Zobacz szczegółowy plan spotkań

Komentarze

Transkrypt

Zobacz szczegółowy plan spotkań
Pl
anspot
kańkobi
etnar
okszkol
ny
2016/
2017.
KAŻDASPRAWAMASWÓJCZASISWÓJ
SPOSÓB.
.
.
BÓGODBĘDZI
ESĄDNADKAŻDYM
CZYNEM,
NADKAŻDĄRZECZĄTAJNĄCZYDABRĄ,
CZYZŁĄ.
9wr
zesi
eń.
EwaP.Gosi
aJ.
Czaspocząt
kui
końca
14paździ
er
ni
k.
Kasi
aD.Asi
aP.
Czasży
ci
owy
chokol
i
czności
4l
i
st
opad.
Ul
aK.El
aT.
Czaszdoby
wani
ai
gr
omadzeni
a
9gr
udzi
eń.
MagdaW.Kasi
aO.CzasNar
odzeni
aBożego?
13st
y
czeń.
Anet
aI
.Basi
aK. Czaspor
ządkowani
ai
wy
r
zucani
a
10l
ut
y
.
Kasi
a,
Gosi
a,
Basi
a,
Magda. Czaspr
acyi
odpoczy
nku
10mar
zec.
Mar
y
l
aDz.Ani
aJ. Czasuczući
emocj
i
7kwi
eci
eń.
Basi
aT.El
aL.
19maj
.
Jol
aW.MagdaS
Czaspr
zy
j
emności
i
ogr
ani
czani
asi
ę.
9czer
wi
ec.
Beat
aW.Asi
aT.
Czasdecy
zj
i
.
24czer
wi
ecpi
kni
k
Ser
deczni
ezapr
aszamynaspot
kani
a.
Czaszwy
ci
ęst
wa-Zmar
t
wy
chwst
ani
eChr
y
st
usa