cJ}J`1. :-V~.d`6"/N1Za~:r

Komentarze

Transkrypt

cJ}J`1. :-V~.d`6"/N1Za~:r
OD
POWIAT. STAC. SAN. EPID. N0WA SOL
NR FAKSU
: 0683874738
20 LIS. 2015 14:45
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMlOL()(JrICZNA
STR. 1
W NOWEJ SOLI
61-100 Nowa S61. ul. Wojska Polskiego 11
tel. (68) 387 24 61. fax (68) 387 47 38
www.edu.wsse.gorzow.pVnowasol
e-rnall; [email protected]·W
.
"U'ilKOM" sp. z o.•.
~Ul{
,
w Ko~uchowie
cJ}J'1.
NIP: 925-150-90-13
:-V~.d'6"/N1Za~:r
PAŃSTWOWYPOWlAlOWY INSPEKTORSANlT~OWEJ
Znak sprawy: HK.9020.32.7.8.2015
SOLI
Nowa Sól, dnia 20 listopada 2015 r.
Przedsiębiorstwo Usług Komunałny~h
USKOM Sp. z 0.0.
ul. Moniuszki 7
67-120 Kożuehów
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli na podstawie §14 ust 1 pkt 1
i §16 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości
wody przemaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, pozo 417 z późno zm.) w związku
z art. 12 ust. l ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1412), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań
nr OL-25112015, próbek wody pobranych w dniu 17 listopada 2015 r., po przywróceniu
dostaw wody z wodociągu publicznego w Kożuchowie, stwierdza przydatnośt wody do
spoźycia przez ludzi pochodzącej z wodod.ągu publicmego w Kożuehowie.
Analiza wyników badań laboratoryjnych
próbek wody pobranych
w dniu
17 listopada 2015 r. w stałych punktach monitoringowych w Kożuchewie wykazała, że woda
w zakresie parametrów bakteriologicznych odpó"iada wymaganiom § 2 ust l i 2
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007, r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 411~z późno zm.).
f'ANS7\VOwY I'OW!AJOWY
I.~.!(TC
S/.Nł/ARNY
w.'
Otnymuja:
"I.
f1)
.
Adresat.
Otrzymują
do wiadomośei:
l. Burmistrz Miasta i Gntiny Koblchów
ul. Rynek l A, 67-120 Komchów
2. Starostwo Powiatowe - Powiatowe Centrum Zarządzania
ul. Moniuszki 3b, 67- 100 Nowa Sól
3. Powiatowy Inspektorat Wererynarii w Nowej Soli
ul. Kossaka 24 , 67-100 Nowa Sól
4. Hżwm.
S. EPwm.
6. A-a.
Kryzysowego
w Nowej Soli
I
. J'
e
sou
Me/ssner