RZECZYWISTY EFEKT REKLAMY

Komentarze

Transkrypt

RZECZYWISTY EFEKT REKLAMY
Przedstawiamy Państwu ofertę kampanii reklamowej, która pozwoli Wam uzyskać maksymalne
dotarcie do klientów z woj. warmińsko-mazurskiego oraz obwodu kaliningradzkiego.
PA KIET
+
„Po sąsiedzku”
23 si er
pn
reklama on-line
styl
GAZETA
Бе сп л BEZPŁATNA
ат на я
газ е та
+
wybrany miesięcznik
„Gazety Olsztyńskiej”
życia
N akał d: 5
0 000 egz
Тираж :
em plarz y
50 000 э к
з емпляро в
ia 2 01 3/
2 4 ав гу
стa 2 01 3
№5
nasz
dom
(3)
N A TER EN
IE O
U KAZU JE BW OD U K AL IN I
SI Ę JAK O
NG
„K UR S NARAD ZKI EGO
PO L SKĘ“
dodate
k bezpłat
ny nr 3
planeta
Zakocha
nie,
8.05.
2013
wiedzyczyli sztuka szuk Z
aprasza
ania
M
my
na g
regioRn rilla
e
k bezpłat
ny nr 3
(3)
iłość w
Egzam
internec
się uczyiny – jak
ie
bez probć i zdać Pierw
szej
lemu?
Komun
Po szko
ii czas
dodatk le – zajęcia
owe dla
dziesz
Za
ciczep
Szkolen
si
z fotogr ia
przeciw ę
ko rako
i szybki afowania
ego czyt
wtta
Ci
i slo
an
ia
Dieta po
- miast w
dc
a
intensyw zas
dobreg
nej nauk
o życia
i
Kierun
ki, któr
Benedy
warto stu
e
diować
sztuka ktyńska
.2013
dodate
k bezpłat
ny nr 3
15.05
biznesu
Fot. Fotolia
Kropla
do krop
- oszczę li
wodę dzamy
Jak wyj
z pętli ść
zadłużen
ia?
ul. Tow
arowa
17A
tel. 89
534 27
23
www.losk
o.pl
REKLAMA
333333
Fot. Fotolia
.2013
6-11
Малое пригр
аничное
Введение
оцениваютупрощенног движение по
истечении
12-14
нинградско политики и о режима перес
года
й области. жители Варм ечения грани
Строй, обуст
ии, Мазу
цы Поче
Mały ruch
р и Калиму передраивай, живи
Wprowadz graniczny
Здесь лучш
ремо
enie przep po roku
15-16
ие цены нтом стоит приех
granicy oceni
использова
ają polityisów ułatwiający
ть в нашии модные тренд ать в Поль
oraz obwo
Быть
cy i miesz
ch przek
х квартирах ы, котор шу?
du kalinin
Buduj,
racza
kańcy Warm
Иногда,мамой
gradzkiego
и домах. ые стоит
чтобы испы
ii i Mazunie
.
Dlaczegourządzaj, mies
отцовства,
r
zkaj
тать радос
znajdziecieprzed remontem
который приходится
помогут
пройт ть материнства
powinniśmynajlepsze ceny warto przyje
специалист и долгий путь,
и
uwzględnić i aktualne chać do Polsk
ы по лечен
преод
w naszych trendy, które i? Tu Mamą być
ию беспл олеть
By cieszy
mieszkaniac
одия.
ć się macie
h i doma
czasem przejś
rzyństwem
ch. specj
i ojcostwem
aliści od ć długą drogę
. W jej pokon
leczenia
trzeb
niepłodnosc
aniu pomoa
i.
gą
Jak wyb
dewelo rać
pera?
(3)
24.04
.2013
dodate
k bezpłat
22.05
ny nr 2
(2)
dodate
i meylemwaocjnti
Blok
BlokSILK
SILK
A AE24
E24
klasa
klasa1515
zł/sz
zł/sz
t.*t.*
®®
MATE
MATE
RIAŁY
RIAŁ
BUDOWL
Y BUD
OWLANE
ANE
666969
Bloc
Bloc
zekzek
24 24
cmcm
YTO
YTO
NGNG
ENE
ENE
RGO
RGO
zł/sz
zł/sz
t.*t.*
b -F
Fot. Fotolia
83313otbr-
nakład 50 000 egz. – dystrybucja na terenie nakład 11 000 egz. jako dodatek do „Gazety
obwodu kaliningradzkiego oraz na przejściach Olsztyńskiej” oraz 5 000 egz. z bezpłatną dysgranicznych (format – A3, papier – 45 g)
trybucją w wybranych punktach w Olsztynie
(format – A3, papier – 60 g)
W ramach współpracy zapewniamy:
• dotarcie do potencjalnych klientów z woj. warmińsko-mazurskiego
oraz obwodu kaliningradzkiego.
• profesjonalną pomoc przy tworzeniu skutecznej reklamy
• tłumaczenie na język rosyjski
• projekt graficzny
STY
I
W
Y
RZECZREKLAMY
EFEKT
Wybrany
miesięcznik
„Po Sąsiedzku”
ponad 1 200 000 unikalnych użytkowników
korzysta z serwisów grupy Wm.pl (źródło:
Gemius, styczeń 2013)
CAŁA STRONA
CAŁA STRONA
(260 x 301 mm)
(260 x 301 mm)
1/2 STRONY
1/2 STRONY
(260 x 149 mm)
(260 x 149 mm)
1/4 STRONY
1/4 STRONY
(128 x 149 mm, 172 x 111 mm,
260 x 73 mm)
(128 x 149 mm, 172 x 111 mm,
260 x 73 mm)
1 MODUŁ
1 MODUŁ
(40 x 35 mm, min. 6 modułów)
(40 x 35 mm, min. 6 modułów)
Rabat
Cena
po rabacie
Top Billboard/Rectangle/
Skyscraper – 60 000 odsłon
40%
4 200 zł
Top Billboard/Rectangle/
Skyscraper – 36 000 odsłon
35%
2 520 zł
Baner tradycyjny/minibaner –
39 000 odsłon
30%
1 602 zł
Baner tradycyjny/minibaner –
36 000 odsłon
25%
107 zł
Internet **
Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT.
**Emisja na www.gazetaolsztynska.pl, www.wm.pl oraz jednym z wybranych serwisów ogłoszeniowych lub tematycznych. Przygotowanie i geotargetowanie bez dopłat, capping = 3 na kampanię, emisja przez 5 dni (począwszy od daty dodatku).
EDYTOR Spółka z o.o. w Olsztynie, 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000009446, NIP 729-198-10-28, wysokość kapitału zakładowego – 8 301 000,00 zł