Finasowanie przedsiewzięc, w tym innowyjnych

Komentarze

Transkrypt

Finasowanie przedsiewzięc, w tym innowyjnych
FINASOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ, W TYM INNOWACYJNYCH.
Szkolenie odpowie na pytania:
Ograniczenia kapitałowe są jedną z podstawowych barier na drodze rozwoju firm z sektora MŚP. Proponowane
szkolenie pozwoli Państwu zdobyć wiedzę i nabyć umiejętności poszukiwania źródeł finasowania przedsięwzięć,
dzięki odpowiedzi na kluczowe pytania:
1. Jak przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie mogą pozyskać finansowanie?
2. W jaki sposób przygotować i wdrożyć tego typu działania? Jakich trudności należy się spodziewać i jak
im przeciwdziałać?
3. Jak poradzić sobie z brakiem historii kredytowej? Brakiem majątku wystarczającego do zabezpieczenia
kredytu, a wraz z tym zdolności kredytowej?
4. Które źródła finansowania są możliwe do pozyskania przez firmy z sektora MSP? Jakie metody
pozyskania kapitału są najbardziej efektywne?
5. Co to znaczy finansowanie działalności z kapitałów własnych? Jaką ofertę wsparcia posiadają fundusze
wysokiego ryzyka oraz aniołowie biznesu?
6. Jak prezentuje się aktualna szeroko pojęta oferta kredytowa? (oferty banków, funduszy poręczeń
kredytowych, formy sprzedaży ratalnej lub z odroczoną płatnością).
7. W jaki sposób finansować działalność za pomocą kapitałów obcych? (m.in. leasing, franchising,
dotacje, subwencje).
Odbiorcy szkolenia:
Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców z sektora MŚP skoncentrowanych na wzroście kompetencji
w obszarze efektywnego pozyskiwania finansowania działalności operacyjnej, jak i inwestycyjnej.
Cel szkolenia:
Jego celem jest dostarczenie uczestnikom kompletu narzędzi i informacji umożliwiających sprawne i skuteczne
pozyskanie kapitału.
KORZYŚCI:
·
·
·
·
Poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw.
Redukcję jednej z podstawowych barier rozwoju firmy.
Wzmocnienie pozycji rynkowej podmiotów.
Optymalizację kosztów wynikającą z efektywnego doboru metod pozyskania kapitału.
Metody szkoleniowe:
Dyskusja zogniskowana – u jej podstaw leży schemat odbioru informacji i działania ludzi dorosłych. Składa się
z następujących etapów, zwanych poziomami: obiektywnego (polega na zbieraniu informacji, faktów),
emocjonalnego (by wzbudzić motywację do pracy nad problemem należy wywołać lub przywołać przeszłe
emocje), interpretacji, decyzji.
Ćwiczenia – krótkie zdarzenia służące wypraktykowaniu tego, co uczestnik szkolenia akurat się nauczył. Często
celem ćwiczenia jest rozwiązanie jakiegoś problemu. Niewątpliwą zaletą ćwiczeń jest ich dynamiczny charakter.
Wykład – zastosowany przede wszystkim jako wprowadzenie do problematyki bądź też jako podsumowanie
ćwiczeń lub praktycznych działań.
Odgrywanie ról – symulacja rzeczywistej sytuacji sprzedaży, negocjacji, gdzie jeden z uczestników odgrywa
własną rolę, drugi rolę klienta, partnera.
Analiza przypadku (case study) – metoda powstała w latach pięćdziesiątych w Stanach Zjednoczonych. Jest
zwykle historią pochodzącą z rzeczywistości opisującą aktualną sytuację firmy lub grupy ludzi. W opisie znajdują
się dane dotyczące: kontekstu wydarzeń, rozwoju sytuacji, uwarunkowań i głównych problemów przed którymi
stoi firma. Głównym celem analizy przypadku jest rozwijanie umiejętności uczestników, tj.: myślenia
analitycznego, zdolności twórczego rozwiązywania problemów, umiejętności podejmowania decyzji,
umiejętności pracy zespołowej, umiejętności radzenia sobie z konfliktem.
Metody półkulowe – środki językowe, które wzbogacają przekaz słowny. Dzięki stosowaniu tego typu technik
trener jest lepiej zapamiętany przez uczestników szkoleń. Uczestnicy szkoleń zazwyczaj lepiej odbierają
przekazywane treści wówczas, gdy ilustrujemy obrazem.
Inne – w zależności od przedmiotu szkolenia, np. sesja kreatywna, mini wykład, wykład interaktywny.
O trenerze:
Łukasz Radomski – kontroler finansowy w Tarkett Polska sp. z o.o.
Specjalista w dziedzinie biznes planów oraz analiz finansowych. Trener biznesu z dziedziny finansów z 6-letnią
praktyką. Stypendysta Akademii Liderów Rynku Kapitałowego Fundacji im. Lesława Pagi w Warszawie.
Absolwent studiów magisterskich i podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Szkoły
Trenerów Biznesu MODERATOR. Realizował projekty dla takich instytucji jak: DGA S.A., Uniwersytet
Ekonomiczny w Poznaniu, Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
w Poznaniu, Wyższa Szkoła Języków Obcych, Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Autor
i współautor wielu biznes planów i programów szkoleniowych.