uchwała nr xli/551/01

Komentarze

Transkrypt

uchwała nr xli/551/01
UCHWAŁA NR XLI/551/01
RADY MIEJSKIEJ KATOWIC
z dnia 26 listopada 2001r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996r. Nr 13, poz. 74 z późn. zmianami) oraz art. 12 ust 1 i 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz. 139
z późn. zmianami)
Rada Miejska Katowic
u c h w a l a:
1. W uchwale Nr LIII/599/98 Rady Miejskiej Katowic z dnia 19 czerwca 1998r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
południowych dzielnic miasta Katowice, wprowadzić następującą zmianę:
a) w załączniku określającym granice terenu objętego planem wymienionym w punkcie 3
pomniejszyć granice obszaru objętego planem o teren w rejonie rezerwatu przyrody “Ochojec”
ograniczony:
- od strony północnej ul. Ziołową,
- od strony zachodniej zachodnią linią rozgraniczającą drogi 21a KDGo2/2
(ul. Braci Wiechułów i ul. Radockiego),
- od strony południowej przedłużeniem drogi 7KZo1/2 w kierunku południowo –
wschodnim przez teren lasów, północną linią rozgraniczającą drogi 8KDZo 1/2
(ul. Kołodzieja),
- od strony wschodniej istniejącą linią kolejową Katowice - Murcki – Tychy,
rysunek zmian przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.
2. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Miasta Katowice.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.