pobierz - BIP dla UG Słupca

Komentarze

Transkrypt

pobierz - BIP dla UG Słupca
^".'--'?il?;ilyr:,::'ir'
!::
ZałącznikNr l do
ocł,osznmr o pnznr'łncłcrłxn,zrycm xrłnucrrouoŚct
Na podstawieart.37 ust. l' art.38 ust.2, art.39 ustawyz dnia 2l sierpnial997r. o gospodarcenięruchomościami
(Dz.U. z20|0r.
Nr l02 poz. 65l z późn.zm.) i RozporządzęniaRady Ministńw z dnia 14 września2004r' w sprawiesposobuprzeprowadzania
przętargóworaz rokowń na fbycie nieruchomości
/Dz. U. z 2004,Nr 207, poz.2|08 zę zm./
wÓJT GMINY sŁUPcA oGŁAsZA
ll przetargiustnenieograniczonc
na sprzedaŹniżej\łymięnionych
gruntównięzabudowanych,
połomnychw miejscowości
Drłżna.
Działka o numerze cw. 257 o pow. 2'53fi) ha w m. Drążna.Numel księgi więczystoj:KNls^n062.35/1.
l.Przeznaczenie w planie zagospodarowaniaprzestrzennegoGm. Slupca: .^Terenupraw polowych i ogrodniczychz prawem
zabudowy" dozwolona |okalizacja zabudowy rolniczej i vządzeń infrastruktury technicfnęj.'- R ,,Tęren uż}'tków zielonych. łąk
i Dastwisk' - RZ.
położona
2.Nieruchomość
na teręnięwsi Dąźnaprzy drodzegminnęjo nawięrzchninięutwardzonej.
Dzialka o ksŹałcięregulamym,
zbliżonym do prostokątą położonana terenach typowo rolniczych _ wśród gruntów omych oraz łąk. struktura bonitacyjna jest
następująca:
R[Va-0'2700hą RVI-2'0900hą PsV - 0' 1200hą N - 0'0300hą w.0'0200ha.
3. Cen. wywolarvczł:48.000,00zł+ podatękvAT w stawce23 o/ood \,łylic}.towanej
ceny
4. wysokośćpostąpienia- nie mniejjak 1ońcenyw}'\'oławczęj'z zaokągloniemdo pełnychdzięsiątęk
złolych.
5. Wysokość
wadium:2.400.00zł
6. Termin i miejsceprzet.rgu: 4 grudnia 2012r. godz.9.fi) w satikonfer€ n cyjnejUrzęduominy w Stupcy,u|.sienkiewiczal6'
Dzia|kt o numcrze ew. 3M/2 o pow. 0p200 h8 w m. Drążnr. Numo księgi wieczystej:KN1S/0fi)23235l1.
l.Przeznlczenie w phnie zagospodarowaniaprzestrzcnnegoGm. Slupca:,,Tercn upraw polowych i ogrodniczychz prawem
zabudowy,dozwolona |okalizacjazabudowyrolniczej i urządzeńinfiastrul1ury technicznej''-R
położona
2.Nieruchomość
na teręniewsi Dr?pnaprzy drodzegminnejo nawiorzchninigutwadzonęj.Działkao k'ałcie rcgulamym
zb|iżonado wydłużonego
prostokątana telenachtypowo rolniczych _ wśródgruntów ornych oraf łąk.
strukturabonitadna jeŚ następująca:
RV - 0'2200ha
3. Cena w]rwo|awcza:
5.100.00zł+ podatekVAT w stawce23 7ood }vy|ic}'towanej
ceny
4. wysokośćpostąpienia- nie mniejjak l9locenywywoławczej,z zaokągleniemdo pęłnychdziesiątokzłotych'
5. wysokośćwadium:255'00zl
6. Termin i miejsceprzeta|E|li4 grudnia 2012 r. godz.9.30 w sa|ikonferencyjnej
UrzęduGminy w Słupcy,ul. Sienkiewiczaló'
Dzi{łkr o numerzc cw. 3822 o porY.0'3ó00 hł w m. Drążna.Numęr księgi wieczystej:KN|s/00023235/1.
|.Przeznaczeniew p|anie złgospodarowaniłprześtrz€ n negoGn. Slupca: ,,Terenupraw polowych i ogrodniczychz prawem
zabudowy,dozwo|onalokalizacja zabudowyrolniczej i urządzeńinfrastruklurytęchnicznej''. R
2.Nieruchomość
położnana ter€ n ię wsi D|ążnapvy drodze gminnejo nawięrzchninieutwardzonoj.
Działkao kształcieregu|amym
zbliżonado wydłużonęgo
prostokątana tęrenacht}powo rolniczych wśńd guntów omych i łąk.struhura bonitacyjnajęst następująca:
RV - 0.3500ha"W - RV - 0.0100ha
3.Cenł wywolawcza:7.700,00zt + podatekvAT w stawc€ 23 7ood wylic),towanej
ceny
4.wyŚokośćpostąpienia- nie mniejjak lolocenywywoławczej,z zaokrąg|eniem
złotych.
do pętnychdzięsiątęk
S.Wysokość
wadium:385.00zł
ó.Termin i miejscepr,Łt^tg|!|4 Ertudnia20t2r. godz. 10.00w sa|ikonfęrencyjnej
UrzęduGminy w Słupcy.u|.sięnkięwiczal6.
Pow}ższe
nieruchomości
nie sąobciązone
prawanirz€czow}'mi,wolnesąod prawi roszczeńosóbtrzecich'
żadnymi
ograniczonymi
Granicłdziałkinie posiadajątrwal€j stabilizacjibmk maków granicznych.Nabrłca dokonawskazaniagranic nab}'tejdziałkiwł8snymkosztem
l staĘn|em.
T€ r min i sDosóbwBłatv
w.dium:do 30 |iŚtoDrdr20|2loku nr r.cbun€ k Gńinv stu!E.: 55 854200010039227120000030(dotyczy
wszystkich
nieruchomości,
przetargów).
pieniężnych
Za dalęwniesieniawadiumuważasiędatęwpływuśIodków
narachl|nek
Gminysłupca'
Ędącychprzedmiotem
w Ętu|e*płatynal€ ż ypodać:
pŹetarg.
działka
ew'nr:..' w miejscowości
'. '..'. '. '....'..'. '..'
''wadium.
W przetargumogąbtaćosoby fizyczne i pm\ł'lt€.osoby fizycmo . popŹez osobistestawiennictwo
przedstawiając
|ub przez
dowód tożsamości
pełnomocnika
na podstawi€ notaria|nego
pełnomocnictwa.
pęłnomocnictwo
osoby pra$no' pżedstawiając
akfua|ny\rypis z fej€sfu oraz właściwe
(oryginał
podmiot'Jef€li osoby
upoważniający
do działania
na kazdymetapiepostępowania
pŹetargow€go)i dowodytożsaności
osób r€prezentujących
pozostające
prz]śtępuje
w związkumałżeńskim
nie posiadająumowyo rozdzie|ności
do przetargu.a w razie
majątlowej,to obydwojemałżonków
jednegoz nichnależyprzedstawić
nieobecności
przedprzystą)ieniem
zgodynanabyci€ w
małżonka
o w}Tażeniu
do przetargu
oświadcf€nienięobecnego
drodzepŹetargunieruchomości
pŹ€z dtugiegoz nich' Nabyciegruntuprzęz.|Jdzozięmca
mÓżenastąrićw prz'?adkuuzyskaniazezwol€nia Ministra
przezcudzoziemców
sprawWęwnętrmych
i Administracji'jęże|i\łymagają
t€go przepisyustawyz dnia24 malca |920r.o nabywaniunieruchomości
(Dz' U' z 2004r.Nr |67 poz' |158zę zm.)'Nab}'wcazobowiązany
przedmiotem
jest do usta|eni.we własn},rn
zakresi€, czy nabyciegrunurbędącego
przetargu
wymagatakiegozezwo|enia'wadiumwpłacone
pnez osoĘ' która wygraprzetar&za|iczonezostaniena poczetcenynabycianieruchomości.
Pozostał}'rn
osobomwadiumzwracasię niezwtocmiepo zamknięciupfzetargu.jednaknie późniejniż pżed upł},\'vem
3 dni od dnia odwotanią
zamknięciąuniewafnienia
przetargu.
lubzakończenia
wynikiemnegaty\łnym
jest prz€d \łyznaczonym
osoba ustalonajal(onabywcagrunt|rzobowiązana
kwoĘ równąl007oc€ny
terminempodpisaniaumourynotarialn€j zapłacić
grunfuosiągniętej
w przetargu'powięksmn€.jo podatękod !o\łańwi usług(VAT) olaz pomniejszonej
o wpłacone
wadium.Nięuiszczenietej kwoty
spo\łoduje
odslą'ieni€ od zawalciaumo\tyi prz€padekwadium.wpł[email protected]ćnie Ńmiej niżna l dfień pŹed dniempodpisaniaumo\ły
sprz€daży.Jeżeliosobausta|onajoko
wÓjt
nab}rłca
nieruchomości
nie stawisiębezusp.awi€dliwieniaw miejscui te.miniepodanymw zawiadomieniu.
jedyniez ważnychpowodów
Gminysłupcamoż€ odstą)ićod zawarciaumowy,a wpłacone
wadiumulegapżepadkowi.Przetalgmożobyćodwołany
zgodnie
z a.t.38ust'4 ustalły
z dnia2l sierpnia
l997r.o gospodarce
nieruchomościafii
/tj.Dz. U. z2010r.Nr |02'poz'65|E zfi.l
RegulaminpŹetargów'ogłoszenie
Doda*oweinformacjeudzie|ane
są
orazpoglądow€mapydosĘpn€ sąna stroni€ intemetowej
www.gmina'slupca'pl.
pokój23(tel./631274-36-76
w Urzędzie
Gminyw słupcy,
w.w.34\'.
ę.mailI
nieruchomoscilaqmina.s|uDca.o|
TorminI przetalgów:l8 \łrześnia
2012roku(zakończonę
w}nikiemn€gaty\łnym)'
Ninięjszeogłoszenie
stanowizaproszenie
osóbzainteresowanych
w przetargach.
do wzięciaudziału
wol],{MrNr
c,ffixo;łr*,ł