Działanie "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej

Komentarze

Transkrypt

Działanie "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej
Działanie "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem
rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" - (SCHEMAT II)
Materiały pobranie ze strony internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: www.minrol.gov.pl
Czy do kosztów ogólnych można zaliczyć koszty podziałów geodezyjnych, sporządzenie aktów notarialnych,
koszty odszkodowań za czasowe zajęcie terenu pod inwestycje i koszty odrolnienia, odlesienia i
przedwczesnego wyrębu?
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury
związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 do kosztów ogólnych zalicza się m. in.
dokumenty, które są bezpośrednio związane z realizowanym przedsięwzięciem i są niezbędne dla jego przygotowania lub
realizacji. Rozporządzenie nie określa tych dokumentów, ponieważ zamknięty katalog w sposób jednoznaczny
wykluczałby możliwość zaliczenia do kosztów kwalifikowalnych nie wymienionych w rozporządzeniu elementów. W
związku z powyższym koszty podziałów geodezyjnych, sporządzenie aktów notarialnych, koszty odszkodowań za
czasowe zajęcie terenu pod inwestycje i koszty odrolnienia, odlesienia i przedwczesnego wyrębu można uznać za
kwalifikowalne w przypadku, gdy są to dokumenty niezbędne do realizacji operacji.
Czy istnieje możliwość realizowania projektów polegających na usuwaniu szkód popowodziowych?
Zgodnie z PROW 2007 – 2013 pomoc może być udzielona m. in. na projekty
z zakresu poprawy ochrony przeciwpowodziowej użytków rolnych. Projekty polegające na usuwaniu szkód
popowodziowych, nie kwalifikują się do zwrotu kosztów.
Czy w ramach kosztów kwalifikowalnych mogą zostać wykonane zapory przeciwrumowiskowe, kładki oraz
mosty?
W zlewniach rzek cechujących się dużym ruchem rumowiska zapora przeciwrumowiskowa jest podstawową budowlą
poprzeczną zapobiegającą erozji wodnej, w związku z tym koszty jej wykonania można uznać za kwalifikowalne, zgodnie
z § 4 ust. 1 pkt 2) lit. h). rozporządzenia. W sytuacji, kiedy w ramach realizowanego projektu i prowadzonych tam prac
na urządzeniach np. melioracji wodnych szczegółowych lub podstawowych lub prac związanych z kształtowaniem
przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku naturalnego, wykraczających poza działania z
utrzymaniem wód istnieje zawarta w dokumentacji technicznej potrzeba remontu, budowy mostu lub kładki, takie koszty
można uznać za kwalifikowalne.
Czy w przypadku kształtowania koryta cieku naturalnego musi ono zostać zachowane w jak najbardziej
naturalnym kształcie, czy może one zostać sztucznie uregulowane?
Zgodnie z ustawą Prawo wodne, regulacja koryt cieków naturalnych służy poprawie warunków korzystania z wód i
ochronie przeciwpowodziowej; powinna również zapewnić dynamiczną równowagę koryta cieku naturalnego.
Regulowanie koryt cieków naturalnych można uznać za zasadne w takim stopniu, aby nie zaburzać ich równowagi.
Czy w ramach działania można wykonywać inwestycje w miastach?
Podstawą realizacji założeń strategicznych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, opisanych w
Krajowym Planie Strategicznym Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, są działania na rzecz rozwoju
obszarów wiejskich.
Obszary wiejskie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich to miejscowości znajdujące się w granicach
administracyjnych:
1) gmin wiejskich;
2) gmin miejsko-wiejskich, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców;
3) gmin miejskich, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.
W związku z powyższym, wykonanie inwestycji na terenie gminy miejskiej nie kwalifikuje się do uzyskania pomocy
finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem
rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”.
ODDZIAŁY REJONOWE WZMIUW
Czy dopuszczalne jest, aby w pkt. 5 wniosku o przyznanie pomocy poza nazwiskiem Dyrektora WZMiUW
wpisane były dane dyrektora oddziału rejonowego?
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury
związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wnioskodawcą/beneficjentem działania jest
reprezentowany przez dyrektora Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Na podstawie upoważnienia
wystawionego przez dyrektora WZMiUW, osobą uprawnioną do reprezentowania może być dyrektor oddziału
rejonowego.
Czy pełnomocnictwa wynikające ze statutu są wystarczające, aby dyrektor oddziału rejonowego WZMiUW
sprawował bezpośrednie kierownictwo nad realizacją danej inwestycji, w tym również nad postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego?
Dyrektorzy oddziałów rejonowych (jeżeli WZMiUW utworzył takie oddziały) mogą występować we wnioskach o
przyznanie pomocy jako pełnomocnicy, na podstawie udzielanych przez dyrektora WZMiUW pełnomocnictw.
Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać, że dyrektor oddziału jest uprawniony do przeprowadzenia
postępowania związanego z przyznaniem pomocy w ramach ww. działania.
Czy dopuszczalne jest, aby umowy, kosztorysy i faktury były wystawione na rejonowy oddział?
Do wniosku o płatność należy dołączyć faktury oraz inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej wystawione na
WZMiUW – centralę. Umowy zawierane z wykonawcą oraz kosztorysy mogą być wystawione na oddział rejonowy.
Jak rozliczyć środki finansowe uzyskane z wycinki drzew znajdujących się na terenie objętym operacją?
Jeżeli grunty, na których są realizowane projekty w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej
z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” stanowią
własność Skarbu Państwa, to środki finansowe uzyskane ze sprzedaży drzew usuniętych z tych gruntów zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.) stanowią
dochód Skarbu Państwa i powinny zostać odprowadzone na rachunek dochodów budżetu państwa.