Oświadczenie o miejscu zamieszkania krewnych

Komentarze

Transkrypt

Oświadczenie o miejscu zamieszkania krewnych
Oświadczenie rodzica/opiekuna kandydata
o miejscu zamieszkania krewnych
Oświadczam, iż miejsce zamieszkania krewnych kandydata, wspierających rodziców/opiekunów
prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki znajduje się w obwodzie szkoły
w …………………………………………………………………………………….
miejscowość ,w której znajduje się miejsce pracy
„ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”
………………………………….
miejscowość i data
……………………………
czytelny podpis

Podobne dokumenty