Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka

Komentarze

Transkrypt

Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka
Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka……………………………………………………………………na zawody
piłki siatkowej transportem organizowanym przez KS AZS-AWF Wrocław.
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w zawodach piłki siatkowej organizowanych w:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zawody odbędą się w terminie………………………………. w godz…………………………………………………...
Oświadczam jednocześnie, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach
piłki siatkowej.
Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialności za bezpieczny dojazd mojego dziecka na miejsce
zbiórki przed i po zawodach.
Data:
…………………………………………..
Podpis rodzica:
………………………………………………………………………