OGLOSZENIE o przetargu

Komentarze

Transkrypt

OGLOSZENIE o przetargu
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust.1 i 2, art. 40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1774, poz. 1777, Dz. U. 2016, poz. 65) oraz § 3-6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.w
sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz U. z 2014r. poz.1490) Wójt Gminy
Czarnocin ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Czarnocinie przy ul.
Juliusza Poniatowskiego 20
Nr działki
1439/4
Pow.
( m2)
2017
Nr księgi
wieczystej
PT1P /00053985/0
Opis nieruchomości
Działka o kształcie regularnego prostokąta z
bezpośrednim dostępem do publicznej drogi
asfaltowej. Uzbrojenie terenu: energia niskiego
napięcia, woda z wodociągu wiejskiego.
Nieruchomość położona jest
w otoczeniu rozproszonej zabudowy
zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej
oraz terenów upraw rolnych. Sąsiedztwo
nieruchomości: od strony wschodniej zabudowa
mieszkaniowo- zagrodowa, od strony
południowej- tereny upraw rolnych, od strony
zachodniej - tereny upraw rolnych, zabudowa
mieszkaniowo – zagrodowa, od strony
północnej – droga powiatowa. Działka jest
zabudowana dwoma budynkami. Wzdłuż
wschodnio- północnej granicy działki
usytuowany jest budynek transportowosprzętowy. W odległości ok. 30 m od granicy
północnej działki – jest budynek dawnej
portierni. Wzdłuż granicy wschodniej,
południowej i zachodniej działka porośnięta jest
Przeznaczenie w planie
zagospodarowania
przestrzennego
Brak planu zagospodarowania
przestrzennego.
Wg zapisu w studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego – strefa
zabudowy zagrodowej oraz
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
Cena
wywoławcza
netto ( zł )
78.000,-
Wadium
w zł
14.000,-
drzewami liściastymi (brzozami, lipami,
klonami).
Teren nieruchomości – ogrodzony siatką
stalową przymocowana do prefabrykowanych
słupków betonowych, zakończona drutem
kolczastym. Od strony drogi – brama wjazdowa
i furtka wejściowa z kształtowników stalowych
wypełnionych siatką stalową. Ogrodzenie
zniszczone niepełne, skorodowane. Łączny
stopień zużycia -100%.
Budynek transportowo- sprzętowy – ma
charakter magazynowy. Budynek z lat 70-tych,
od kilku lat nieużytkowany.
Powierzchnia zabudowy – 172 m2 Kubatura688 m3. Budynek magazynowy zlokalizowany
jest wzdłuż wschodniej granicy działki. Jest to
budynek wolnostojący, niepodpiwniczony,
jednokondygnacyjny murowany wykonany
z różnych materiałów budowlanych. Budynek
składa się z 2 części: ze stanowiska do naprawy
pojazdów z kanałem oraz pomieszczenia
magazynowo-składowego. Ściany budynku
zewnętrzne i wewnętrzne- zawilgocone, z
licznymi pęknięciami. Brak tynków na
pow.ok.50 % całego budynku. Dach kryty
eternitem (pokrycie nieszczelne, przeciekające,
ubytki płyt).Więźba dachowa – elementy
drewniane więźby zawilgocone, gnijące.
Widoczne są ugięcie dachu. Posadzka betonowa
o licznych spękaniach, uszkodzeniach na pow.
do 50%. Stolarka okienna stalowa,
przemysłowa, nieszczelna, z wypaczonymi
ramami stalowymi (brak okitowania, szklenia
okuć).
Wrota stalowe-2 szt. dwudzielne i drewniane
dwudzielne, nieszczelne z wypaczonymi
ościeżnicami, z dużymi ubytkami. Instalacje –
zdemontowane lub zdewastowane całkowicie.
Stan ogólny konstrukcji budynku – zły.
Stan techniczny ogólny budynku – zły.
Stan techniczny elementów wykończeniowych
-zły. Łączny stopień zużycia budynku - 80 %.
Budynek portierni - parterowy, bez
podpiwniczenia z lat 70-tych. Pow. zabudowy 41,10 m2. Budynek zlokalizowany w środkowej
części działki, bliżej jej południowej granicy.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej.
Budynek składa się z wiatrołapu, korytarza
z którego jest wejście do pomieszczenia z
węzłem sanitarnym oraz pomieszczenia
drugiego. Budynek jest nieużytkowany. Ściany
zewnętrzne murowane z cegły czerwonej,
otynkowane. Ścianki wewnętrzne z bloczków
betonowych. Tynki wewnętrzne i elewacyjne
uszkodzone, odpadające od ścian.
Wiatrołap –brak zadaszenia, widoczne
odstawanie wiatrołapu od budynku głównego.
Komin uszkodzony prowizorycznie związany
sznurem. Strop- z brakiem tynków
wewnętrznych. Stolarka okienna drewniana
z częściowym brakiem futryn, rozeschnięta,
spaczona, uszkodzenia skrzydeł, widoczne
ubytki w oszkleniu. Stolarka drzwiowa
płycinowa – z częściowym brakiem futryn,
rozeschnięta, spaczona, uszkodzenia skrzydeł.
Posadzka – zniszczona, z ubytkami. Instalacje –
zdemontowane lub zdewastowane całkowicie.
Brak pieców grzewczych. Węzeł sanitarny zdewastowany. Stan ogólny konstrukcji
budynku –zły .Stan techniczny ogólny budynku
– zły. Stan techniczny elementów
wykończeniowych budynku – zły.
Średnioważny łączny stopień zużycia budynku
wynosi ok.80 %.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które terminowo wpłacą wadium.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej.
Do ceny wylicytowanej doliczony zostanie 23 % podatek VAT.
Na wskazaną powyżej nieruchomość dnia 11 grudnia 2015 roku o godz. 10oo odbył się I ustny przetarg nieograniczony w pok. Nr 12
Urzędu Gminy Czarnocin przy ul. Główna 142, 97-318 Czarnocin. Z powodu nieprzystąpienia żadnego z uczestników do przetargu,
zakończył się on negatywnie.
II Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 7 marca 2016r. (poniedziałek) o godz. 10oo pok. Nr 12 Urzędu Gminy Czarnocin
ul. Główna 142, 97-318 Czarnocin, który z powodu braku wpłaty wadium zakończył się wynikiem negatywnym.
III Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 30 maja 2016 roku (poniedziałek) o godz. 10oo pok. Nr 12 Urzędu Gminy
Czarnocin ul. Główna 142, 97-318 Czarnocin, który z powodu braku wpłaty wadium zakończył się wynikiem negatywnym.
W związku z powyższym w dniu 17 sierpnia 2016 roku (środa) o godz. 10oo pok. Nr 12 Urzędu Gminy Czarnocin ul. Główna 142, 97318 Czarnocin, zostanie przeprowadzony IV ustny przetarg nieograniczony.
Wadium wymienione wyżej musi znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Czarnocin prowadzonym w Powiatowym Banku
Spółdzielczym w Tomaszowie Mazowieckim Filia w Czarnocinie Nr konta 20 8985 0004 0080 0806 4389 0005 do dnia 12 sierpnia 2016r.
włącznie, przy czym wpłata wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania
przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku
uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy przepada na rzecz sprzedającego.
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są wypełnić oświadczenie o zwrocie wadium, którego wzór znajduje się na stronie
internetowej Urzędu Gminy Czarnocin.
Szczegółowe informacje udzielane są w pokoju Nr 5 Urzędu Gminy Czarnocin lub telefonicznie (044) 6165169, (044)6165117.
Czarnocin, dnia 2016-07-11