Temat: Rejestracja akcji serii M1 i S przez Krajowy Depozyt

Komentarze

Transkrypt

Temat: Rejestracja akcji serii M1 i S przez Krajowy Depozyt
Temat: Rejestracja akcji serii M1 i S przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Miraculum S.A. informuje, że dzisiaj, tj. 16 listopada 2015 roku Spółka otrzymała
uchwałę nr 760/15 Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (dalej: „KDPW”),
z dnia 16 listopada 2015 roku, zgodnie z którą KDPW postanowiła zarejestrować
w depozycie papierów wartościowych:
- 20.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M1 Spółki o wartości nominalnej 4,50 zł
oraz
- 538.819 akcji zwykłych na okaziciela serii S Spółki o wartości nominalnej 4,50 zł
i oznaczyć je kodem „PLKLSTN00017”,
pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu
tych akcji (dalej łącznie: „Akcje”) do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który
zostały wprowadzone inne akcje Miraculum oznaczone kodem PLKLSTN00017.
Zarejestrowanie Akcji nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW decyzji
spółki prowadzącej rynek regulowany, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej
decyzji jako dzień wprowadzenia Akcji do obrotu.

Podobne dokumenty