiotem do dokonywania rozliczeń z Zamawiającym jest lider konsorcjum,
szczególnie w realizacji dostaw wewnątrzwspólnotowych.
IV. Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów:
cena
100 %
V. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Każdy z wykonawców przedłoży oferty wg załączonego wzoru. Oferty z
rozwiązaniami alternatywnymi będą odrzucone.
Każdy z wykonawców przedłoży pełną ofertę w zakresie przedmiotu zamówienia.
Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzem „OFERTY WYKONAWCY”, stanowiącym
integralną część specyfikacji - Załącznik nr 4, w następującym układzie:
- nazwa, siedziba wykonawcy
- numer faksu do przekazywania informacji dla Wykonawcy
- nr REGON, NIP, wysokość kapitału zakładowego lub odpowiednio kapitału zakładowego i
kapitału wpłaconego (dot. tylko podmiotów dysponujących kapitałem zakładowym lub
kapitałem zakładowym i wpłaconym)
- data sporządzenia oferty
- cena oferty brutto
- termin realizacji umowy - nie dłuższy niż wskazany w pkt. II SIWZ,
- termin płatności - nie krótszy niż 30 dni
- okres gwarancji – nie krótszy niż wskazany w pkt.I ppkt. 2.1 SIWZ
- oświadczenia Wykonawcy
- wykaz dołączonych dokumentów
2. Do formularza ,,Oferty Wykonawcy’’ należy dołączyć dokumenty wymagane od
wykonawców stosownie do pkt. III.B i C niniejszej specyfikacji a także:
a) kosztorysy ofertowe na realizację zamówienia*) – sporządzone w wersji pisemnej i na
płycie CD (zalecany program NORMA),
*) Wymaga się pełnej treści kosztorysów w „wersji papierowej”; kosztorys w wersji
elektronicznej składany jest dla potrzeb ułatwienia weryfikacji treści kosztorysów i
później ewentualnej realizacji zamówienia i nie zastąpi wersji papierowej; brak płyty
CD nie będzie podstawą do odrzucenia oferty
b) materiały informacyjne (ulotki lub foldery) dla dostarczonych przy realizacji
zamówienia: rozdzielnic, połączeń szynowych i kablowych, transformatora, systemu
monitoringu, agregatu prądotwórczego, silnika, prądnicy, automatyki (nie zawierające
Strona 7 z 42
EDZ.242-70/13
Przebudowa rozdzielni głównej zasilającej Klinikę Ortopedii i Traumatologii
informacji sprzecznych niż podane w Opisie technicznym przebudowy wg Załącznika nr
2 do SIWZ).
c) oświadczenie, iż Wykonawca samodzielnie wykona zamówienie lub wskazujące części
zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom – z zastrzeżeniem, iż brak
oświadczenia w tym zakresie będzie równoznaczny z samodzielnym wykonaniem
zamówienia przez Wykonawcę *),
*) Zmiana zakresu prac powierzonych podwykonawcy w trakcie realizacji
przedmiotu zamówienia będzie wymagała pisemnej zgody Zamawiającego i nastąpi
zgodnie z postanowieniami przepisu art. 6471 § 1 Kodeksu cywilnego.
Nie złożenie dokumentów określonych w pkt b– c) spowoduje odrzucenie oferty.
W przypadku braku dokumentów wymaganych w pkt. b - Zamawiający przed odrzuceniem oferty
zastosuje najpierw dyspozycję zawartą w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Oferty z produktami wymienionymi w pkt. b nie spełniające wszystkich cech i parametrów
minimalnych zostaną odrzucone.
3. Cena oferty
A. Informacje o sposobie obliczenia ceny oferty:
Cenę oferty oblicza się sporządzając kosztorysy ofertowe na podstawie SIWZ, jej
załączników oraz – fakultatywnie - wizji lokalnej.
Kosztorys ofertowy powinien obejmować pełny zakres robót określony przedmiarem,
Cena musi zawierać wszystkie koszty wynikające specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót oraz wszystkie koszty robót pomocniczych i towarzyszących (robót
przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza,
ewentualnego odtworzenia elementów zniszczonych w trakcie realizacji przedmiotu
zamówienia, wywozu gruzu, utylizacji materiałów z rozbiórek, sporządzenia planu BIOZ,
wykonania prób oraz dokumentacji powykonawczej, itp.)
Wykonawca obowiązkowo musi wycenić i zrealizować prace budowlane zgodnie z
Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz dodatkowo:
- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim
powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia
zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2011 r., Nr 31, poz. 158)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 r., Nr
75
B. Dane wyjściowe do kosztorysowania:
a) Prace budowlane odbywać się będą w obiekcie czynnym na terenie
wygrodzonym przez Wykonawcę. Wykonawca będzie zobowiązany do
zabezpieczenia przed kurzem i brudem pomieszczeń sąsiednich przez
postawienie szczelnych ścianek,
b) Materiały i urządzenia z rozbiórki Wykonawca uprzątnie we własnym zakresie,
c) Transport materiałów z rozbiórki i gruzu na odległość wg kalkulacji własnej,
d) Ze względu na specyfikę obiektu gruz musi być wywożony na bieżąco,
e) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem lub
uszkodzeniem okien i innych elementów nie podlegających wymianie,
f) Czas pracy: praca w obiekcie czynnym może się odbywać w godzinach 700 –
2000, prace powodujące uciążliwy hałas mogą odbywać się w godzinach 1500 –
Strona 8 z 42
EDZ.242-70/13
Przebudowa rozdzielni głównej zasilającej Klinikę Ortopedii i Traumatologii
1700 oraz 600 – 725,natomiast prace przyłączeniowe będą wykonywane w
godzinach najmniejszego obciążenia podrozdzielni od 2100 – 500.
g) Energia elektryczna i woda: Wykonawca nie będzie obciążany za korzystanie z
energii elektrycznej i wody,
h) Wjazdy na teren szpitala są płatne. Możliwość korzystania z parkingów oraz
wysokość opłat Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z firmą obsługującą
parkingi we własnym zakresie.
C. Dane o zawartości kosztorysów:
1. Kosztorysy ofertowe należy opracować metodą uproszczoną, która musi
zawierać co najmniej:
a) liczbę porządkową,
b) podstawę wyceny,
c) opis pozycji,
d) jednostkę miary,
e) ilość jednostek,
f) cenę jednostkową,
g) wartość każdej pozycji wg układu załączonego przedmiaru,
h) wykaz zawierający ceny wszystkich zaproponowanych w ofercie materiałów
i urządzeń niezbędnych do wykonania robót zgodnych z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót,
i) Tabelę Elementów Scalonych z rozbiciem na poszczególne rozdziały, R, M,
S, narzuty
j) stawkę roboczogodziny oraz zastosowane narzuty,
k) wartości ogółem: netto i brutto.
2. Oferowane ceny jednostkowe robót muszą uwzględniać wszystkie koszty
robocizny, materiałów (w tym wszystkie urządzenia, wyroby, konstrukcje) wraz z
kosztami ich zakupu, pracy sprzętu i środków transportu technologicznego
niezbędne do wykonania robót objętych daną jednostką przedmiarową oraz koszty
pośrednie i zysk. Ceny jednostkowe robót należy podawać w kosztorysie w
zaokrągleniu do 1 gr. Brak wskazania ceny jednostkowej chociaż dla jednej pozycji
kosztorysu (przedmiaru) spowoduje odrzucenie oferty.
3. Przedmiar robót określa szczegółowy opis robót i wskazuje czynności, które należy
uwzględnić w cenach jednostkowych oferty, jednostki przedmiarowe i ilości
jednostek przedmiarowych robót wynikające z obliczeń. Wskazana podstawa w
postaci rodzaju i numeru katalogu, numeru tablicy, kolumny i pozycji oznacza kod
danej pozycji i służy jedynie uszczegółowieniu opisu pozycji przedmiaru i nie jest
wymagana jako podstawa kalkulacji własnej oferowanych cen jednostkowych.
D. Roboty dodatkowe:
W trakcie lub po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia mogą wystąpić
roboty dodatkowe nieprzewidywalne na etapie przygotowywania zadania, w zakresie
maks. 30% wartości zadania podstawowego. Jeżeli roboty dodatkowe zostaną zlecone
Wykonawcy zadania podstawowego będą rozliczane kosztorysem powykonawczym wg
cen jednostkowych nie wyższych niż zawarte w kosztorysie ofertowym. W przypadku
zastosowania materiałów nie występujących w kosztorysie ofertowym, ceny tych
materiałów będą przyjmowane zgodnie z rzeczywistą ceną zakupu nie wyższą od cen
średnich z kosztami zakupu podanych w odpowiedniej informacji kwartalnej
Strona 9 z 42
EDZ.242-70/13
Przebudowa rozdzielni głównej zasilającej Klinikę Ortopedii i Traumatologii
„Sekocenbud” aktualnej w dniu wykonania robót, pozostałe składniki cenotwórcze nie
wyższe niż zawarte w kosztorysie ofertowym.
E. Roboty zamienne:
W przypadku wprowadzenia przez Zamawiającego rozwiązań zamiennych ze
względów technicznych, technologicznych lub materiałowych – zasady rozliczania tych
robót będą takie jak dla robót dodatkowych.
F. Pozostałe informacje:
Cena oferty musi być wyrażona w PLN i zawierać: łączną cenę netto, stawkę
podatku VAT oraz łączną cenę brutto. W/w wartości należy wpisać w Formularz Oferty
Wykonawcy – Załącznik nr 4 do SIWZ.
Zaokrąglenia dokonywane przez arkusz Excel nie są traktowane za błąd w
obliczeniu ceny. Ceny jednostkowe oraz wartości muszą być wyrażone w jednostkach
nie mniejszych niż grosze (nie dopuszcza się podania jednostek w tysięcznych
częściach złotego).
W przypadku niezgodności pomiędzy ceną wpisaną w Ofercie Wykonawcy i
odczytaną podczas publicznego otwarcia ofert, a ceną wynikającą z kosztorysu
ofertowego, za cenę oferty przyjmuje się sumę wartości podanych w kosztorysach
ofertowych.
Ceny jednostkowe brutto wynikające z kosztorysu
podwyższane w czasie trwania kontraktu.
ofertowego nie będą
4. Postać oferty
Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
Ofertę należy składać w formie pisemnej w podanym terminie. Treść oferty musi odpowiadać treści
SIWZ.
Ofertę należy złożyć w oryginale. Wszystkie strony oryginału formularza „Oferty Wykonawcy” –
Zał. nr 4 do SIWZ powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu
Wykonawcy. Ponadto podpisać należy kosztorysy ofertowe oraz wszelkie oświadczenia dołączane
do formularza „Oferty”.
W sytuacji, gdy z dokumentacji dotyczącej Wykonawcy nie wynika upoważnienie do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę i potwierdzającą
dokumenty za zgodność z oryginałem, należy dołączyć stosowne upoważnienie/pełnomocnictwo w
oryginale lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem.
Jeżeli Wykonawca nie złoży pełnomocnictwa lub złoży wadliwe Zamawiający wezwie zgodnie z
art.26 ust.3 do jego złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo złożenia oferta Wykonawcy
podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz podpisane przez osobę uprawnioną.
Dokumenty składane w formie kserokopii należy potwierdzić za zgodność z oryginałem poprzez
złożenie podpisu przez osobę uprawnioną.
W przypadku dołączenia kserokopii upoważnienia lub pełnomocnictwa, Zamawiający wymaga, aby
dokument został potwierdzony za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez osobę/osoby
upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (zgodnie z dołączonymi
dokumentami, z których wynika zasada reprezentacji). Oznacza to, iż niedopuszczalne jest
Strona 10 z 42
EDZ.242-70/13
Przebudowa rozdzielni głównej zasilającej Klinikę Ortopedii i Traumatologii
dokonywanie potwierdzeń za zgodność z oryginałem przez osobę, na którą zostało wystawione
pełnomocnictwo.
UWAGA:
Zamawiający sugeruje:
- drukowanie kosztorysów na obu stronach kartki,
- drukowanie poszczególnych działów jeden za drugim a nie na oddzielnych stronach.
5. Sposób porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
faksem (do Zamawiającego na nr 081 746 71 55).
Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faksu: oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz informacji.
Zamawiający porozumiewa się drogą elektroniczną z Wykonawcami w każdym przypadku, w
którym ustawa obliguje go do udostępniania informacji na własnej stronie internetowej:
www.spsk4.lublin.pl.
Korespondencja (pocztowa i faksy) przyjmowane są w dni robocze w godzinach pracy
Zamawiającego, tj. 7:25 – 15:00.
VI. Składanie ofert.
1. Opakowanie i oznakowanie ofert.
Ofertę należy składać w zamkniętych kopertach/opakowaniach.
Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4
ul. Jaczewskiego 8, kod 20-954 Lublin
oraz powinna być oznakowana następująco:
"Oferta na przebudowę rozdzielni głównej. EDZ.242 – 70 /13”
Poza podanym powyżej oznaczeniem - opakowanie powinno posiadać nazwę i adres Wykonawcy.
2. Termin i forma składania ofert.
Ofertę należy składać osobiście, na adres podany w ogłoszeniu o przetargu, w Kancelarii Ogólnej
SPSK-4 na I piętrze (pok. 106) lub drogą pocztową / kurierską (na własne ryzyko), nie później niż
do dnia 09 lipca 2013roku do godz. 11:00.
Oferty złożone po terminie nie będą otwierane i rozpatrywane.
VII. Okres ważności ofert
Wykonawca pozostaje związany złożoną przez siebie ofertą przez 60 dni liczone od daty składania
ofert.
VIII. Wadium przetargowe i zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wadium przetargowe
Wykonawca ma obowiązek wpłacić wadium przetargowe w wysokości 100 000zł.
Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium przetargowe przed upływem terminu składania
ofert w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 Prawa zamówień publicznych. W przypadku
wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca wpłaca wadium przelewem na konto BANK Polska
Kasa Opieki S.A. I Oddział w Lublinie: nr 19 12 40 24 70 11 11 00 10 17 32 49 98.
Strona 11 z 42
EDZ.242-70/13
Przebudowa rozdzielni głównej zasilającej Klinikę Ortopedii i Traumatologii
Oferty bez dowodu wniesienia wadium nie będą rozpatrywane.
UWAGA: w przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji/poręczenia, Wykonawca
ma obowiązek złożyć w/w dokumenty w oryginale.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art.46 ust. 4a ustawy pzp.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca:
a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
c) nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, lub
pełnomocnictw w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3, chyba że
udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający
będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy – zgodnie z opisem w
Załączniku nr 3 Projekt Umowy.
IX. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami
Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
- w sprawach formalnych: Sylwia Syryjczyk, Dział zamówień publicznych
519 e-mail: [email protected]
- tel. 0-81 72-44-
- w sprawie robót budowlanych: Andrzej Kiljański - tel. (081) 72-44-801
- w sprawie robót elektrycznych: Tadeusz Tyburski - tel. (081) 72- 44-542 lub
Sławomir Nowak - tel. (081) 72-44-605
Istnieje możliwość kontaktu telefonicznego pod podanymi numerami w dni robocze, w godzinach
8:00 – 14:00 oraz listownego na adres Zamawiającego.
X. Wyjaśnienia udzielane przez Zamawiającego
Każdy z Wykonawców może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego z prośbą o udzielenie
wyjaśnień. Pismo z zapytaniem należy kierować na adres Zamawiającego z
zaznaczeniem na kopercie/piśmie:
"Przetarg na przebudowę rozdzielni głównej. EDZ.242-70 /13. ZAPYTANIE".
Wyjaśnienia będą udzielane, niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem
terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez podania źródła zapytania) Zamawiający przekaże
wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ oraz zamieści na własnej stronie internetowej.
Strona 12 z 42
EDZ.242-70/13
Przebudowa rozdzielni głównej zasilającej Klinikę Ortopedii i Traumatologii
Zamawiający może zmienić treść dokumentów składających się na Specyfikację istotnych
warunków zamówienia. Każda wprowadzona zmiana stanie się częścią Specyfikacji oraz zostanie
doręczona do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na własnej
stronie internetowej.
Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w
ofertach Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich
wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza tę informację na stronie internetowej.
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu udzielenia wyjaśnień.
XI. Otwarcie, ocena ofert i wybór Wykonawców.
1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 09 lipca 2013r., o godz. 11:15 w siedzibie
Zamawiającego, w Sali konferencyjnej Działu Zamówień Publicznych – pok. 001.
Przy otwarciu ofert mogą być obecni przedstawiciele Wykonawców.
Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
Po otwarciu każdej z kopert zostanie podana do wiadomości zebranych:
- nazwa (firma) wykonawcy
- adres wykonawcy
- cena (wartość) oferty
- warunki płatności
- termin realizacji zamówienia
Na wniosek osoby / podmiotu - oferty z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca
zastrzegł, iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania udostępniane będą w
Dziale Zamówień Publicznych pok. nr 001 w godz. 8:00-14:00.
Protokół postępowania jest udostępniany w trakcie trwania postępowania, natomiast
załączniki do protokołu będą udostępniane po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub
unieważnieniu postępowania.
2. Na posiedzeniu niejawnym oferty będą podlegały badaniu pod względem formalnym.
Zamawiający wykluczy wykonawców, w stosunku do których zachodzi chociaż jedna przesłanka
wymieniona w art. 24 ust. 1 pkt. 1 – 11 lub ust. 2 pkt. 1 – 5 Prawa zamówień publicznych.
O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykluczonego wykonawcę,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Zamawiający odrzuci oferty jeżeli zachodzi chociaż jedna przesłanka wskazana w art. 89 ust. 1 pkt.
1 – 8 Prawa zamówień publicznych.
O odrzuceniu ofert Zamawiający poinformuje wszystkich wykonawców, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do pisemnego wezwania każdego z wykonawców w
celu udzielenia dodatkowych wyjaśnień treści złożonej oferty.
Niedopuszczalne są negocjacje między zamawiającym a wykonawcą dotyczące złożonej oferty oraz
dokonywanie jakichkolwiek zmian w jej treści, z zastrzeżeniem pkt. 3.
3. Poprawianie omyłek w ofercie.
Strona 13 z 42
EDZ.242-70/13
Przebudowa rozdzielni głównej zasilającej Klinikę Ortopedii i Traumatologii
Zamawiający ma prawo dokonać korekty poniższych omyłek, niezwłocznie zawiadamiając o tym
wykonawcę, którego oferta została poprawiona:
a) oczywiste omyłki pisarskie;
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek;
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w
treści oferty.
Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe, o których mowa ppkt. b w następujący sposób:
- jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar,
przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową – uwzględniając
konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek;
- jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że
prawidłowo podano ceny za części zamówienia uwzględniając konsekwencje rachunkowe
dokonanych poprawek.
Omyłki rachunkowe, których nie można poprawić wg w/w metod oraz błędy w obliczeniu ceny
skutkują odrzuceniem oferty wg art. 89 ust. 1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych.
Jeżeli Wykonawca poda nieprawidłową ilość jednostek miary - niezgodnych z zapotrzebowaniem
Zamawiający dokona stosownej korekty - przyjmując, że odpowiednio prawidłowo podano
wielkość opakowania oraz jego cenę jednostkową i uwzględniając konsekwencje rachunkowe
dokonanych poprawek – o ile nie spowoduje to istotnej zmiany w treści oferty.
4. Ocena ofert
Oferty będą oceniane w oparciu o kryteria określone w pkt. IV.
Każda z ofert oceniana będzie w systemie punktowym.
Punkty za cenę danej oferty przyznawane będą proporcjonalnie, przy założeniu, że oferta o
najniższej cenie uzyska 10 pkt.
Punkty za cenę (C) zostaną wyliczone zgodnie z następującymi zasadami:
Cn/Cd x 10 = C
gdzie Cn - cena brutto najniższa
C d - cena brutto danej oferty
C - punkty przyznane za cenę
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert – Zamawiający spośród tych ofert
wybierze ofertę z najniższą ceną.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów - Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z
obowiązującymi przepisami – art. 91 ust. 3a ustawy. W takiej sytuacji w formularzu „Oferty
Wykonawcy” należy zaznaczyć, iż jest to wartość netto, a w treści kosztorysu ofertowego należy
pominąć podawanie stawki VAT oraz wartości brutto.
5. Ogłoszenie wyników postępowania
Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców,
którzy złożyli oferty o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru,
Strona 14 z 42
EDZ.242-70/13
Przebudowa rozdzielni głównej zasilającej Klinikę Ortopedii i Traumatologii
oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o Wykonawcach, którzy zostali
wykluczeni z postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
c) terminie określonym zgodnie z art.94 ust.2, po którego upływie umowa w sprawie
zamówienia publicznego może być zawarta.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty umieszczona zostanie również na stronie
internetowej Zamawiającego tj. www.spsk4.lublin.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w
siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich
Wykonawców, którzy:
- ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem
terminu składania ofert,
- złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.
XII. Istotne postanowienia, które będą stanowiły integralną część umowy.
Istotne postanowienia, warunki, które będą zawarte w umowie zawiera wzór umowy –
Załącznik Nr 3.
Przed zawarciem umowy Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy złożenia kopii
przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego oraz uprawnień budowlanych
osób wyznaczonych do kierowania robotami budowlanymi we wszystkich branżach - pod
rygorem odstąpienia od podpisania umowy.
XIII. Pouczenie o środkach odwoławczych.
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub
miał interes w uzyskaniu danego zamówienia lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt.
5 Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której
zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Szczegółowe warunki wnoszenia środków ochrony prawnej określa Dział VI ustawy Pzp.
XIV. Podpisanie umowy
1.Zamawiający podpisze umowę w sprawie zamówienia publicznego terminie nie krótszym niż
10dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty drogą faksową lub 15
dni od dnia nadania przesyłki drogą pocztową.
2.Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu określonego w ppkt.1) jeśli w
postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.
Zamawiający powiadomi Wykonawców o terminie, po którego upływie umowa może być zawarta.
Wykaz załączników do specyfikacji:
1) STWiORB, przedmiary, dokumentacja projektowa– Załącznik Nr 1
Strona 15 z 42
EDZ.242-70/13
Przebudowa rozdzielni głównej zasilającej Klinikę Ortopedii i Traumatologii
2) Opis techniczny przebudowy układu zasilania SPSK4 – Załącznik Nr 2
3) Wzór Umowy – Załącznik Nr 3
4) wzór formularza Oferta Wykonawcy – Załącznik Nr 4
Strona 16 z 42
EDZ.242-70/13
Przebudowa rozdzielni głównej zasilającej Klinikę Ortopedii i Traumatologii
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Opis techniczny przebudowa istniejącej stacji transformatorowej K-120 SN/nn
do zasilania w obiektach SPSK-4
Rozdzielnice 0,4kV – SPSK4
1.
Rozdzielnica wnętrzowa dwusekcyjna niskiego napięcia RGNN typu PRISMA P PLUS lub
równoważna zasilona z transformatora 15/0,4kV 1600kVA o parametrach minimalnych:
Napięcie znamionowe izolacji:
1000V
Częstotliwość znamionowa :
50Hz
Układ sieci
TT
Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych:
2500A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany :
42 kA (1s)
Stopień ochrony :
IP 30
Odporność mechaniczna:
IK 08
Forma wygrodzenia:
2 niepełna w wersji z możliwością dokonywania
przeglądów kamerą termowizyjną szyn, złącz, przyłączy – torów prądowych.
Kolor obudowy
RAL 9001
Drzwi:
z zamkiem (klucz RONIS n ° 405)
Rama uchylna (wymagana/nie wymagana)
wymagana
1.1 Wymagania:
1.1.1 Połączenia zasilające rozdzielnicę z transformatora będą wykonane przy pomocy mostów
szynowych typu KTA o stopniu ochrony IP55. Poziom izolacji Ui=1000V.
1.1.2 Rozdzielnice RGNN powinny mieć wygrodzone szyny zbiorcze zarówno poziome jak
i pionowe od aparatów (przedział aparatowy i szynowy powinien mieć zainstalowane żaluzje,
osłony wygradzające te dwa przedziały wzajemnie). Wszystkie zastosowane aparaty jak i
obudowy muszą być produkowane przez jednego producenta i posiadać pełne badania typu
(zgodne z normą PN- EN 61439).
1.1.3 Rozdzielnica RGNN powinna mieć możliwość rozbudowy o wygradzanie aparatów
i zacisków do formy 3b tak aby inwestor w przyszłości mógł bez konieczności wymiany
rozdzielnicy zwiększać jej bezpieczeństwo.
1.1.4 Rozdzielnica RGNN musi posiadać ramy uchylne, które pozwolą dokonać przeglądu aparatury
wewnątrz obudowy bez potrzeby demontażu poszczególnych płyt czołowych. Wymagany jest
stopień ochrony IPxxB zapewniający ochronę przed dotykiem elementów pod napięciem również po zdjęciu osłon czołowych.
1.1.5 Rozdzielnica RGNN powinna mieć możliwość rozbudowy o kolejne aparaty zabezpieczające
(minimum 10% rezerwy miejsca w polach odpływowych)
Warunki środowiskowe pracy
Rozdzielnica jest przystosowana do instalowania w pomieszczeniach zamkniętych niezawierających pyłów
oraz gazów chemicznych czynnych lub zagrażających wybuchem oraz wolnych od pyłów przewodzących
prąd elektryczny.
Montaż rozdzielnicy
Rozdzielnica stojąca w wykonaniu wolnostojącym. Rozdzielnica musi być ustawiona dokładnie poziomo i
przymocowana do podłoża zgodnie z DTR.
Zgodność z normami
Rozdzielnica wykonana zgodnie z wymaganiami poniższych norm :
PN- EN 61439-1
- Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Zestawy badane w pełnym i
niepełnym zakresie badań.
PN-EN 60529:2003 :
- Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).
Strona 17 z 42
EDZ.242-70/13
Przebudowa rozdzielni głównej zasilającej Klinikę Ortopedii i Traumatologii
PN-EN 50102+A1
- Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi
zapewnione przez obudowy urządzeń elektrycznych (kod IK).
2. WYPOSAŻENIE PÓL:
Wszystkie wyłączniki mocy ACB i wyłączniki compactowe MCCB obligatoryjnie muszą mieć
możliwość rozbudowy w przyszłości o porty komunikacji kompatybilne z portami Modbus będącymi
w posiadaniu Zamawiającego bez wymiany samych wyłączników.
W rozdzielnicach zastosować system nadzoru z komunikacją Modbus obejmujący styki wyłączników
zainstalowanych na zasilaniu i w sprzęgłach, styki zadziałania ochronników przepięciowych, trzy
analizatory sieci typu PM820 z pamięcią zainstalowane w polach zasilających oraz pomiar
temperatury szyn analizatorem AR206. Połączenia Modbus wykonać kablem Belden 9842 lub
równoważny, a przy ostatnim urządzenia w sieci zainstalować rezystor końcowy (terminator).
Analizator temperatury szyn typu AR206 wyposażyć w 8 sond PT100 typu A w izolacji teflonowej w
ekranie i zainstalować je na szynach L1, L2, L3 i N w obu sekcjach rozdzielnicy. Dokonać kalibracji
czujników PT100 oraz zadbać o prawidłową ich izolację elektryczną od szyn prądowych (sondy
PT100 w obudowie izolacyjnej – wytrzymałość izolacji 1000V). Po zainstalowaniu rozdzielnicy na
obiekcie dwukrotnie sprawdzić jakość wszystkich połączeń elektrycznych, prawidłowość montażu,
ciągłość przewodów ochronnych oraz zgodność z dokumentacją projektową.
Tabliczki opisowe zastosować grawerowane lub wycinane laserowo. Każdy aparat funkcjonalnie
podłączony do instalacji powinien być opisany z podaniem jego funkcji i oznaczenia. Wykonawca
rozdzielnicy zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji powykonawczej zawierającej schematy
obwodów pierwotnych i sterowania ze szczególnym uwzględnieniem automatyki SZR i BMS
(obwody sterowania z opisanymi połączeniami międzypolowymi i listwami zaciskowymi oraz
złączkami wraz z detalicznym rozrysowaniem połączeń złączka – wyłącznik – przekaźniki –
sterownik), widoki, opisy i certyfikaty. Jedna kopia dokumentacji ma być włożona w plastikową
kieszeń przykręconą z boku rozdzielnicy. Analizatory powinny być zainstalowane na wysokości
wzroku około 1,40m od poziomu podłogi.
Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do projektu o parametrach nie
gorszych niż zastosowane w projekciepod warunkiem pisemnego uzgodnienia zmian z projektantem i
inwestorem. Nie zezwala się na stosowanie rozdzielnic z badaniem typu na puste szafy (badanie typu
w niepełnym zakresie). Rozdzielnice ze względu na badania typu powinny zawierać: obudowy,
aparaturę rozdzielczą, wsporniki szyn, przyłącza do aparatów powinny pochodzić od jednego
producenta.
2.1 POLE ZASILAJĄCE
Rodzaj zasilania:
Kablowe/szynowe
Od góry/od dołu
szynowe
od góry
Rodzaj aparatów zasilających:
Wyłączniki/rozłączniki
Typ:
Ilość biegunów
Minimalny wymagany prąd wyłączalny graniczny Icu
Minimalny wymagany prąd wyłączalny eksploatacyjny Ics
Prąd znamionowy
Rodzaj napędów (ręczne, silnikowe)
Bezpieczna przerwa izolacyjna
Mocowanie aparatów stałe/wtykowe/wysuwne
Komunikacja
Wymagany dodatkowo protokół komunikacyjny
wyłączniki
MASTERPACT NW25H1
3
65 [kA]
100% Icu
2500 [A]
silnikowe
TAK
wysuwne
poprzez styki do SZR
Modbus RTU (do doinstalowania)
Strona 18 z 42
EDZ.242-70/13
Przebudowa rozdzielni głównej zasilającej Klinikę Ortopedii i Traumatologii
Typ zabezpieczenia
Micrologic 5.0 A
Wyłącznik musi być wyposażony w zabezpieczenie selektywne typu Micrologic 5.0A posiadające
regulacje progu zadziałania wyzwalacza termicznego Ir w zakresie 0,4 do 1,0 In oraz tr (dla 6 In) w
zakresie od 0,5 do 24s z regulowanym nachyleniem krzywej IDMTL, zabezpieczenie o krótkiej
zwłoce Isd o zakresie regulacji 1,5In do 10 In oraz tsd od 0 do 0,4s, zabezpieczenie zwarciowe
bezzwłoczne Isd o zakresie regulacji 2In do 15 In z możliwością wyłączenia OF. Zabezpieczeniowe
wyłączników głównych Q1, Q2, Q12, Q3, Q23 powinny mieć funkcję całki Joule’a na
charakterystykach wyłącznika. Całkowity czas operacji wyłącznika po otrzymaniu sygnału sterowania
powinien wynosić do 30 ms a czas wyłączania prądów zakłóceniowych do 20 ms
Ochronnik przeciwprzepięciowy:
3.
wymagany
APARATURA ODBIORCZA – SPRZĘGŁO
Rodzaj aparatów zasilających:
Wyłączniki/rozłączniki
Typ:
Ilość biegunów
Minimalny wymagany prąd wyłączalny graniczny Icu
Minimalny wymagany prąd wyłączalny eksploatacyjny Ics
Prąd znamionowy
Rodzaj napędów (ręczne, silnikowe)
Bezpieczna przerwa izolacyjna
Mocowanie aparatów stałe/wtykowe/wysuwne
Komunikacja
Wymagany dodatkowo protokół komunikacyjny
Typ zabezpieczenia
wyłączniki
MASTERPACT NW32H1
3
65 [kA]
100% Icu
2500 [A]
silnikowe
TAK
wysuwne
poprzez styki do SZR
Modbus RTU (do doinstalowania)
Micrologic 5.0 A
Wyłącznik musi być wyposażony w zabezpieczenie selektywne typu Micrologic 5.0A posiadające
regulacje progu zadziałania wyzwalacza termicznego Ir w zakresie 0,4 do 1,0 In oraz tr (dla 6 In) w
zakresie od 0,5 do 24s z regulowanym nachyleniem krzywej IDMTL, zabezpieczenie o krótkiej
zwłoce Isd o zakresie regulacji 1,5In do 10 In oraz tsd od 0 do 0,4s, zabezpieczenie zwarciowe
bezzwłoczne Isd o zakresie regulacji 2In do 15 In z możliwością wyłączenia OF. Zabezpieczeniowe
wyłączników głównych Q1, Q2, Q12, Q3, Q23 powinny mieć funkcję całki Joule’a na
charakterystykach wyłącznika. Całkowity czas operacji wyłącznika po otrzymaniu sygnału sterowania
powinien wynosić do 30 ms a czas wyłączania prądów zakłóceniowych do 20 ms
Pomiar parametrów elektrycznych sieci w polu zasilający za pomocą miernika parametrów PM820MG
Funkcje realizowane przez miernik parametrów elektrycznych:
- Pomiar czterokwadrantowy zgodny z klasą 0,5
- Rejestrację danych okresowych oraz alarmów (do 50 zdarzeń) oznaczanych stemplem czasowym do
pamięci wewnętrznej typu FLASH
- Analizę indywidualnych harmonicznych prądu i napięcia (do 31 harmonicznej),
- Wyznaczanie minimalnych i maksymalnych wartości parametrów w zadanych podokresach,
- Komunikacja po protokole Modbus-RTU za pomocą 2-przewodowego portu RS-485
- Zintegrowany z miernikiem przekaźnik wejść/wyjść cyfrowych bez konieczności stosowania
dodatkowych modułów zewnętrznych
- Komunikacja z systemem nadzoru siecią ETHERNET TCP/IP z pomocą bramki EGX100.
Ochronnik przepięciowy klasy B + C
typ PRD 1 MASTER 3P+N
4. Układ SZR:
Strona 19 z 42
EDZ.242-70/13
Przebudowa rozdzielni głównej zasilającej Klinikę Ortopedii i Traumatologii
4.1. Opis budowy i działania automatyki SZR
Zaprojektowany układ SZR służy do realizacji przełączeń wyłączników zgodnie z zamieszczoną tabelą
logiki. Wyłączniki wchodzące w skład automatyki SZR pokazano na schemacie modernizacji stacji
(wyłączniki pracujące w układzie SZR posiadają napędy elektryczne służące do zdalnego sterowania,
zastosowano blokady czynne i bierna zrealizowane na stykach wewnętrznych wyłącznika).
Podstawowym zadaniem automatyki SZR jest zapewnienie ciągłości zasilania poszczególnych
odbiorów i bezpieczeństwa łączeń, w tym celu układ:
- kontroluje parametry zasilania przed wyłącznikami Q1 i Q2 odpowiednio w torze zasilającym
transformatora nr1 i w torze zasilającym transformatora nr2 sieci nn.
- kontroluje parametry zasilania przed wyłącznikami Q3 odpowiednio w torze zasilającym generatora
sieci nn.
- przy braku zasilania z któregoś źródła dokonuje przełączeń zgodnie z tabelą logiki i założonymi czasami
przełączeń
- poprzez system blokad elektrycznych, czuwa nad prawidłowym dokonywaniem przełączeń i
uniemożliwia dokonania błędnych operacji, to jest takich gdzie na jeden system szyn zbiorczych podano
by napięcie z dwóch źródeł zasilania lub dokonano załączenia wyłącznika na istniejące zwarcie. Blokady
te działają zawsze niezależnie od wyboru pracy układu (sterowanie automatyczne lub ręczne )
4.2. Tryb pracy
W celu zapewnienia wszechstronnej kontroli nad systemem sieci nn układ SZR może pracować w
trybie:
- automatycznym - na podstawie danych zbieranych z układu sieci nn (obecność napięcia, aktualny pobór
mocy, stan wyłączników, itp.) układ sam dokonuje niezbędnych przełączeń zgodnie z tabelą logiki i
nastawionymi opóźnieniami czasowymi.
- ręcznym lokalnym - załączanie i wyłączanie wyłączników, dokonuje obsługa rozdzielni przez
naciśnięcie przycisków na płycie synoptycznej zamontowanej na drzwiach rozdzielni. W tym trybie
pracy nie można dokonać innych połączeń układu niż wynika to z tabeli logiki (nawet przy wyłączeniu
sterownika układu SZR). Próba błędnego połączenia jest blokowana przez blokadę elektryczną i nie
zostanie zrealizowana.
Przejście z trybu pracy automatyczny na ręczny lokalny i odwrotnie jest realizowane przełącznikiem
trybu pracy zamieszczonym na pulpicie synoptycznym.
4.3 Kontrola zasilania
Automatyka SZR kontroluje zasilanie z sieci energetyki i agregatów prądotwórczych za pomocą
przekaźników kontroli napięcia podłączonych do sieci nn przed wyłącznikiem w danej linii zasilającej
(schemat rozdzielni głównej).
Przekaźniki te sprawdzają:
- obecność trzech faz
- napięcie międzyfazowe (360 - 440V)
- zgodność wirowania faz
Zanik napięcia choćby jednej fazy czy obniżenie lub podwyższenie się do poziomu granicznego uruchamia
procedurę przełączania danych wyłączników.
Poza przekaźnikami kontroli napięcia w torach zasilania wszystkich źródeł (trafo1, trafo2, generator1,
generator2 ) zainstalowane są analizatory sieci PM820 z modułem WE/WY typu PM8M2222 .
Strona 20 z 42
EDZ.242-70/13
Przebudowa rozdzielni głównej zasilającej Klinikę Ortopedii i Traumatologii
4.4. Kontrola stanu wyłączników i czasy przełączeń SZR
Układ automatyki kontroluje stan wszystkich wyłączników wyposażonych w napęd elektryczny tj.:
- otwarty, zamknięty, otwarty od zabezpieczenia
- zadziałanie zabezpieczenia
- wsunięty, wysunięty (dla Masterpact w wersji wysuwnej)
Czasy reakcji układu SZR na zaniki i powroty napięcia zasilania:
- czas opóźnienia otwarcia wyłączników Q1,Q2 po zaniku zasilania odpowiednio z T1, T2 t=3s
- czas opóźnienia otwarcia wyłączników Q1,Q2 po powrocie zasilania odpowiednio z T1, T2 t=3s
- czas opóźnienia zamknięcia wyłącznika Q3 po pojawieniu się zasilania z Gen t=1s przy braku zasilania
odpowiednio z T1,T2
- przełączenia wyłączników Q12,Q23 rozpoczynają się z czasami opóźnienia t= 3s dla sytuacji zaników
zasilania z T1, T2 i odpowiednio t=1,5s dla powrotu napięcia sieci.
4.5 Blokady elektryczne i programowe
W układzie SZR zastosowano dwie blokady elektryczne:
- w obwodzie wyzwalania cewki XF (zamkniecie wyłącznika) . Blokada ta zabezpiecza przed podaniem
niedozwolonego sygnału załączającego wyłącznik z obwodów sterowania ręcznego i obwodów
sterownika PLC.
- w obwodzie wyzwalania cewki MX (awaryjne otwarcie wyłącznika – cewka wybijakowa) . Blokada ta
podaje sygnał na cewkę wybijakową MX przy niedozwolonej konfiguracji łączeniowej danego
wyłącznika oraz dodatkowy sygnał z wyłącznika awaryjnego (przycisk grzybkowy) na omawianą cewkę
Blokada elektryczna na skutek wyłączenia wyłącznika od zabezpieczenia.
Celem tej blokady jest uniemożliwienie załączenia wyłącznika na istniejące zwarcie w obwodzie. Usunięcie
tej blokady jest możliwe dopiero po usunięciu przyczyny zwarcia i ręcznego "zresetowania" wyłącznika i
dodatkowo przyciśnięcie przycisku "odblokowanie sterownika".
Blokada programowa
- na poziomie sterownika działającą w ten sposób, że przy dwóch wyłącznikach sprzęgniętych między
sobą sterownik wysyła sygnał otwarcia jednego wyłącznika następnie po otrzymaniu sygnału otwarcia
tego wyłącznika odczekuje 500ms i dopiero wysyła sygnał zamknięcia drugiego wyłącznika.
4.6. Napięcie sterujące układem automatyki SZR
W celu niezawodnego działania układu automatyki do zasilania obwodów sterujących przewidziano
redundowany system zasilania awaryjnego. Obwody sterownicze są zabezpieczone a zanik zasilania
obwodów sterujących jest sygnalizowany lampką na pulpicie synoptycznym rozdzielnicy (lampka świeci się
gdy zasilanie jest obecne) oraz powiadomieniem do układu BMS .
4.7. Sterowanie układem SZR
W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy automatyki SZR do sterowania układem przewidziano dwa
sterowniki typu Modicon M340 pracujące w układzie redundancji. Redundancja obejmuje następujące
elementy wyposażenia
- przekaźniki kontroli zasilania
- zasilacze
- sterownik PLC
Obydwa sterowniki Modicon M340 przystosowane do kontroli sygnałów wejściowych 230VAC (separacja
galwaniczna – ochrona przed uszkodzeniem modułów sterownika).
Strona 21 z 42
EDZ.242-70/13
Przebudowa rozdzielni głównej zasilającej Klinikę Ortopedii i Traumatologii
Każdy ze sterowników może zapewnić sobie zasilanie pochodzące z jednego z trzech źródeł : Tr1, Tr2, Gen.
Układ automatyki SZR realizuje program w oparciu o przedstawioną poniżej tabelę logiki.
Wyłącznik
Q1
Q2
Q3
Q12
Q23
Praca TR1, TR2
1
0
0
1
1
Awaria TR1
0
1
0
1
1
Awaria TR2
1
0
0
1
1
Awaria TR1 i TR2
0
0
1
1
1
Nadrzędny cel stawiany w tym programie to zadanie takiego przełączenia wyłączników Q1,Q2,Q3,Q12,Q23
zainstalowanych w rozdzielni aby w możliwie krótkim czasie doprowadzić zasilanie do sekcji 1 i 2 oraz
podać zasilanie na ciąg zasilający nr1 i nr2. Ponieważ przewidziano 100% rezerwę źródeł
transformatorowych (energetyka zawodowa) układ SZR dla tego przypadku realizuje program rezerwy
ukrytej. Jeśli chodzi o zasilanie z agregatu SZR realizuje program rezerwy jawnej. W proponowanym
układzie awaria podstawowego sterownika SZR powoduje przełączenie na rezerwowy sterownik PLC.
Każdy ze sterowników ma osobne zasilanie z modułem UPS. Analizatory sieci PM i sterowniki PLC układu
SZR oraz wyłączniki główne Q1, Q12, Q2, Q23, Q3 mają być od jednego producenta co zagwarantuje
prawidłową pracę układu automatyki (wymaganie obligatoryjne).
5. APARATURA ODBIORCZA (ZAKRES 100A DO 630A)
Rodzaj aparatów odpływowych:
Wyłączniki/rozłączniki
Typ
Ilość biegunów
Prąd wyłączalny graniczny Icu
Prąd wyłączalny użytkowy Ics
Prąd znamionowy
Rodzaj napędów (ręczne, silnikowe)
Bezpieczna przerwa izolacyjna
Podłączenie kabli bezpośrednio pod aparaty
Mocowanie aparatów stałe/wtykowe/wysuwne
Typ zabezpieczenia
Komunikacja
Protokół komunikacyjny
Komunikacja
Minimalna trwałość mechaniczna
Minimalna trwałość elektryczna In (440V)
wyłączniki
COMPACT NSX
3
36 [kA]
100% Icu
630 [A]
ręczne
TAK
zależnie od ilości żył na fazę
stałe
Micrologic 5.3
możliwa do zainstalowania
możliwy Modbus RTU
poprzez styki do BMS
15 000 (cykle C-O)
4 000 (cykle C-O)
Połączenia szynowe i kablowe.
Połączenia zasilające rozdzielnicę z transformatorów będą wykonane przy pomocy mostów szynowych typu
KTA.
Wymagania obligatoryjne:
1. Brak konieczności dokręcania złącz podczas eksploatacji
2. Złącza dokręcane za pomocą śrub z łbami zrywalnymi bez używania klucza dynamometrycznego
przy pierwszym dokręceniu
3. Posrebrzane złącza w miejscu styku elementów
Strona 22 z 42
EDZ.242-70/13
Przebudowa rozdzielni głównej zasilającej Klinikę Ortopedii i Traumatologii
4. Izolacja szynoprzewodów wykonana z materiałów bezhalogenowych klasa B 130st C.
5. Szynoprzewód w wersji kanapkowej z wewnętrzną barierą ogniową
6. Podłączenie szynoprzewodów do rozdzielnic przy pomocy prefabrykowanych przyłączy, z których
podstawowa część przyłącza zamontowana jest wewnątrz rozdzielnicy i posiada możliwość zamiany
kolejności faz.
7. Mosty szynowe od strony transformatorów mają być zakończone prefabrykowanymi przyłączami
elastycznymi zapewniającymi odpowiednie tłumienie drgań.
8. Obudowa jako przewód PE
9. Kolor RAL 9001
10. Obudowa ze stali Galwanizowanej
11. Ui=Ue=1000V
12. Bez względu na sposób montażu (płaski bądź krawędziowy) możliwość przewodzenia prądu
znamionowego bez przewymiarowania
13. Stopień IP nie mniejszy niż IP55 oraz IPxxD
Wszelkie zmiany w procesie realizacji projektu należy pisemnie uzgodnić z inwestorem i projektantem.
Zastosowanie aparatów lub rozwiązań odmiennych technicznie lub jakościowo niż te użyte w projekcie
może prowadzić do awarii w procesie eksploatacji.
Należy zwrócić szczególną uwagę w procesie realizacji na połączenia szynoprzewód – transformator,
szynoprzewód – rozdzielnica, baterie kondensatorów a w szczególności na ich wytrzymałość na składowe
harmoniczne zawarte w prądzie oraz ich odpowiednie chłodzenie.
Nie zezwala się na stosowanie aparatów jednej firmy montowanych w obudowach innego producenta.
Nie zezwala się indywidualne (nietypowe) rozwiązania połączeń szynowych wewnątrz rozdzielnicy
czyli nie zgodne z normą PN-IEC 61439-1 w pełnym zakresie badań typu.
Nie zezwala się na stosowanie automatyki przełączania zasilania (SZR) ze sterownikiem od innego
producenta niż dostawca wyłączników przez nią sterowanych.
Rozdzielnice wykonać zgodnie z załączonymi rysunkami technicznymi.
Transformator 15,75/0,4kV
Transformator żywiczny w wykonaniu z obniżonym stratami jałowymi, bez obudowy montowany na
podwoziu z 4 rolkami dwukierunkowymi, o następujących parametrach:
Moc znamionowa:
1600kVA
Napięcie górne:
15,75kV
Napięcie dolne:
0,4kV
Regulacja napięcia:
+/-2,5% / +/-5%
Układ połączeń:
Dyn5
Napięcie zwarcia:
6,0%
IP:
00
Maksymalne straty jałowe:
2400W
Maksymalne straty obciążeniowe (75st.C): 14000W
Maksymalne straty obciążeniowe (120st.C): 16100W
Maksymalny poziom hałasu dB(A) -moc akustyczna LW(A): 68
Maksymalny poziom hałasu dB(A) -ciśnienie akustyczne LP(A) dla 1m (zgodnie z IEC270): 53
certyfikat klasy pożarowej:
F1
parametry eksploatacyjne:
zgodnie z klasą C2/E2 potwierdzone certyfikatem
poziom wyładowań niezupełnych: <10pC przy 1,3 Un – IEC270
Strona 23 z 42
EDZ.242-70/13
Przebudowa rozdzielni głównej zasilającej Klinikę Ortopedii i Traumatologii
Zgodność z normami:
Zabezpieczenie cieplne:
PN-EN 60076-1, PN-EN 50076-11
TAK
Transformator jest ustawiony na szynach jezdnych, po czym zabezpieczony przed przesuwaniem poprzez
zablokowanie rolek blokadami. W celu uniknięcia przenoszenia wibracji na podłoże oraz destrukcyjnego
działania wibracji na beton należy zastosować podkładki antywibracyjne gumowe i zamontować je pod
kółkami transformatora. Transformator wyposażony w zabezpieczenia termiczne – typu T-935 z wyjściem
Modbus wpięty poprzez port MOXA do systemu nadzoru. Transformatory powinny być maksymalnie
bezobsługowe w eksploatacji, wymagana jedynie okresowa kontrola i ewentualne czyszczenie w zależności
od warunków eksploatacji. Transformatory powinny być wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej oraz
posiadać serwis techniczny w Polsce.
System monitoringu Software StruxureWare Power Monitor.v7 (nowa wersja system ION Enterprise
6.0) – SPSK4
6. Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie aplikacji systemu monitoringu StruxureWare
Power Monitor.v7 lub równoważna
Oferowany systemu monitoringu układu zasilania zawiera wbudowane sterowniki do wszystkich
mierników, analizatorów sieci, zabezpieczeń i sterowników, UPS-ów Schneider Electric zainstalowanych
na obiekcie SPSK4.
System zapewnia funkcjonalność oprogramowania dostosowaną do potrzeb personelu odpowiedzialnego za
utrzymanie techniczne obiektu i spełnia wymagane główne parametry:
a. Odczyty wszystkich mierzonych parametrów elektrycznych w czasie rzeczywistym.
b. Logowanie wybranych wartości do bazy danych.
c. Raporty o w formie plików Excel (tygodniowe, miesięczne lub za dowolny okres),
d. Diagnostyka odbiorników mocy poprzez wykrywanie ponadnormatywnych zużyć energii.
e. Wykresy parametrów elektrycznych na podstawie informacji zachowanych w bazie danych.
f. Możliwość odczytu przebiegów temperatury szyn w rozdzielnicach, temperatury transformatorów,
g. Możliwość odczytu zdarzeń (przełączeń układu SZR).
h. Monitorowanie stanu pracy łączników w rozdzielnicy SN
i. Monitorowanie wybranych parametrów z zabezpieczeń SN typu REF541
j. Rejestrowanie zdarzeń w bazie danych.
k. Graficzne odzwierciedlenie stanu rozdzielni oraz stanu pracy SZR wraz z UPS-ami
l. Monitorowanie - wpięcie do systemu wybranych przez inwestora alarmów ze sterownika agregatu.
m. Monitorowanie poziomu paliwa w zbiornikach w litrach i w przeliczeniu na godziny pracy w oparciu
o minimalne i maksymalne zużycie paliwa (na podstawie wykresów otrzymanych od producenta
agregatu) oraz w oparciu o bieżące obciążenie agregatu wynikające z pomiaru analizatorem PM820.
n. Wbudowany serwer WWW do zdalnego monitorowania układu.
Oprogramowanie Software StruxureWare Power Monitor.v7 będzie pracować na wydzielonym stanowisku
komputerowym Inwestora, które może jednocześnie pełnić funkcję stacji operatorskiej. Dodatkowo
podłączyć do systemu przenośną stację operatorską zrealizowaną na komputerze typu „laptop”. Parametry
komputerów:
1. Komputer stacjonarny – monitor 24” ekran „matowy” procesor czterordzeniowy dysk podstawowy
systemowy SSD 840 120 Gb dysk dodatkowy minimum 500 Gb WD1002FAEX.
2. Przenośna stacja operatorska – monitor 15” „matowy” procesor czterordzeniowy dysk podstawowy
systemowy SSD 840 250GB. Obudowa ze stopu magnezu. Dodatkowe złącza USB3.0 oraz port
RS232 w stacji dokującej.
Strona 24 z 42
EDZ.242-70/13
Przebudowa rozdzielni głównej zasilającej Klinikę Ortopedii i Traumatologii
Dodatkowo, dostęp do aplikacji wizualizacyjnej jest możliwy z innych komputerów za pomocą
przeglądarki internetowej (tylko w trybie podglądu). Architektura systemu ma być skalowalna tak, aby w
przyszłości można było podłączyć kolejne mierniki i inne urządzenia za pośrednictwem sieci Ethernet oraz
rozszerzyć licencję oprogramowania Software StruxureWare Power Monitor.
Zakres oferowanych prac dla systemu StruxureWare Power Monitor.v7:
Podłączenie rozdzielnic poprzez Switche przemysłowe TCSESU053FN0 rozdzielnic do systemu
nadzoru (komputerowej stacji roboczej) oraz poprzez zabezpieczoną (hasłem i sprawdzeniem MAC
adresem) sieć WIFI do przenośnej stacji roboczej.
Instalacja oprogramowania StruxureWare Power Monitor.v7 – szt. 2
Instalacja oprogramowania SQL 2008 R2 Std. Editiion 1-processor – szt.1
Instalacja oprogramowania Web Client for SPM7 – szt.3
Montaż i podłączenie dodatkowych istniejących mierników oraz przekładników pomiarowych,
Dostawa, ułożenie w istniejących trasach kablowych oraz podłączenie kabli Ethernetowych kategorii
6 ekranowanych.
Dostawa dwóch licencji na oprogramowanie StruxureWare Power Monitor.v7
Parametryzacja analizatorów sieci w zakresie nastaw komunikacyjnych oraz funkcji
diagnostycznych.
Instalacja oprogramowania StruxureWare Power Monitor.v7 na stanowisku komputerowym
(serwer).
Budowa aplikacji wizualizacyjnej i uruchomienie systemu zgodnie z wymaganiami Inwestora.
Wizualizacja schematu systemu zasilania, rozdzielnic, alarmów, pomiarów.
7. Agregat prądotwórczy
Dla zapewnienia awaryjnego zasilania obiektu w przypadku awarii zasilania miejskiej sieci
elektroenergetycznej przewidziano agregat prądotwórczy przystosowany do pracy awaryjnej z mocą
1230 kVA. Agregat ma mieć możliwość pracy synchronicznej ( na wspólną szynę) z siecią energetyki
zawodowej.
Poniżej przedstawiono szczegółowe wymagania dla agregatu prądotwórczego:
Agregat ma być wykonany w wersji otwartej. Wyposażony w nowoczesny panel kontroli ze sterowaniem
mikroprocesorowym z możliwością programowania podstawowych parametrów pracy. Agregat ma być
wyposażony w nowoczesny silnik wysokoprężny zapewniający dobrą stabilizację częstotliwości i
diagnostykę. Agregat musi być wyposażony w główne zabezpieczenie – wyłącznik kompaktowy.
W ramach dostawy zawarte mają być:
dostawa agregatu o podanych parametrach na miejsce instalacji,
-
przeszkolenie obsługi pod względem prawidłowej eksploatacji,
-
dokumentacja w języku polskim,
-
montaż, uruchomienie, test prawidłowego działania systemu pod sztucznym obciążeniem min. 400
kW, czas próby 1h
-
zatankowanie zbiornika paliwa w agregacie prądotwórczym w 100%, po próbach
-
pełna dokumentacja agregatu wraz z zalaminowaną stanowiskową, skróconą instrukcją obsługi
Strona 25 z 42
EDZ.242-70/13
Przebudowa rozdzielni głównej zasilającej Klinikę Ortopedii i Traumatologii
Dostawca agregatu musi zapewnić gwarancję posprzedażną na okres 5 lat od daty dostawy oraz czas reakcji
(rozpoczęcia prac mających na celu usunięcie awarii) wynoszący nie dłużej niż 24h od terminu zgłoszenia
awarii przez Użytkownika. Dostawca musi posiadać i udostępnić dla Użytkownika telefoniczną linię
pomocy technicznej czynną całą dobę przez cały rok.
WYMAGANE DANE TECHNICZNE ZESPOŁU PRĄDOTWÓRCZEGO:
7.1 Wymagania szczegółowe dotyczące agregatu (parametry do oceny równoważności):
1. Napięcie wyjściowe 400/230V, 50Hz
2. Moc agregatu wg PN-ISO 8528: awaryjna STBy min. 1230 kVA / 984 kW
3. Możliwość pracy równoległej z siecią
4. Konstrukcja agregatu na ramie wykonanej z blachy stalowej zabezpieczona przed korozją.
5. Pojemność zbiornika zainstalowanego w ramie agregatu, min. 1800 litrów.
6. 3 fazowy redundantny układ podgrzewania cieczy chłodzącej umożliwiający start zespołu w niskich
temperaturach wyposażony w pompę obiegową wspomagającą działanie grzałki, układ musi być
sterowany czujnikiem zamontowanym w silniku (załączanie i wyłączanie grzałki), badającym
rzeczywistą temperaturę silnika, nie może być sterowny termostatem zamontowanym w obudowie
grzałki
7. Tłumiki antywibracyjne pomiędzy ramą, a zespołem silnik-prądnica
8. Podejście kablowe od spodu agregatu przez przygotowany przepust w ramie
9. Bateria rozruchowa 24 V (2x12V)
10. Rozłącznik baterii akumulatorów zamontowany na ramie agregatu
11. Przenośne oświetlenie serwisowe 24VDC
12. Tłumik wydechu min. 2 szt.
13. Prostownik zasilający panel, ładujący i konserwujący baterię rozruchową wyposażony w styk,
sygnalizujący awarię ładowarki, połączony z automatyką agregatu
14. Wyłącznik awaryjny (stop awaryjny) agregatu z możliwością wyniesienia do rozdzielni głównej
15. Wyłącznik główny zespołu 4 polowy o prądzie min. 2000 A z napędem silnikowym
16. Programowalna automatyka uzupełniania paliwa w zbiorniku podramowym, możliwość sterowania
pompą elektryczną 230 V AC
17. Klasa regulacji G3 wg PN-ISO 8528
18. Pasmo względnych zmian częstotliwości w stanach ustalonych ≤ 0,5%
19. Przejściowa odchyłka częstotliwości od wartości znamionowej w przypadku 100% nagłego spadku
mocy ≤ +10%
Strona 26 z 42
EDZ.242-70/13
Przebudowa rozdzielni głównej zasilającej Klinikę Ortopedii i Traumatologii
20. Przejściowa odchyłka częstotliwości od wartości znamionowej w przypadku nagłego wzrostu mocy
≤ -7%
21. Czas odbudowania częstotliwości ≤ 3s
22. Odchyłka napięcia w stanie ustalonym ≤ +/- 1%
23. Przejściowa odchyłka napięcia w przypadku 100% nagłego spadku mocy ≤ +20%
24. Przejściowa odchyłka napięcia w przypadku nagłego wzrostu mocy ≤ -15%
25. Czas odbudowania napięcia po spadku, o którym mowa w pkt. 25 ≤ 4s
26. Agregat musi posiadać znak CE obejmujący następujące dyrektywy:
a. 98/37/CE Bezpieczeństwo maszyn
b. 73/23/CEE Niskie napięcie
c. 89/336/CEE Kompatybilność elektromagnetyczna
d. 98/68/CE Emisja gazów i zanieczyszczeń
7.2 Minimalne wymagania dotyczące silnika (parametry do oceny równoważności):
1. Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem, chłodzony cieczą
2. Ilość cylindrów 18 w układzie widlastym,
3. Kompensator drgań mechanicznych w instalacji wydechowej
4. Pompa do spuszczania oleju
5. Moc nie mniej niż 1100 kW
6. Elektroniczna stabilizacja obrotów - +/- 0,25%
7. Stabilizacja zgodna z normą ISO 8528 w klasie G3
8. Filtr paliwa wraz z separatorem wody o przepuszczalności < 10µm
9. Liczba turbosprężarek – min. 2
10.Liczba intercoolerów – min. 1
11.Ilość zaworów na cylinder – min. 4
12.Stopień sprężania – 16:1
13.Moment bezwładności silnika z kołem zamachowym minimum 6,99 kgm2
14.Wentylator silnika o zmiennej geometrii
15.Ilość oleju silnikowego pozwalająca na normalną pracę zespołu (pomiędzy stanem max a min) –
minimum 23 dm3
16.Ilość oleju silnikowego potrzebna do wymiany - nie więcej niż 114 dm3
17.Ilość płynu chłodzącego potrzebna do wymiany – nie więcej niż 120 dm3
18.Spalanie nieprzekraczające:
202 g/kWh przy 100% obciążenia ciągłego
200 g/kWh przy 75% obciążenia ciągłego
204 g/kWh przy 50% obciążenia ciągłego
Strona 27 z 42
EDZ.242-70/13
Przebudowa rozdzielni głównej zasilającej Klinikę Ortopedii i Traumatologii
19.Minimalne obroty silnika podczas rozruchu – 120 obr/min
20.Zużycie oleju silnikowego nie przekraczające 0,5% zużycia paliwa
21.Emisja substancji szkodliwych zgodna z normą TA-Luft:
Tlenki azotu - maksymalnie 1500 mg/m3 n
Tlenek węgla – maksymalnie 300 mg/m3 n
Cząstki stałe - maksymalnie 20 mg/m3 n
22.Elektroniczny stabilizator prędkości obrotowej zgodny z normami:
BS 5514 pkt. 4
ISO 3046-4
ISO 8528-5
23. Układy podgrzewania silnika wraz z układem podgrzewania paliwa (w zbiorniku i w filtrze paliwa)
muszą gwarantować pewny rozruch do – minus 40 st. C
24. Powierzchniowe ciśnienie akustyczne silnika 1m od jego powierzchni maksymalnie –105dBA
7.3 Minimalne wymagania dotyczące prądnicy (parametry do oceny równoważności):
1. Napięcie 3x400V + N, 50Hz
2. Moc znamionowa, ciągła co najmniej 1130 kVA przy 50 Hz
3. Moc przeciążeniowa 1h /12h 1230 kVA przy 50 Hz
4. Sprawność przy pracy z mocą 450 – 850 kVA min. 96,5 %
5. Konstrukcja: synchroniczna, samowzbudna, samoregulująca, bezszczotkowa, jednołożyskowa
6. Automatyczny regulator napięcia – AVR o stabilizacji napięcia +/- 0,5%
7. Całkowita zawartość harmonicznych w przebiegu napięcia generowanego pod stałym obciążeniem:
< 5%
8. Prąd zwarciowy 3xIn (prąd znamionowy) przez min. 10s
9. Klasa izolacji H
10. Stopień ochrony IP23
11. Możliwość krótkotrwałego (2s) przejęcie obciążenia elektrycznego o mocy 2895 kVA przy max.
20% spadku napięcia.
12. Moment bezwładności min. 21 kgm2
13. Zgodność z normami:
BS EN 60034
BS5000
VDE 0530
NEMA MG1-32
IEC34
Strona 28 z 42
EDZ.242-70/13
Przebudowa rozdzielni głównej zasilającej Klinikę Ortopedii i Traumatologii
CSA C22.2-100
AS1359
7.4 Minimalne wymagania dotyczące automatyki (parametry do oceny równoważności):
1. Wejście do podania sygnału startu i stopu z zewnętrznego układu SZR
2. Możliwość sterowania (załączania i wyłączania) łącznikami zewnętrznego układu SZR
3. Możliwość sterowania wyłącznikami sieć/agregat do pracy synchronicznej/równoległej z siecią
4. Możliwość współpracy z min 5 agregatami w pracy równoległej wyspowej
5. Zakres monitoringu częstotliwości 40 – 65 Hz
6. Ilość programowalnych wejść cyfrowych – min. 10
7. Ilość programowalnych wyjść cyfrowych – min. 11
8. Ilość programowalnych wejść analogowych min. 4
9. Ilość programowalnych wyjść analogowych min. 4
10. Ilość programowalnych przycisków sterujących min. 4
11. Komunikacja z zainstalowanym zbiornikiem paliwa – sygnalizacja zbyt niskiego poziomu paliwa,
ciągły monitoring poziomu paliwa.
12. Konfigurowanie wejść/wyjść musi się odbywać przy wykorzystaniu funkcji PLC.
13. Zakres temperatur pracy: -20 st. C do +70 st. C
14. Stopień ochrony obudowy, automatyki i zabezpieczeń agregatu - IP65
15. Pełny monitoring oraz sterowanie pracą agregatu wpiętego do systemu BMS za pomocą magistrali
RS485 z zaimplementowanym protokołem MODBUS RTU
16. Ustawialne tryby pracy: ręczny, automat, test
17. Wyświetlane pomiary sieci elektroenergetycznej (monitoring wszystkich trzech faz):
napięcia międzyfazowe
napięcia fazowe
częstotliwość
18. Wyświetlane pomiary generatora:
napięcia fazowe
napięcia międzyfazowe
częstotliwość
całkowita moc czynna (kW)
całkowita moc pozorna (kVA)
licznik zużytej mocy czynnej (kWh)
licznik zużytej mocy pozornej (kVAh)
pomiar prądu
Strona 29 z 42
EDZ.242-70/13
Przebudowa rozdzielni głównej zasilającej Klinikę Ortopedii i Traumatologii
współczynnik mocy cos Φ
19. Ustawianie daty i godziny z podtrzymaniem po odłączeniu zasilania akumulatorowego
20. Licznik przepracowanych motogodzin
21. Ustawianie alarmów dotyczących wykonywania przeglądów okresowych, możliwość
programowania samoczynnych, okresowych rozruchów testowych
22. Zabezpieczenia:
przed zbyt niskim ciśnieniem oleju smarnego w silniku
przed zbyt niską i wysoką temperatura chłodziwa silnika
przed zbyt niską i zbyt wysoką prędkością obrotową
23. Oprogramowanie do wizualizacji stanu agregatu na komputer PC
24. Język obsługi panelu – Polski
7.5 Na okres wymiany istniejącego agregatu 250kVa na docelowy wykonawca winien zabezpieczyć
potrzeby SPSK4 odnośnie awaryjnego zasilenia agregatem przewoźnym o mocy nie mniejszej niż 250KVakoszt powyższego zabezpieczenia należy ująć w dodatkowej pozycji nr 89 przedmiaru EP9-2170/2010 tom
15(v1).
Strona 30 z 42
EDZ.242-70/13
Przebudowa rozdzielni głównej zasilającej Klinikę Ortopedii i Traumatologii
Załącznik nr 3 – wzór umowy
U M O W A NR
zawarta w dniu .................................. pomiędzy Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym
Nr 4 w Lublinie przy ul. Dr.K.Jaczewskiego 8, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000004937, REGON: 000288751, NIP: PL 712-241-09-26, reprezentowanym
przez:
1. ..........................................................................................................
2. ..........................................................................................................
zwanym dalej Zamawiającym,
a firmą ........................................................................ z siedzibą: ............................................,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego ... Wydział
Gospodarczy w .................... pod numerem KRS: .................., NIP .............
kapitał zakładowy ……………., kapitał opłacony ………………*
reprezentowaną przez:
1. ..........................................................................................................
2. ..........................................................................................................
zwaną dalej Wykonawcą,
treści następującej:
Przedmiot umowy
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. Przebudowa rozdzielni
głównej zasilającej Klinikę Ortopedii i Traumatologii SPSK-4 w Lublinie w sposób
umożliwiający, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane, użytkowanie pomieszczeń ruchu
elektrycznego zgodnie z ich przeznaczeniem.
§2
1. Szczegółowy zakres przedstawiają stanowiące integralną część niniejszej umowy następujące
dokumenty:
1.1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
1.2. Wyjaśnienia oraz modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1.3. Projekt budowlany
1.4. Projekt wykonawczy
1.5. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
1.6. Kosztorys ofertowy stanowiący element Oferty Wykonawcy.
2. Wszelkie rozbieżności powstałe na etapie realizacji niniejszej umowy, interpretowane będą w
oparciu o dokumenty wyszczególnione w ust. 1, a dokumenty uszeregowane są w malejącej
kolejności ich rangi przy rozstrzyganiu .
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się i znane są mu warunki lokalne oraz zakres robót
zawarty w dokumentach wyszczególnionych w ust.1
4. Do wykonania robót budowlanych mogą być stosowane tylko wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie, zgodnie z dyspozycją art. 10 Ustawy z dnia 7.07.1994r. „Prawo
Budowlane” (Dz. U. Nr 156/06, poz. 1118 z późniejszymi zmianami). Wykonawca ma
obowiązek przekazać Zamawiającemu, na jego żądanie, certyfikaty na znak bezpieczeństwa,
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą przenoszącą europejskie normy
zharmonizowane lub aprobatą techniczną na materiały i wyroby.
Strona 31 z 42
EDZ.242-70/13
5.
6.
1.
2.
Przebudowa rozdzielni głównej zasilającej Klinikę Ortopedii i Traumatologii
Na żądanie Zamawiającego (inspektorów nadzoru) w zakresie dodatkowego zbadania jakości
robót wykonanych z materiałów Wykonawcy, Wykonawca zapewni potrzebne
oprzyrządowanie, fachowy zespół wykonawczy oraz materiały niezbędne do wykonania badań.
Koszt wykonania badań lub ekspertyz obciąża Wykonawcę, jeżeli w rezultacie ich
przeprowadzenia okaże się, że zastosowane materiały , technologie, bądź wykonanie robót jest
niezgodne z umową.
§3
W przypadku wystąpienia konieczności realizacji robót zamiennych ze względów
technicznych, technologicznych lub materiałowych, konieczne jest uzyskanie zgody
Zamawiającego.
W sytuacji wystąpienia konieczności realizacji robót dodatkowych Wykonawca zobowiązany
jest do poinformowania o powyższym Zamawiającego i do ich realizacji w przypadku
uzyskania odrębnego zamówienia od Zamawiającego w trybie ustawy Prawo zamówień
publicznych.
§4
Wykonawca oświadcza, że całość prac objętych kontraktem wykona siłami własnymi.
1.
lub
1. Wykonawca oświadcza, że niżej wymienione prace objęte kontraktem zostaną powierzone
podwykonawcom:
a)
..........................................
b)
..........................................
2. Realizacja zadania przez podwykonawców odbywa się na zasadach określonych w art. 647¹
Kodeksu Cywilnego.
3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania bądź
zaniechania działań podwykonawców, jak za własne działania bądź zaniechania.
4. Wykonawca pełni we własnym zakresie funkcję koordynatora w stosunku do swoich
podwykonawców.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Termin realizacji umowy
§5
Strony ustalają, że roboty zostaną wykonane w następujących terminach:
a) rozpoczęcie: niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od podpisania umowy,
b) zakończenie: ……..(wg treści oferty)
Za zakończenie robót uważa się dzień potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia
robót budowlanych wpisem w Dzienniku Budowy.
Zamawiający ma obowiązek przedłużenia terminu wykonania robót w sytuacji zaistnienia siły
wyższej lub z powodów, za które winę ponosi Zamawiający.
W przypadku, gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają chwilowe wykonanie robót
określony czas zobowiązań umownych będzie opóźniony na czas trwania okoliczności „siły
wyższej” oraz odpowiednio o czas trwania jej skutków.
Jako „siłę wyższą” rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne,
niezależne od dobrej woli i intencji którejkolwiek ze stron umowy.
W przypadku, gdy którakolwiek ze stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań
umownych w związku z okolicznościami „siły wyższej” druga strona musi być poinformowana
w formie pisemnej w terminie do 7 dni od momentu zaistnienia w/w okoliczności.
Zamawiający nie ma obowiązku przedłużenia terminu wykonania robót, jeżeli Wykonawca w
ciągu 7 dni od zaistnienia okoliczności spowodowanych działaniem siły wyższej (np. klęski
Strona 32 z 42
EDZ.242-70/13
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Przebudowa rozdzielni głównej zasilającej Klinikę Ortopedii i Traumatologii
żywiołowej) lub przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego nie przedstawi
Zamawiającemu wniosku o przedłużenie terminu, z jego uzasadnieniem.
Po przekroczeniu terminu umownego zakończenia robót, Wykonawcy nie przysługuje prawo
do odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy, jeżeli przekroczenie terminu wynika z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Oddziały znajdujące się budynku Zamawiającego będą czynne całodobowo przez cały okres
realizacji umowy, poszczególne pomieszczenia będą przekazywane etapami, tak aby zachować
ciągłość usług medycznych. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia
Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu robót, co najmniej na 5 dni przed rozpoczęciem
danego etapu robót. Organizacja prac budowlanych powinna zapewnić zachowanie ciszy
nocnej w godzinach 22:00-6:00.
Harmonogram rzeczowo-finansowy robót Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia
Zamawiającemu w ciągu 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wydania Wykonawcy zaleceń wprowadzenia zmian
(korekt) w harmonogramie, o którym mowa w ust. 6. Wykonawca zobowiązany jest
wprowadzić i przedstawić skorygowany harmonogram w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania
zaleceń.
Zamawiający może polecić Wykonawcy podjecie działań dla przyśpieszenia tempa robót, aby
świadczenie zostało wykonane w umówionym terminie. Wszystkie koszty związane z
podjętymi działaniami obciążą Wykonawcę chyba, że niezwłocznie uzasadni, że termin
wykonania robót nie jest niczym zagrożony.
Wykonawca oświadcza, że harmonogram uwzględnia realizację robót na czynnym obiekcie i
uwzględnia wszystkie utrudnienia realizacyjne i finansowe z tym faktem związane.
Wynagrodzenie
§6
Ustala się na podstawie kosztorysów ofertowych wartość wynagrodzenia brutto łącznie
z podatkiem VAT na dzień zawarcia umowy w kwocie ………………………………….. zł
(słownie: …………………złotych) w tym cena netto: ……zł
Wynagrodzenie to obejmuje wartość przedmiotu umowy, w tym wynagrodzenie należne
podwykonawcom, wszelkie koszty robót przygotowawczych, porządkowych oraz
zagospodarowania, zabezpieczenia i uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót – w
szczególności zabezpieczenie przed zniszczeniem i zabrudzeniem na czas wykonywania robót
posadzek, alejek, terenów zielonych, mebli oraz wyposażenia, koszty z tytułu wywozu,
utylizacji i składowania na wysypiskach gruzu i innych materiałów pochodzących z rozbiórek i
demontaży.
Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie od Zamawiającego
wynagrodzenie kosztorysowe ustalone na podstawie faktycznie wykonanych ilości robót
potwierdzonych przez inspektorów nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiającego z
zachowaniem cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy dla
ustalonych w harmonogramie elementów rozliczeniowych.
Za roboty niewykonane w uzgodnieniu z Zamawiającym , choć objęte kosztorysem ofertowym
oraz przedmiarem robót, wynagrodzenie Wykonawcy nie przysługuje.
Ceny jednostkowe brutto (tj. ceny jednostkowe netto wynikające z kosztorysu ofertowego
powiększone o stawkę VAT obowiązujące w dniu składania ofert) nie mogą być podwyższane
w okresie realizacji umowy.
Wartość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji umowy nie może przekroczyć kwoty
wskazanej w ust.1, z zastrzeżeniem ust. 3.
Strona 33 z 42
EDZ.242-70/13
Przebudowa rozdzielni głównej zasilającej Klinikę Ortopedii i Traumatologii
§7
1. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac nie objętych kosztorysem ofertowym i
przedmiarem robót ( robót zamiennych i dodatkowych), Wykonawcy nie wolno ich realizować
bez zachowania procedury przewidzianej niniejszą umową.
2. Konieczność robót zamiennych niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy
stwierdza się w oparciu o protokół konieczności sporządzonego przez kierownika budowy i
inspektorów
nadzoru, zatwierdzonego przez Strony, w tym jednego z Dyrektorów
Zamawiającego
3. Konieczność robót dodatkowych nieobjętych niniejszą umową, a koniecznych do prawidłowego
wykonania przedmiotu stwierdza się w oparciu o sporządzony przez kierownika budowy i
inspektorów nadzoru protokołu konieczności, zatwierdzony przez Strony, w tym jednego z
Dyrektorów Zamawiającego.
4. W przypadku zlecenia wykonania robót zamiennych i dodatkowych w trybie przewidzianym
niniejszą umową - rozliczenie ich nastąpi kosztorysem - z zachowaniem cen jednostkowych, w
tym stawek narzutów nie wyższych niż określone w kosztorysie ofertowym w zamówieniu
podstawowym.
5. Do rozliczenia robót zamiennych i dodatkowych, dla których nie zostały określone w
kosztorysie ofertowym ceny jednostkowe i ceny materiałów zostaną zastosowane stawki ceny
roboczogodziny, Kp, Z, Kz nie wyższe niż podane w ust. 4, a ceny materiałów będą
przyjmowane zgodnie z rzeczywistą ceną zakupu nie wyższą od cen średnich z kosztami zakupu
podanych w odpowiedniej informacji kwartalnej „Sekocenbud” dla woj. lubelskiego z okresu
sporządzania wyceny prac.
§8
1. Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur częściowych za
wykonane i odebrane elementy robót, składanych w systemie comiesięcznym.
2. Rozliczenie fakturami częściowymi nie może przekroczyć 90% wartości zamówienia.
3. Faktura końcowa zostanie wystawiona po protokolarnym odbiorze robót, o którym mowa w §
12.
4. Podstawą do wystawienia faktur będzie kosztorys sprawdzony przez inspektora nadzoru oraz
protokół odbioru robót.
5. Inspektor nadzoru sprawdzi przedłożony przez Wykonawcę kosztorys powykonawczy w
terminie 14 dni licząc od chwili złożenia, natomiast fakturę końcową w terminie nie dłuższym
niż 21 dni.
6. Termin płatności faktur wynosi: .... dni (zgodnie z terminem przedstawionym w ofercie) licząc
od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
7. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się dzień złożenia przez Zamawiającego polecenia
przelewu w banku.
8. W przypadku powstania opóźnienia w zapłacie należności Wykonawca ma prawo naliczyć
odsetki określone na podstawie odrębnych przepisów, ale zobowiązuje się do nie zbywania
długu (należności głównej i odsetek) bez zgody Zamawiającego.
9. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej
umowy bez zachowania procedur wynikających z ustawy z dn. 15.04.2011r. o działalności
leczniczej (Dz. U. 112/11 poz. 654 ze zm).
10. Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania przekazu świadczenia Zamawiającego (w
rozumieniu art. 9211-9215 KC), w całości lub w części, należnego na podstawie niniejszej
umowy. W razie niewywiązanie się z niniejszego zobowiązania, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości przekazanego świadczenia.
Strona 34 z 42
EDZ.242-70/13
Przebudowa rozdzielni głównej zasilającej Klinikę Ortopedii i Traumatologii
11. Wykonawca zobowiązuje się do niezawierania umowy poręczenia przez osoby trzecie za długi
Zamawiającego należne na podstawie niniejszej umowy (w rozumieniu art. 876-887 KC). W
razie niewywiązania się z niniejszego zobowiązania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości wartości świadczenia, które poręczyciel spełnił wobec Wykonawcy.
Obowiązki stron
§9
1.Zamawiający zobowiązany jest do:
a) Protokolarnego przekazania placu budowy,
b) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego ,
c) Udostępnienia Wykonawcy punktów poboru energii elektrycznej i wody do celów budowy
i socjalnych,
d) Odbioru przedmiotu umowy,
e) Terminowej zapłaty wynagrodzenia.
2.Wykonawca zobowiązany jest do:
a) Prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z dokumentacją projektową wraz ze
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, specyfikacją istotnych warunków
zamówienia wraz z wyjaśnieniami, ofertą Wykonawcy wraz z kosztorysami ofertowymi,
zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowiązującymi normami, prawem budowlanym
wraz z aktami wykonawczymi,
b) Zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, w szczególności oznaczenia
prowadzonych robót i dbania o prawidłowość oznakowania przez cały termin realizacji
umowy, utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,
usuwanie zbędnych materiałów , odpadów, śmieci i niepotrzebnych urządzeń
pomocniczych, w tym składować gruz w kontenerach lub wyznaczonych do tego celu
miejscach i usuwać go na bieżąco z terenu budowy,
c) Zapewnienia stałej obecności kierownika budowy na terenie budowy i jego współpracy z
Inspektorami wskazanymi w § 10 ust. 1.
d) Wykonania planu BIOZ,
e) Odpowiedzialności za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego
pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego
własnych pracowników.
f) Zorganizowania placu budowy, w tym wygrodzenia terenu prac, zabezpieczenia przed
kurzem i brudem pomieszczeń nie objętych przebudową poprzez postawienie szczelnych
ścianek np. gipsowo-kartonowych, oraz wszystkich innych czynności niezbędnych do
całościowego wykonania prac (np. robót tymczasowych i pomocniczych),
g) Koordynacji przez Kierownika budowy prac realizowanych przez podwykonawców (o ile
dotyczy),
h) Wykonania inwentaryzacji powykonawczej,
i) Zawiadomienia Zamawiającego o konieczności przerwania robót.
j) Przerwania robót na żądania Zamawiającego w przypadku wykonywania robót przez
Wykonawcę niezgodnie z dokumentacją projektową lub zagrażających bezpieczeństwu oraz
zabezpieczenia wykonanych robót przed zniszczeniem na koszt Wykonawcy,
k) Uzgadniania z Zamawiającym wszelkich zmian konstrukcyjno-materiałowych,
l) Zgłaszanie na piśmie konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych.
m) Każdorazowego uzgadniania zakresu robót rozbiórkowych.
Strona 35 z 42
EDZ.242-70/13
Przebudowa rozdzielni głównej zasilającej Klinikę Ortopedii i Traumatologii
n) Zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru wraz z przekazaniem dokumentacji projektowej
niezbędnej do dokonania przez Zamawiającego oceny prawidłowości wykonania
zgłoszonych do odbioru robót,
o) Po zakończeniu robót usunięcia na własny koszt, poza teren budowy wszelkich urządzeń
tymczasowych, zaplecza itp. oraz pozostawienie całego terenu budowy i bezpośredniego
otoczenia w stanie uporządkowanym.
1.
2.
3.
4.
Przedstawiciele stron
§ 10
Zamawiający wyznacza inspektorów nadzoru:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..........................................................................................................
działających w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z 7 lipca 1994. – Prawo
budowlane (tj. Dz. U. Z 2010r nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) i mających prawo do
nadzorowania robót bez ograniczeń w czasie i przestrzeni oraz weryfikacja postępu i kosztów
robót objętych niniejsza umową zgodnie z harmonogramem i dokumentami rozliczeniowymi
będącymi podstawą do rozliczeń wzajemnych.
Przedstawicielami Wykonawcy w odniesieniu do robót objętych umową będą:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................
działających w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z 7 lipca 1994. – Prawo
budowlane (tj. Dz. U. Z 2010r nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).
(Osoby wskazane powyżej muszą posiadać co najmniej kwalifikacje i doświadczenie, o którym
mowa w rozdz. III. A ppkt. c SIWZ)
Wykonawca musi z własnej inicjatywy zaproponować zastępstwo w następujących
przypadkach:
a. śmierci, choroby lub wypadku którejkolwiek z osób personelu,
b. utraty uprawnień do wykonywania zawodu,
c. jeżeli jest konieczne zastąpienie którejkolwiek z osób personelu z innych przyczyn
niż wymienione w pkt. 4a i 4b , które nie są zależne od Wykonawcy.
W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany którejkolwiek z osób personelu, proponowana
osoba musi posiadać co najmniej równoważne kwalifikacje i doświadczenie, na co Wykonawca
przedstawi odpowiednie dokumenty.
Odbiory robót
§ 11
Odbiór częściowy
1. Odbiorom częściowym będzie podlegało zakończenie kolejnych robót zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, w terminie nie dłuższym niż:
a) rozpoczęcie odbioru nastąpi w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę,
b) zakończenie nastąpi w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia odbioru częściowego.
2. Odbiorom częściowym będą podlegały również roboty zanikające oraz ulegające zakryciu z
tym, że odbiór tych robót nastąpi w terminie bezzwłocznym po zgłoszeniu przez Wykonawcę ,
jednak nie później niż 7 dni.
Strona 36 z 42
EDZ.242-70/13
Przebudowa rozdzielni głównej zasilającej Klinikę Ortopedii i Traumatologii
3. Roboty podlegające odbiorom częściowym kierownik budowy każdorazowo zgłosi wpisem do
dziennika budowy oraz przedłoży inspektorowi nadzoru dokumenty niezbędne do dokonania
odbioru, w szczególności świadectwa jakości i certyfikaty na materiały oraz świadectwa
wykonanych robót, dotyczące odbieranych robót.
4. Przepisy § 12 ust. 5-8 stosuje się odpowiednio.
5. Rozliczenie fakturami częściowymi nie może przekroczyć 90% wartość zamówienia.
§ 12
Odbiór końcowy
1. Przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie zamówienia objętego niniejszą
umową, potwierdzone protokołem odbioru końcowego.
2. O gotowości do odbioru końcowego realizowanych robót Wykonawca zawiadomi
Zamawiającego i dokona stosownego wpisu w dzienniku budowy oraz przedłoży
Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania
przedmiotu zamówienia:
a) oryginał dziennika budowy,
b) dokumentację projektową powykonawczą,
c) protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawozdań i badań,
d) atesty, świadectwa, certyfikaty na materiały i wyroby,
e) instrukcje obsługi i karty gwarancyjne,
f) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy z
dokumentacją, przepisami i obowiązującymi normami,
3. Zamawiający w terminie do 7 dni od zgłoszenia gotowości do odbioru dokona – wpisem do
Dziennika Budowy - potwierdzenia zakończenia robót, w tym kompletności i prawidłowości
dokumentacji, wyznaczając termin przystąpienia do odbioru końcowego nie później niż w
ciągu 7 dni od dokonania potwierdzenia zakończenia robót.
4. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 14-go dnia roboczego, licząc od
dnia ich rozpoczęcia.
5. W czynnościach odbioru końcowego uczestniczą przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek,
których udział regulują odrębne przepisy.
6. Z czynności odbioru końcowego sporządzony zostanie protokół zawierający wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru i zalecenia dotyczące usunięcia stwierdzonych przy odbiorze wad
wraz z terminami wyznaczonymi na ich usunięcie.
7. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady, to
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia – może odmówić odbioru i zażądać usunięcia wady w
wyznaczonym terminie. Fakt usunięcia wad musi zostać stwierdzony protokolarnie, a
terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole
usunięcia wad,
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, ale umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z
przeznaczeniem – Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie odpowiednio do
kosztorysowej wartości technicznej, użytkowej, estetycznej - zachowując prawo do
naliczenia ustalonych kar umownych i odszkodowań.
8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do
zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.
Usuniecie wad winno być stwierdzone protokolarnie.
§ 13
1. O wykrytych wadach w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić
Wykonawcę na piśmie po ich stwierdzeniu.
Strona 37 z 42
EDZ.242-70/13
Przebudowa rozdzielni głównej zasilającej Klinikę Ortopedii i Traumatologii
2. Istnienie wad strony potwierdzają protokolarnie, uzgadniając sposób i termin usunięcia wady.
3. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie Zamawiający
uprawniony jest do ich usunięcia i obciążenia Wykonawcy poniesionymi kosztami ich
usunięcia.
§ 14
1. Na nie mniej niż 30 dni przed upływem okresu gwarancji Zamawiający zwoła komisję w celu
ustalenia warunków odbioru ostatecznego, polegającego na ocenie wykonanych robót, w tym
związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi.
2. Zamawiający wyznacza Wykonawcy termin na usunięcie wad stwierdzonych przed odbiorem
ostatecznym i dokona odbioru ostatecznego w ciągu 14 dni od usunięcia wad.
§ 15
1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu
umowy wynikająca z kodeksu cywilnego, zostanie rozszerzona przez udzielenie pisemnej
gwarancji w formie karty gwarancyjnej, dostarczonej Zamawiającemu z dniem podpisania
protokołu odbioru końcowego.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu .................. gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy,
licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
3. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach określonych w kodeksie
cywilnym.
1.
2.
3.
4.
Kary umowne
§ 16
Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony mogą domagać się zapłaty kar
umownych w następujących przypadkach i wysokościach:
1) Zamawiającemu przysługują kary umowne:
a) za zwłokę w rozpoczęciu lub zakończeniu realizacji przedmiotu umowy w wysokości
1,0 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki,
b) za zwlokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w
wysokości 0,2 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia
wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wady - w przypadku wad
stwierdzonych podczas odbioru końcowego, lub od dnia uzgodnionego z Wykonawcą w
przypadku wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi.
c) za rozwiązanie umowy z przyczyn, które leżą po stronie Wykonawcy w wysokości 5 %
wartości umowy brutto.
2) Wykonawcy przysługują kary umowne:
a) za zwłokę w zorganizowaniu przez Zamawiającego odbioru częściowego i końcowego
w wysokości 0,1 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki,
b) za rozwiązanie umowy z przyczyn, które leżą po stronie Zamawiającego w wysokości
10 % wartości umowy brutto, z wyłączeniem okoliczności określonych w art. 145 Prawa
zamówień publicznych lub spowodowanych decyzją uprawnionych organów
państwowych a niezawinionych przez Zamawiającego.
Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
określonych w kodeksie cywilnym, przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar z należności z faktur.
W przypadku zmiany terminów realizacji, kary umowne będą liczone od nowych terminów.
Strona 38 z 42
EDZ.242-70/13
Przebudowa rozdzielni głównej zasilającej Klinikę Ortopedii i Traumatologii
Zmiana umowy
§ 17
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w
formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.
2. Zmiana umowy może nastąpić w sprawach nieistotnych oraz w przypadku:
a) w zakresie wynagrodzenia:
w przypadku zmiany stawek VAT – korekcie podlega cena netto, cena brutto pozostaje bez
zmian.
b) w zakresie terminu realizacji:
1) konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, których uprzednie
wykonanie warunkuje wykonanie robót podstawowych,
2) w okolicznościach, o których mowa w § 5 ust. 3 – zapis § 5 ust. 4 stosuje się
odpowiednio
3) zmian w harmonogramie realizacji i finansowania – Zamawiający z wyprzedzeniem 14dniowym
poinformuje Wykonawcę o zmianach
dla ustaleń zawartych w
harmonogramie realizacji.
c) w zakresie zmiany formy zabezpieczenia umowy: zmiana przewidziana w art.149 ust.1
ustawy Pzp
d) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do
aktualnego stanu prawnego;
e) zaistnienia okoliczności (technicznych, gospodarczych itp.), których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
f) wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwego do
przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia.
3. Okoliczności stanowiące podstawę zmiany umowy winny być uzasadnione i w miarę
możliwości udokumentowane przez stronę występującą z propozycją zmiany nin. Umowy.
4. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w
okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian, ich uzasadnienie oraz
termin wprowadzenia.
1.
2.
3.
4.
5.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
§18
Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3%
wynagrodzenia w formie: ..................... (zabezpieczenie może być wniesione w dowolne formie
/ formach, jakie dopuszcza prawo zamówień publicznych).
W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną
z form przewidzianych w Prawie zamówień publicznych.
Zmiana formy zabezpieczenia musi gwarantować ciągłość zabezpieczenia.
Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 Prawa zamówień publicznych. Kwota
pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30 % wysokości
zabezpieczenia.
W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z odsetkami będzie
wykorzystywane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu
rękojmi za wykonanie robót.
Postanowienia końcowe
§ 19
Strona 39 z 42
EDZ.242-70/13
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Przebudowa rozdzielni głównej zasilającej Klinikę Ortopedii i Traumatologii
Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy z
zastosowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, w szczególności z powodu rażącego
naruszenia postanowień umowy.
W przypadku niewykonania zobowiązania przez Wykonawcę w terminie określonym w § 5 ust.
1 lit.b) – Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym
- po uprzednim wezwaniu go do usunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie.
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy bez winy Wykonawcy w
trybie i na zasadach określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Tryby rozwiązania niniejszej umowy wskazane w ust. 1 i 3 wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności oraz powinny zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
W przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego
obciążają następujące obowiązki:
a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego
sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień sporządzenia,
b) Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy, której nastąpiło odstąpienie od umowy,
c) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 10 dni uprzątnie teren budowy,
d) Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokołem wykonane roboty w ciągu 7 dni od
odstąpienia od umowy, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca
nie odpowiada,
e) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być
wykorzystane do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od
umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
W przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn,
za które Wykonawca nie ponosi winy, Zamawiający zobowiązany jest do :
a) dokonania odbioru robót wykonanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały
wykonane do dnia odstąpienia,
b) zapłacenia zabezpieczenia przerwanych robót,
c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy
§ 20
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego,
Ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych oraz Prawa budowlanego wraz z aktami
wykonawczymi.
§ 21
W razie powstania sporu, strony podejmą czynności w celu jego polubownego rozstrzygnięcia, a w
razie niemożności osiągnięcia porozumienia właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie rzeczowo
właściwy Sąd w Lublinie.
§ 22
1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiającego i dla Wykonawcy.
2. Integralną częścią umowy są: SIWZ wraz z załącznikami i odpowiedziami Zamawiającego,
oferta Wykonawcy z dnia ........................... .
ZAMAWIAJĄCY:
WYKONAWCA:
*) dotyczy spółek z o.o. i spółek akcyjnych
Strona 40 z 42
EDZ.242 – 30 /13 - SPSK 4 Lublin – SIWZ – Przebudowa rozdzielni głównej zasilającej Klinikę Ortopedii i
Traumatologii
Załącznik nr 4 – wzór oferty Wykonawcy
Oferta Wykonawcy
Do Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie, ul. Jaczewskiego 8
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie
Przebudowy rozdzielni głównej zasilającej Klinikę Ortopedii i Traumatologii SPSK-4 w Lublinie przy
ul. Jaczewskiego 8 składam poniższą ofertę.
1. Dane Wykonawcy:
Nazwa/firma............................................................................................................................
siedziba....................................................................................................................................
NIP: ..................................... REGON: ....................................... kapitał zakładowy lub kapitał opłacony
*): .................................................................................................
nr faksu do przekazywania korespondencji ………………………………………………
2. Data sporządzenia oferty........................................................................................................
3. Oferuję realizację przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia" za łączną cenę brutto: ………….......................................... PLN,
Wartość netto:………………………………
Stawka VAT……………………
4. Proponuję następujące warunki realizacji zamówienia:
a) termin realizacji umowy: ……………………..miesięcy
b) forma i termin płatności faktur: (nie krótszy niż 30 dni) przelew .......... dni
c) okres gwarancji: ..............................miesięcy
5. Oświadczam, iż podana cena uwzględnia wszystkie czynniki cenotwórcze gwarantujące prawidłowe
wykonanie przedmiotu zamówienia.
6. Oświadczam, iż złożona przeze mnie oferta cen brutto wyrażona w PLN nie będzie podwyższana w
okresie trwania umowy.
7. Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentami przetargowymi i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.
8. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą w okresie wskazanym w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
9. Wadium w kwocie 100.000,00 PLN zostało wniesione w dniu …………. w formie
………………………………..
Dokument (oryginał gwarancji lub kopia polecenia zapłaty/ przelewu) potwierdzający
wniesienie wadium załączam.
Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto w …………………………..
nr ……………………………………………………
*) dotyczy spółek z o.o. i spółek akcyjnych
...................................................................................
Podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania interesów Wykonawcy
Wykaz złożonych dokumentów:
1)
………
Strona 41 z 42
EDZ.242 – 30 /13 - SPSK 4 Lublin – SIWZ – Przebudowa rozdzielni głównej zasilającej Klinikę Ortopedii i
Traumatologii
…….....
Strona 42 z 42