oddania w najem lokalu użytkowego

Komentarze

Transkrypt

oddania w najem lokalu użytkowego
Uchwała Nr .........
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia ....... lipca 2007 roku
w sprawie oddania w najem lokalu uŜytkowego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 13 ust. 1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004
roku Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) oraz przepisami dotyczącymi najmu i
dzierŜawy określonymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964
roku Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Rakoniewicach uchwala, co
następuje:
§ 1 WyraŜa się zgodę na oddanie w najem na okres do .......... lat lokalu uŜytkowego
połoŜonego w Rakoniewicach przy ul. Krystyny ( kiosk przy przystanku autobusowym)
stanowiącego własność Gminy.
§ 2 Z najemcą lokalu, z którym została zawarta umowa na okres 3 lat Burmistrz
zawrze umowę na dalszy okres bez ogłaszania przetargu.
§ 3 1. Wysokość stawki czynszu ustalona została w drodze przetargu nieograniczonego.
2. WyraŜa się zgodę na rozliczenie czynszu przez zaliczenie na jego poczet poniesionych
koniecznych nakładów ciąŜących na wynajmującym.
3. Szczegółowy zakres prac i rozliczeń ustalony zostanie w odrębnym porozumieniu
zawartym pomiędzy stronami.
§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rakoniewic.
§ 5 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
do Uchwały Nr ..................
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia ..... lipca 2004 roku
w sprawie oddania w najem lokalu uŜytkowego
Wolne lokale uŜytkowe lub ich części oddawane są w najem w drodze przetargu
nieograniczonego na okres trzech lat.
Lokal uŜytkowy będący przedmiotem niniejszej uchwały został oddany w najem
w 2005 roku. Z uwagi na fakt, Ŝe przedmiotowy lokal wymaga wykonania przez wynajmującego
prac umoŜliwiających prawidłowe korzystanie z lokalu oraz utrzymanie obiektu w stanie
zdatnym do uŜytku przez cały czas trwania najmu, wyraŜa się zgodę na rozliczenie czynszu przez
zaliczenie na jego poczet poniesionych koniecznych nakładów.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami zawieranie umów na okres dłuŜszy niŜ trzy lata
wymaga akceptacji Rady Gminy, dlatego teŜ koniecznym stało się podjęcie przedmiotowej
uchwały.