MCK oferta na wynajem lokalu na kawiarnię

Komentarze

Transkrypt

MCK oferta na wynajem lokalu na kawiarnię
Miejskie Centrum Kultury
ul. Kościuszki 60
64 700 Czarnków
tel: 67 255 26 51
fax: 67 255 25 28
www.mck.czarnkow.pl e-mail:[email protected]
Czarnków, 19 września 2013 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
na wynajem powierzchni użytkowej, przeznaczonej na prowadzenie kawiarni w holu sali
widowiskowo-kinowej przy ul. Kościuszki 60, 64-700 Czarnków
ZAMAWIAJĄCY :
Miejskie Centrum Kultury
ul. Kościuszki 60
64-700 Czarnków
NIP:763-19-06-618 REGON: 000285126
Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego jest Jan Pertek, tel. 67 2552651,
606751359
Możliwość obejrzenia lokalu w dniach od 20 do 27 września 2013 r. /dni robocze/
w godz. od 8.oo do 15.oo
PRZEDMIOT ORAZ OPIS ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Przedmiotem zapytania ofertowego jest najem powierzchni użytkowej (10,08 m2), usytuowanej na
parterze, hol sali widowiskowo-kinowej, ul. Kościuszki 60, 64-700 Czarnków, z przeznaczeniem na
prowadzenie kawiarni.
Zamawiający przewiduje, że w lokalu będzie prowadzona sprzedaż napojów zimnych, ciepłych
w naczyniach jednorazowych, popcornu, chipsów lub innych artykułów/asortymentu do uzgodnienia
z Zamawiającym/. Działalność nie może być uciążliwa dla działalności statutowej MCK - godziny
działalności do uzgodnieniu z Zamawiającym.
Lokal jest oddzielony od holu ladą roboczą wraz ze stanowiskiem przygotowanym i wyposażonym
w węzeł higieniczno-sanitarny /2 zlewy, / oraz zasilanie 230V. Jest wyposażony w szafki.
Koszt zużycia prądu ponosi Najemca według wskazań podlicznika.
Koszty eksploatacyjne - ogrzewanie, woda, wywóz nieczystości, utrzymanie czystości poza
wynajmowanym lokalem ponosi Zamawiający.
Wszelkie koszty związane z dostosowaniem do wszelkich urządzeń leżą po stronie Najemcy. Najemca
przed rozpoczęciem działalności w lokalu, musi uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenia i badania,
stosowne do obowiązujących przepisów prawa.
Stan techniczny oraz wyposażenie lokalu stwierdzony zostanie w protokole przekazania,
sporządzonym przez obie strony
Najemca nie może bez zgody Zamawiającego dokonywać przebudowy, przeróbek i adaptacji
w wynajmowanym lokalu.
PROCEDURA
Zapytanie ofertowe w oparciu o zasadę konkurencyjności nie stanowi przedmiotu zamówienia
publicznego w ramach przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami).
Zamawiający zastrzega prawo odstąpienia od zapytania lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.
Wybór Najemcy w drodze zapytania ofertowego jest ważny bez względu na liczbę złożonych ofert.
SKŁADANIE OFERT
Wywoławcza stawka miesięczna czynszu za najem lokalu, nie może być niższa niż 700,- złotych netto
Do czynszu doliczony zostanie obowiązująca stawka podatku VAT.
Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w zamkniętych kopertach z opisem
"OFERTA NAJMU POWIEŻCHNI NA PROWADZENIE KAWIARNI" w terminie do 30
września 2013 r. do godz. 09.oo w sekretariacie Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie,
ul. Kościuszki 60.
Otwarcie ofert nastąpi 30 września 2013 r. o godz. 09.15
Oferta winna zawierać następujące dane i załączniki
1. Nazwa i adres Oferenta, proponowaną stawkę miesięczną czynszu netto/załącznik nr 1formularz ofertowy/
2. Aktualny wypis z KRS
3. Referencje
4. Proponowany sposób prowadzenia kawiarni, aranżacji, asortyment
KRYTERIA OCENY OFERT
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert w oparciu
o następujące kryteria:
1. Cena -60% za stawkę miesięczną czynszu wynajmu lokalu
2. Propozycja rozwiązań prowadzenia kawiarni, aranżacji lokalu, asortyment -30%
3. Referencje- 10%
Po wyłonieniu Najemcy przewiduje się zawarcie umowy na okres jednego roku.
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Nazwa i adres Oferenta:………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………….…………
Adres korespondencyjny;………………………………………………………………..………….
………………………………………………………………………………………………………….
Tel………………………………….. fax…………………………..e-mail…………………………..
Regon…………………………………...……..NIP………………………………………………….
Adres e-mail do korespondencji ……………………..…[email protected]
Osoba do kontaktu ………………………………………………………………….……………..…
Tel. komórkowy ………………………………………………………………………………………
FORMULARZ OFERTOWY
W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 19.09..2013 r. na wynajem lokalu o powierzchni
10,08m2,zlokalizowanego w sali widowiskowo-kinowej Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie
przy ul. Kościuszki 60 na prowadzenie kawiarni.
I.
Oferuję stawkę czynszu miesięcznego za wynajem lokalu w wysokości ………….. zł
netto(słownie ………………………………………………………………. złotych).
II.
Proponowany sposób prowadzenia kawiarni, aranżacji lokalu, asortyment.................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
III.
Wykaz referencji:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
.................................
(miejscowość)
……………….. 2013 r.
(data)
……………………………………………
(Podpis i pieczątka imienna osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Oferenta)