zawiadomienie o wyborze oferty

Komentarze

Transkrypt

zawiadomienie o wyborze oferty
Prażmów 16,08.2012r.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Spr nr ZPB.271.1.3.2012 - „Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w
Uwielinach w ramach rządowego programu RADOSNA SZKOŁA ”
Urząd Gminy Prażmów informuje, że w w/w postępowaniu wybrana została oferta Firmy
Virklund Sport Poland Sp. z o.o ul. Westerplatte 7 76-270 Ustka
Oferta jako najkorzystniejsza cenowo uzyskała max. ilość 100 pkt
Poniżej zestawienie punktów przyznanych ofertom wykonawców biorących udział w
postępowaniu.
Numer Nazwa Firmy
Punktacja
oferty
1.
Magic Garden Daniel Gacek
ul.Mieleńska 27,
88-170
Pakość
2.
Virklund Sport Poland SP.Z o.o.
ul. Westerplatte 7, 76-270 Ustka
3.
Biuro Regionalne JORDAN-Jolanta
Pędzisz ul. Szymanowskiego 15 lok.3,
87-100 Toruń
5.
Garden Designers Mirosław Derkacz
ul.Siewierzan 46/2, 20-828 Lublin
6.
Saternus Sp.Z o.o. ul. Kościuszki 63, 41503 Chorzów
7.
Cyklamenowo Agnieszka Andrzejak ul.
Nawrot 36 m 14, 90-055 Łódź
8.
AMS Invest S.C. ul. Ludowa 3, 05-500
Piaseczno
78,39
100,00
91,81
93,18
89,84
89,59
86,76
W postępowaniu
na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych jako nie odpowiadającą treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia odrzucono ofertę nr 4 Firmy Muller Jelcz-Laskowice Sp. z o.o ul. Al.
Młodych 40 55-200 Jelcz – Laskowice . Zamawiający wymagał zastosowania nawierzchni
wylewanej natomiast wykonawca zaproponował nawierzchnię układaną SAMBA.
W ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający zastrzegł, że nie dopuszcza składania ofert
wariantowych. Tym samym rodzaj nawierzchni powinien odpowiadać nawierzchni opisanej
w projekcie . Projekt techniczny był załącznikiem do siwz i wraz z innymi załącznikami do
siwz umieszczony na stronie zamawiającego.
Na podst. art.94 .1 pkt 2
ustawy Prawo zamówień publicznych umowa z wybranym
wykonawcą zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj nie wcześniej niż w dniu 23.08.2012r
Z up. wójta
Podinspektor ds. zamówień publicznych
Krystyna Parol