ZGŁOSZENIE zamiaru wykonywania robót budowlanych

Komentarze

Transkrypt

ZGŁOSZENIE zamiaru wykonywania robót budowlanych
……………………, dnia ……………………… roku
………………………………………………………
(imię i nazwisko)
………………………………………………………
(adres zamieszkania)
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
(nazwa urzędu i jego adres)
ZGŁOSZENIE
zamiaru wykonywania robót budowlanych
Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt ……… ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane
zgłaszam zamiar przystąpienia do robót budowlanych polegających na: ……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………(określić rodzaj budowy lub zakres planowanych robót budowlanych i sposób ich realizacji) ………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
na nieruchomości składającej się z działki/ek nr …………………………… obręb………………………, położonych
w ……………………………… przy ulicy ………………………………………………………….
Termin rozpoczęcia robót budowlanych ………………………………………………….
…………………………………………………
(własnoręczny podpis)
Załączniki:
1.
2.
Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
Szkice lub rysunki obrazujące zamierzenie budowlane,
3.
4.
Uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami,
Pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

Podobne dokumenty