Oświadczamy, że: a/ w cenie oferty uwzględnione zostały wszystkie

Komentarze

Transkrypt

Oświadczamy, że: a/ w cenie oferty uwzględnione zostały wszystkie
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
na usługę wykonania witaczy oraz tablic informacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych w ramach projektu „My się zmian nie boimy”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL 5.2.1
Kod CPV:
31523200-0 – Trwałe znaki informacyjne
30195000-2 – Tablice
30192170-3 – Tablice ogłoszeń
jeśli TAK,
proszę podać numer załącznika do Oferty
IV Warunki udziału w postępowaniu
Wiedza i doświadczenie - Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatniego roku, tj. od grudnia 2011 r. do grudnia 2012 r. minimum
trzy usługi, na które Wykonawca składa ofertę
Usługa polegająca na zaprojektowaniu, wykonaniu i dostawie:
TAK
□
NIE
Uwagi
□
liczba usług
1
TAK
2
TAK
3
TAK
□ nr…
□ nr…
□ nr…
NIE
NIE
NIE
□
□
□
VIII KRYTERIA WYBORU OFERT
CENA (brutto) i GWARANCJA
1)
Nr części z zapytania ofertowego
ilość szt.
Część 1
3
Część 2
2
Część 3
2
Część 4
19
Część 5
1
Część 6
2
Część 7
1
Część 8
3
Cena jednostkowa brutto (cena za
jedną sztukę brutto)
cena brutto za całość zamówienia
w danej części
cena brutto słownie za całość
zamówienia w danej częsci
gwarancja
(w miesiącach)
2) DOŚWIADCZENIE (w razie potrzeby dodać wiersze)
Usługa polegająca na zaprojektowaniu, wykonaniu i dostawie ………*, wykonana
od grudnia 2011 r. do grudnia 2012 r. (1 rok)
ilość szt.
Data wykonania
Dokument potwierdzający, że usługa została wykonana należycie
1
TAK
2
TAK
3
TAK
□ nr…
□ nr…
□ nr…
NIE
NIE
NIE
□
□
□
Oświadczamy, że:
a/ w cenie oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (m.in. projekt graficzny, transport, załadunek, rozładunek),
b/ zapoznalismy się z zapytaniem oferotwym oraz projektem umowy, będącej załącznikiem do zapytania i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz
uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia potrzebne do przygotowania oferty,
c/ oferowane produkty są zgodne z charakterystyką techniczną określoną w zapytaniu.
d/uważamy się za związanych ofertą do dnia podpisania umowy zamawiającego z wybranym wykonawcą
e/w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego
Podpis
* uzupełnia wykonawca
……………………………………………..
Uwagi

Podobne dokumenty