NOWOŊэ 2015

Komentarze

Transkrypt

NOWOŊэ 2015
CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPâA
NOWOŊý 2015
Seria
VUT 160 PB EC
VUT 350 PB EC
Tego typu silniki sć na dzieĸ dzisiejszy najbardziej
• Powiadomienie o koniecznoŋci obsãugi serwiso-
innowacyjnym rozwićzaniem w dziedzinie oszczĕdzania energii. Silniki EC zapewniajć wysokć wydajnoŋþ
wej Àltrów na podstawie licznika motogodzin;
• Sygnalizacja bãĕdów.
i regulacjĕ w peãnym zakresie prĕdkoŋci obrotowej
wentylatora. Niewćtpliwć zaletć silnika EC jest jego
wysoki wspóãczynnik sprawnoŋci (Ѡ osićga do 90%).
Centrale moŧna podãćczyþ do komputera
za pomocć kabla USB. Po zainstalowaniu specjalnego oprogramowania dostĕpne sć nastĕpujćce
Wymiennik ciepãa
W centralach wentylacyjnych zastosowano aluminio-
funkcje:
• Aktualizacja programu centrali;
wy wymiennik przeciwprćdowy o wysokiej efektywnoŋci wymiany ciepãa. Pod blokiem rekuperatora znajdu-
• Indywidualna regulacja obrotów dla trybów Wyã.,
Minimalna, Ŋrednia i Maksymalna w przedziale od
je siĕ taca ociekowa, której zadaniem jest zbieranie
i odprowadzanie kondensatu – zarówno w przypadku
1 do 100% dla wentylatora nawiewnego i wywiewnego;
poziomego, jak i pionowego usytuowania centrali .
• Regulacja poziomu wilgotnoŋci i obrotów, osićga-
Centrala wyposaŧona jest w system zabezpieczajćcy urzćdzenie przed zamarzniĕciem. Czujnik tempe-
nych w przypadku zadziaãania opcjonalnego czujnika
wilgotnoŋci HV2;
ratury moŧe spowodowaþ zatrzymanie wentylatora
nawiewnego, gdy ciepãe, wywiewane powietrze nie-
• Regulacja obrotów, osićganych w przypadku zadziaãania opcjonalnego przekaťnika zewnĕtrznego;
przerwanie ogrzewa wymiennik. Po ustćpieniu zagro-
• Ustawienie temperatury uruchomienia systemu za-
Nawiewno-wywiewne centrale
wentylacyjne z odzyskiem ciepãa
o wydajnoŋci do 410 m3/h,
w obudowie izolowanej termicznie
i akustycznie. Efektywnoŋþ
rekuperacji – do 94 %
ŧenia nastĕpuje ponowne uruchomienie wentylatora
nawiewnego, zaŋ centrala kontynuuje pracĕ w do-
bezpieczajćcego urzćdzenie przed zamarzniĕciem ;
Ustawienie timera powiadomienia o koniecznoŋci
tychczasowym trybie. Wymiennik moŧna ãatwo wyjćþ
w celu jego oczyszczenia.
obsãugi serwisowej Àltrów;
• Kontrola pracy timera powiadomienia obsãugi
Zastosowanie
Centrale VUT PB EC to kompletne urzćdzenia wen-
Bypass
Centrale wyposaŧone sć w by-pass, zapewniajćcy
wnĕtrznego i by-passu;
• Wyŋwietlenie kodów bãĕdów.
serwisowej, poziomu wilgotnoŋci, przekaťnika ze-
tylacyjne zapewniajćce Àltracjĕ i dopãyw ŋwieŧego
w razie potrzeby moŧliwoŋþ schãodzenia pomiesz-
powietrza do pomieszczeĸ, a takŧe usuwanie powietrza zanieczyszczonego. Równoczeŋnie powietrze
czenia dziĕki bezpoŋredniemu dopãywowi chãodnego
powietrza do pomieszczeĸ z zewnćtrz.
wywiewane ogrzewa ŋwieŧe powietrze nawiewane na
drodze wymiany ciepãa w wymienniku pãytowym prze-
Panel dotykowy (A11)
Centrale VUT 160 PB EC
A11 i VUT 350 PB EC A11
wyposaŧone sć w dotyko-
Sterowanie i automatyka
ciwprćdowym, o wysokiej efektywnoŋci odzysku cie-
Centrale posiadajć wbudowany system automatyki.
wy panel sterowania z cie-
pãa. Wszystkie modele przeznaczone sć do ãćczenia
z okrćgãymi przewodami wentylacyjnymi o nominalnej
W zestawie znajduje siĕ wielofunkcyjny panel sterujćcy i kabel komunikacyjny o dãugoŋci 10 m.
kãokrystalicznym wyŋwietlaczem – PS SENSE 01.
ŋrednicy: 125 i 160 mm..
Funkcje panelu sterowania:
Obudowa
Obudowa centrali wykonana jest ze stali ocynko-
Dotykowy panel sterujćcy (A14)
Centrale VUT 160 PB EC A14 i VUT 350 PB EC
A14 wyposaŧone sć w panel sterujćcy A14 z ekra-
• Wybór wydajnoŋci (Minimalna – Ŋrednia – Maksymalna) oraz odrĕbna regulacja obrotów wentyla-
wanej z wewnĕtrznć izolacjć termicznć i akustycznć
nem dotykowym LED.
tora nawiewnego i wywiewnego w zakresie od 0 do
z weãny mineralnej o gruboŋci 20 mm.
Funkcje panelu sterowania:
• Sterowanie wydajnoŋcić wen-
100%;
• Rĕczne i automatyczne sterowanie pracć by-pas-
Wentylatory
Zastosowane zostaãy silniki elektro komutatorowe
tylatorów w trybach: Wyã., Minimalna, Ŋrednia i Maksymalna;
su;
• Praca wedãug timera i jego regulacja;
prćdu staãego (EC) o wysokiej sprawnoŋci, wyposa-
• Rĕczne otwieranie i zamyka-
• Ustawienie programu tygodniowego;
ŧone w zewnĕtrzny wirnik i wygiĕte do tyãu ãopatki.
nie by-passu;
• Kontrola dziaãania zaworów zewnĕtrznych;
• Wãćczenie i wyãćczenie centrali;
Seria
Nominalna wydajnoŋþ
(m3/h)
Cechy
konstrukcyjne
Typ silnika
Wersje automatyki
VUT
160; 350
P – podwieszana;
B – by-pass
EC– silnik synchroniczny ze
sterowaniem elektronicznym
A11, A14, A15
tabela str. 264-265
Akcesoria
str. 282
216
str. 282
str. 340
Kanaãowy czujnik
wilgotnoŋci HV1
WWW.VENTS-GROUP.PL
Kanaãowy czujnik
wilgotnoŋci HV2
Syfon SG – 32
WWW.VENTS-GROUP.PL
• Wyŋwietlanie parametrów, regulacja i podtrzymy-
• Kontrola poziomu zanieczyszczenia Àltrów wg.
wanie zadanej temperatury w pomieszczeniu lub
temperatury nawiewanego powietrza;
licznika motogodzin;
• Wyãćczenie systemu wentylacyjnego na impuls
Centralĕ wentylacyjnć przymocowaþ moŧna do
suÀtu lub do ŋciany (króþce pionowo). Dostĕp dla
• Kontrola pracy zgodnie ze wskazaniami opcjo-
systemu sygnalizacji poŧarowej;
obsãugi serwisowej i wymiany Àltrów od strony dol-
nalnego czujnika wilgotnoŋci HV1 lub czujnika wilgotnoŋci wbudowanego w panel sterowania;
• Moŧliwoŋþ podãćczenia chãodnicy.
nego panelu.
Montaŧ
Charakterystyki techniczne:
VUT 160 PB EC
VUT 350 PB EC
Napiĕcie, V/Hz
1~ 230
Maksymalna moc centrali, W
50
170
Maksymalny pobór prćdu centrali, A
0,4
1,3
190
410
3770
3200
48
58
3
Wydajnoŋþ (m /h)
-1
Obroty (min )
Poziom haãasu (db(A)/3 m)
Maksymalna temperatura pracy (ºC)
od -25 do +60
Materiaã obudowy
stal ocynkowana
Izolacja
20 mm, weãna mineralna
Filtr: wycićg
G4 / G4 (F7*)
Ŋrednica króþców przyãćczeniowych (mm)
Waga (kg)
Sprawnoŋþ rekuperacji
Ø 125
160
48
70
od 82 do94
od 80 do 91
Typ rekuperatora
przeciwprćdowy
aluminium
Materiaã rekuperatora
*opcja
Akcesoria do central nawiewno-wywiewnych
Wymienny Àltr panelowy F7
VUT 160 PB EC A14
SF VUT 160 PB EC G4
SF VUT 160 PB EC F7
VUT 350 PB EC A14
SF VUT 350 PB EC G4
SF VUT 350 PB EC F7
VUT 160 PB EC A11
SF VUT 160 PB EC G4
SF VUT 160 PB EC F7
VUT 350 PB EC A11
SF VUT 350 PB EC G4
SF VUT 350 PB EC F7
Kanaãowy czujnik
wilgotnoŋci
Kanaãowy czujnik
wilgotnoŋci
HV2
SG-32
HV1
Wymiary
96
3
10
00
20
20
710
10
93
274
ø 160
274
ø 125
VUT 160 PB EC
VUT 350 PB EC
Wymienny Àltr panelowy G4
CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE
Typ
VENTS VUT 160 PB EC
VENTS VUT 350 PB EC
WWW.VENTS-GROUP.PL
217
CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPâA
VENTS VUT 160 PB EC
VUT 350 PB EC
0
10
20
30
40
Wydajnoŋþ (l/sek.)
50
Ciŋnienie statyczne (Pa)
Ciŋnienie statyczne (Pa)
Wydajnoŋþ (l/sek.)
600
VUT 160 PB EC
500
0,8 W/l/s
1,0 W/l/s
400
1,2 W/l/s
1,4 W/l/s
0
20
40
60
80
100
120
700
VUT 350 PB EC
0,8 W/l/s
600
0,8 W/l/s
0,8 W/l/s
500
0,8 W/l/s
400
0,8 W/l/s
0,8 W/l/s
0,8 W/l/s
3
300
300
3
6
200
2
200
2
5
1
6
100
100
1
5
4
9
9
4
8
8
7
0
0
20
40
60
0
80
100
120
140
160
180
0
200
50
100
7
150
200
250
300
96
VUT 160 PB EC
94
92
90
88
86
84
82
400
450
92
VUТ 350 PB EC
90
88
86
84
82
80
78
80
Poziom haãasu (Àltr A)
Pasma czĕstotliwoŋci, Hz
Caãkowita 63
125
250
500 1000 2000 4000 8000
LpA, 3 m LpA, 1 m
dB(A)
dB(A)
Poziom haãasu (Àltr A)
Pasma czĕstotliwoŋci, Hz
Caãkowita 63
125
250
500 1000 2000 4000 8000
LpA, 3 m LpA, 1 m
dB(A)
dB(A)
LwA na wejŋciu nawiewu
dB(A)
77
56
71
73
70
64
56
49
40
56
66
LwA na wejŋciu nawiewu
dB(A)
88
62
78
86
76
77
76
70
51
68
78
LwA na wyjŋciu nawiewu
dB(A)
88
62
79
86
81
65
64
56
45
68
78
LwA na wyjŋciu nawiewu
dB(A)
91
69
83
89
82
76
75
71
58
71
81
LwA na wejŋciu wywiewu
dB(A)
77
57
71
73
70
64
56
48
42
56
66
LwA na wejŋciu wywiewu dB(A)
88
63
78
86
76
78
78
71
53
68
78
LwA na wyjŋciu wywiewu
dB(A)
88
63
79
85
83
70
65
56
45
67
77
LwA na wyjŋciu wywiewu dB(A)
91
67
83
88
85
76
75
72
57
71
81
LwA emitowane
dB(A)
69
52
65
64
58
57
46
37
31
48
58
LwA emitowane
79
59
73
76
66
64
60
49
40
58
68
Poziom ciŋnienia akustycznego
dB(A)/3m (1m)
Moc, W
Punkt
218
350
Wydajnoŋþ (m³/h)
Efektywnoŋþ rekuperacji, %
Efektywnoŋþ rekuperacji, %
Wydajnoŋþ (m³/h)
VUT 160 PB EC
VUT 350 PB
EC
VUT 160 PB
EC
VUT 350 PB
EC
1
49
169
48 (58)
58 (68)
2
49
169
48 (57)
58 (67)
3
48
169
48 (57)
58 (67)
4
21
87
40 (49)
48 (57)
5
21
86
40 (49)
48 (57)
6
20
84
40 (49)
48 (57)
7
8
20
35 (44)
39 (48)
8
8
19
35 (44)
39 (48)
9
8
19
35 (44)
39 (48)
WWW.VENTS-GROUP.PL
dB(A)
WWW.VENTS-GROUP.PL
Przykãad zastosowania:
Kolano 90°
Kanaã PCV
VUT … PB EC
Trójnik
Kanaãy PCV
CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE
Kratki drzwiowe
VUT 160 PB EC
VUT 350 PB EC
Anemostat
WWW.VENTS-GROUP.PL
219

Podobne dokumenty