Temat: Zakończenie scalania i wznowienie notowań akcji Spółki

Komentarze

Transkrypt

Temat: Zakończenie scalania i wznowienie notowań akcji Spółki
Temat: Zakończenie scalania i wznowienie notowań akcji Spółki
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Miraculum S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu wczorajszym, tj. 3 czerwca 2014
roku zakończył się proces scalania akcji Spółki.
Po scaleniu liczba akcji Spółki wynosi:
a) 5.388.200 (słownie: pięć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście) akcji
zwykłych na okaziciela serii A1,
b) 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii M1.
Wartość nominalna 1 akcji to 4,50 zł (cztery złote pięćdziesiąt groszy).
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że notowania akcji Spółki na Giełdzie Papierów
Wartościowych S.A. zostały w dniu dzisiejszym wznowione.