graft!ma - Grafkom

Komentarze

Transkrypt

graft!ma - Grafkom
GRAFT!MA
a
No w
POWIĘKSZ GRONO SWYCH KLIENTÓW
sj a
w er
4 .9 2
- OFERUJĄC PAKIET ROZSZERZAJĄCY MOśLIWOŚCI OPT!MY
Pakiet programów o nazwie handlowej
GRAFT!MA powstał na zapotrzebowanie
rynku uŜytkowników programu CDN OPT!
MA. Pozwala on rozszerzyć moŜliwości
programu rdzennego o nowe funkcjonalności. Jest on stale rozwijany na postawie
sugestii uŜytkowników.
Pakiet Systemu GRAFT!MA ma postać
modułową. Diagram przedstawia zaleŜności
między modułami zaleŜnymi i niezaleŜnymi
od innych. Moduły niezaleŜne zostały
przedstawione po lewej stronie, a moduły
zaleŜne od innych po prawej stronie diagramu. Moduły niezaleŜne to moduły, które w
pełni funkcjonują nie bazując na danych
wprowadzonych w innych modułach. Moduły zaleŜne to moduły, które pracują tylko w
oparciu o zainstalowany moduł nadrzędny.
Moduł numery seryjne to serce całego
serwisu. Dane zebrane i zawarte w tym
module wymagane są do poprawnego funkcjonowania modułów od niego zaleŜnych.
NUMERY SERYJNE
Pakiet GRAFTIMA nie jest
aplikacją samodzielną, działa
jedynie z pakietem programów
CDN OPT!MA, podłączając się
do zainstalowanych baz MS
SQL
uŜytkownika CDN
OPTIMA.
Jest to aplikacja sieciowa, a
sposób licencjonowania jest
podobny do modelu CDN OPT!
MA. Wybór modułów odbywa
się w momencie instalacji, ale
po rejestracji przez Internet lub
telefonicznie działają moduły
wykupione.
Kierunek rozwoju GRAFT!M’y
wytyczył moduł numery seryjne, gdyŜ w wersji handlowej
OPT!My nie moŜna było ewidencjonować numerów seryjnych i innych unikatowych
przypisanych do konkretnego
towaru. Obecnie wpisane jest
to w logiczny pakiet SERWIS,
który pozwala zarządzać zasobami przypisanych numerów w
logicznej ścieŜce ZAKUP –
ZASÓB – SPRZEDAś – SERWIS. Wprowadzanie numerów
odbywa się poprzez czytniki
kodów kreskowych pojedynczo
jak i seryjne.
W wersji 4.86.5x wprowadzono
moŜliwość pracy z modułem
serwisowym na zasobach wpisywanych do bazy O! w momencie przyjęcia (Dane klienta,
urządzenie, cechy itp.) na dowolnym stanowisku sieciowym
w firmie i generowanie dokumentu przyjęcia z wygenerowanym loginem i hasłem, poprzez
który klient przez Internet moŜe sprawdzić stan naprawy.
Wykorzystano tu technologię
ASP.Net.
Dla Partnerów
SPECJALNE CENY
GRAFKOM
Systemy Komputerowe
ul. Trybunalska 4 34-100 Wadowice
www.grafkom.pl [email protected]

Podobne dokumenty