Zakład Gospodarowania Odpadami "EKO ALF

Komentarze

Transkrypt

Zakład Gospodarowania Odpadami "EKO ALF
Zakład Gospodarowania Odpadami "EKO ALF" Władysław Cegielski zrealizował projekt pn.
Zwiększenie konkurencyjności firmy ZGO Eko Alf poprzez zakup koparki gąsiennicowej.
Projekt ten został współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość,
Działanie III.6: Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw.
Zakładana wartość projektu wynosiła 987 198,00, w tym 255 000,00 PLN to środki z EFRR,
a 45 000,00 PLN - z budżetu państwa.
Przedmiotem projektu był zakup koparki gąsiennicowej niezbędnej do wdrożenia innowacyjnych
rozwiązań procesowych w firmie.
Realizacja projektu ma dla nas znaczenie rozwojowe. Pozwoli na znaczną poprawę efektywności
zarządzania firmą oraz jej wydajności. Zaspokoi także potrzeby klientów – zarówno obecnych,
z którymi współpracujemy, jak i nowych potencjalnych klientów.