Newsletter nr 06/2016

Komentarze

Transkrypt

Newsletter nr 06/2016
Gdańsk, 6 czerwca 2016
Newsletter
nr 06/2016
Biura Zarządzania Krajowymi
Projektami Naukowymi
Aktualnie otwarte konkursy krajowe
Opus 11 - Narodowe Centrum Nauki
Konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia
aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
Warunki przystąpienia do konkursu:
1. Do konkursu można zgłaszać projekty badawcze obejmujące badania
podstawowe.
2. Do konkursu kwalifikowane są te projekty badawcze, których okres
realizacji wynosi 12 miesięcy, 24 miesięcy lub 36 miesięcy.
3. Wnioski o finansowanie projektów badawczych powinny uwzględniać
zasady określone w załączniku Koszty w projektach badawczych
finansowanych przez NCN.
4. Wnioski o finansowanie projektów badawczych powinny uwzględniać
zasady określone w Rozdziale VIII "Regulaminu przyznawania środków
na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki
w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia
naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich" dotyczące ograniczeń
w występowaniu z wnioskami w konkursach NCN.
5. W ramach konkursu możliwe jest przyznawanie stypendiów naukowych
dla młodych naukowców wyłącznie zgodnie z "Regulaminem
przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców
w projektach badawczych oraz regulaminem przyznawania stypendiów
naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich
ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki".
6. Koszty pośrednie wynoszą 30%.
Termin składania wniosków w NCN:
15 czerwca 2016 r.
Więcej informacji.
Preludium 11 - Narodowe Centrum Nauki
Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające
karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
W konkursie mogą brać udział:
W ramach konkursu będą rozpatrywane projekty badawcze realizowane przez
kierownika projektu będącego osobą rozpoczynającą karierę naukową
nieposiadającą stopnia naukowego doktora.
Warunki przystąpienia do konkursu:
1. Do konkursu można zgłaszać projekty badawcze obejmujące badania
podstawowe.
2. Do konkursu kwalifikowane są te projekty badawcze, których okres
realizacji wynosi 12 miesięcy, 24 miesięcy lub 36 miesięcy.
3. Do konkursu można zgłaszać projekty badawcze, których wysokość
dofinansowania nie przekracza:
o 50 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12
miesięcy;
o 100 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24
miesiące;
o 150 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36
miesięcy.
4. Do konkursu można zgłaszać projekty badawcze, w których liczba
członków zespołu zaangażowanych w realizację projektu nie przekracza
trzech, a osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł
naukowy może występować we wniosku jedynie w roli opiekuna
naukowego.
5. Do konkursu można zgłaszać projekty badawcze, w których opiekun
naukowy nie jest beneficjentem środków finansowych przeznaczonych
na realizację projektu.
6. Do konkursu można zgłaszać projekty badawcze, w których
przewidziana do zakupienia aparatura naukowo - badawcza nie
przekracza wartości 30% wysokości wnioskowanych środków
na realizację projektu.
7. Wnioski o finansowanie projektów badawczych powinny uwzględniać
zasady określone w załączniku Koszty w projektach badawczych
finansowanych przez NCN.
8. Wnioski o finansowanie projektów badawczych powinny uwzględniać
zasady określone w Rozdziale VIII "Regulaminu przyznawania środków
na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki
w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia
naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich" dotyczące ograniczeń
w występowaniu z wnioskami w konkursach NCN.
9. Koszty pośrednie wynoszą 20%.
Termin składania wniosków w NCN:
15 czerwca 2016 r.
Więcej informacji.
Sonata 11 - Narodowe Centrum Nauki
Konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające
karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
W konkursie mogą brać udział:
W ramach konkursu rozpatrywane będą projekty realizowane przez kierownika
projektu, będącego osobą rozpoczynającą karierę naukową posiadającą
stopień naukowy doktora.
Przez osobę rozpoczynającą karierę naukową posiadającą stopień naukowy
doktora należy rozumieć osobę, która nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem
wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na badania
naukowe lub prace rozwojowe uzyskała stopień naukowy doktora.
Warunki przystąpienia do konkursu:
1. Do konkursu można zgłaszać projekty badawcze obejmujące badania
podstawowe.
2. Do konkursu kwalifikowane są te projekty badawcze, których okres
realizacji wynosi 12 miesięcy, 24 miesięcy lub 36 miesięcy.
3. Do konkursu można zgłaszać projekty badawcze, w których poza
kierownikiem projektu, wśród osób realizujących projekt jest
przewidziany co najwyżej jeden pracownik naukowy posiadający
stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy pod
warunkiem, że nie jest on zatrudniony w podmiocie będącym miejscem
realizacji projektu.
4. Wnioski o finansowanie projektów badawczych powinny uwzględniać
zasady określone w załączniku Koszty w projektach badawczych
finansowanych przez NCN.
5. Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów
badawczych,w których łączny koszt przewidzianej do zakupienia
aparatury naukowo-badawczej nie przekracza wartości odpowiednio
500 tys. zł w naukach ścisłych i technicznych (ST) oraz naukach o życiu
(NZ) oraz 150 tys. zł w naukach humanistycznych, społecznych i o
sztuce (HS).
6. Wnioski o finansowanie projektów badawczych powinny uwzględniać
zasady określone w Rozdziale VIII "Regulaminu przyznawania środków
na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki
w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia
naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich" dotyczące ograniczeń
w występowaniu z wnioskami w konkursach NCN.
7. Koszty pośrednie wynoszą 30%.
Termin składania wniosków w NCN:
15 czerwca 2016 r.
Więcej informacji.
Innowacja jest kobietą VI - Fundacja Kobiety Nauki - Polska Sieć
Kobiet Nauki
Celem konkursu jest wyłonienie innowacyjnego autorskiego (lub
współautorskiego) rozwiązania technologicznego lub koncepcji wdrożenia już
opracowanego rozwiązania.
W konkursie mogą brać udział:
Konkurs jest adresowany do naukowczyń, autorek innowacyjnego rozwiązania
technologicznego lub koncepcji wdrożenia już opracowanego rozwiązania.
Nagrodą w konkursie jest promocja dwóch zwycięskich wynalazkó podczas
Międzynarodowych Targów Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty iENA 2016
w Norymberdze.
Termin składania wniosków w NCN:
30 czerwca 2016 r.
Więcej informacji.
L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki 2016
Celem konkursu jest udzielenie wsparcia finansowego i promocja
utalentowanych kobiet naukowców prowadzących prace badawcze
w dziedzinie nauk o życiu i przygotowujących pracę magisterską, rozprawę
doktorska albo rozprawę habilitacyjną.
W konkursie mogą brać udział:
1. Kandydatki, które mają miejsce zamieszkania na terytorium RP;
2. Kandydatki, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
3. Wiek kandydatek ubiegających się o stypendia nie powinien
przekraczać:



25 lat w przypadku magistrantek;
35 lat w przypadku doktorantek,
45 lat - w przypadku kandydatek kończących pracę habilitacyjną.
Termin składania wniosków w NCN:
15 czerwca 2016 r.
Więcej informacji.
Proces składania wniosków
Konkursy Opus 11, Preludium 11, Sonata 11
Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem, w celu złożenia wniosku do
Narodowego Centrum Nauki, do Biura Zarządzania Krajowymi Projektami
Naukowymi należy złożyć następujące dokumenty do dnia 10.06.2016r.:
1. Wersję wniosku do NCN x 2;
Jeden wniosek podpisany przez Dziekana / Prodziekana wydziału, na którym
będzie realizowany projekt.
2. Oświadczenie o niewystępowaniu pomocy publicznej x 2;
Zakładka Wnioskodawca (Poziom 1) – „Drukuj oświadczenie”.
3. Informacja uzupełniająca x 1;
Możliwość wydrukowania informacji uzupełniającej pojawi się po
wydrukowaniu wniosku do NCN.
Jako biuro proponujemy Państwu wysyłkę wniosków do Narodowego Centrum
Nauki przez nasze biuro do dnia 14.06.2016 r. Wnioski złożone 15.06.2016 r.
nie będą wysyłane przez BZKPN.
Aparatura naukowo - badawcza
we wnioskach do konkursów Narodowego Centrum Nauki
W dniu 8.04.2016 r. ukazał się Komunikat Kwestora nr 1/2016 zmieniający
spojrzenie Uniwersytetu Gdańskiego na aparaturę naukowo - badawczą.
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z jego treścią.
Komunikat Kwestora 1/2016
Opus 10, Preludium 10, Sonata 10
Wyniki konkursów
Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy rankingowe projektów
zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów Opus 10, Preludium
10, Sonata 10.
Lista laureatów konkursów z Uniwersytetu Gdańskiego znajduje się na stronie
Biura Zarządzania Krajowymi Projektami Naukowymi.
Serdecznie gratulujemy.
Nowy Harmonogram konkursów
Narodowe Centrum Nauki
Decyzją Rady Narodowego Centrum Nauki oferta NCN zostanie poszerzona
o nowe konkursy. Niektóre z nich wystartują jeszcze w tym roku, w związku
z czym zmianie ulega harmonogram konkursów NCN na 2016 r.
Harmonogram konkursów na 2016 rok.
UNIWERSYTET GDAŃSKI
Biuro Zarządzania Krajowymi Projektami Naukowymi
ul. Bażyńskiego 8, p. 221
80-309 Gdańsk
tel. +48 (58) 523-24-29, +48 (58) 523-31-29
www.ug.edu.pl
Ta wiadomość została wysłana do Ciebie z Uniwersytetu Gdańskiego. Jeżeli nie chcesz otrzymywać w przyszłości Newsletterów UG,
kliknij tutaj