SPIS TReśCI

Komentarze

Transkrypt

SPIS TReśCI
Spis treści
Agata Maksymowicz, Problematyka moralna w społeczeństwie
ponowoczesnym. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Część I – Ład aksjonormatywny. Jednostka i współczesne społeczeństwo . . .
Jerzy Bartkowski, Czy można zmierzyć moralność w społeczeństwie polskim?
Metodologiczne problemy badań nad postawami moralnymi i wartościami . . .
Wojciech Pawlik, Zmierzch człowieka kantowskiego, czyli czy możliwe jest
społeczeństwo beznormatywne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jolanta Kociuba, Pułapki psychologizmu: naturalizm, racjonalizm
i emocjonalizm. Natura mózgu naturą człowieka? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ireneusz Jeziorski i Marcin Korzewski, Estetyzacja moralności
– instrumentalizacja estetyki. Rzecz o aksjonormatywnej przestrzeni świata
ponowoczesnego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Urszula Swadźba, Normy i wartości w społeczności śląskiej . . . . . . . . . . . . . . . .
15
17
25
38
48
60
Część II – Horyzont moralny wybranych zjawisk społecznych . . . . . . . . . . . . . 73
Maria Szmeja, Polski rasizm jako problem etyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Katarzyna R. Łozowska, Za krótki, za ciasny... Rzecz o polskim patriotyzmie
i tradycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Łucja Kapralska i Agata Maksymowicz, Grzechy internautów. Jak Internet
wpływa na naszą moralność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Magdalena Szpunar, Co twoje to i moje? Etyka zawodowa informatyków
a własność oprogramowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Alojzy Morzyniec, Moralne aspekty inżynierii genetycznej, a zwłaszcza
zapłodnienia in vitro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Tadeusz Kamiński, Etyczne aspekty strajku nauczycieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Dobroniega Trawkowska, Dylematy moralne pracy socjalnej i proces ich
instytucjonalizacji w pomocy społecznej. Globalny i lokalny kontekst
zjawisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Część III – Rodzina. Młodzież. Religia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Krystyna Slany, Czynniki przemiany rodziny we współczesnym świecie . . . . . 151
Ewa Krawczak, Wobec fenomenu bezżenności. Alternatywny styl życia
czy erozja małżeństwa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
6
Spis treści
Łukasz Krzyżowski, Matka Polka – Matka Migrantka. Rodzina i macierzyństwo
w dobie globalnej mobilności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Wioletta Knapik, Wpływ Kościoła katolickiego na życie współczesnych
kobiet wiejskich na przykładzie badań własnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Radosław Tyrała, Czy ateista to nihilista? Semantyka w służbie
destygmatyzacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Sławomir Zaręba, Horyzonty moralności polskiego ucznia i studenta . . . . . . . . . 205
Lucyna Stetkiewicz, Nasza moralność codzienna widziana z lasu . . . . . . . . . . . . 221
Anita Nowak, Norma czy nieprzystosowanie? Konformizm w opinii studentów
pedagogiki UJK w Kielcach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Ondrej Štefaňak, Demograficzne, społeczne i religijne uwarunkowania postaw
prospołecznych młodzieży słowackiej (na przykładzie diecezji spiskiej) . . . . 246
Elżbieta Michałowska, Subkultury młodzieżowe w ponowoczesnym świecie . . 257
Część IV – Polityka i gospodarka: konsumpcjonizm, globalizacja,
ochrona środowiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Robert Pyka, Miedzy uetycznieniem polskiej polityki a nieetycznością
polityków – w kierunku przekonań czy odpowiedzialności? . . . . . . . . . . . . . .
Dawid Błaszczak, Wpływ przemian ekonomicznych na kondycję moralną
społeczeństwa polskiego. Diagnoza kondycji moralnej Polaków
po przemianach gospodarczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tomasz Piróg, Budowanie kultury zaufania w społecznościach lokalnych.
Problemy trzeciego sektora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wojciech Misztal, Moralne uwarunkowania dialogu obywatelskiego w Polsce .
Urszula Kusio, Globalizacja jako imperatyw zmiany na skali wartości
rdzennych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrzej Kasperek, Etos pracy w czasach estetyki konsumpcji. Socjologiczny
szkic na przykładzie mieszkańców Katowic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Agata Neale, Moralne aspekty świadomej konsumpcji w Polsce. Analiza
wybranych przypadków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Antonina Sebesta, Ochrona środowiska a inwestycyjne plany społeczności
lokalnych jako dylemat moralny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marzena Mamak-Zdanecka, Przystanek przed zakrętem. Diagnoza bezrobocia
na regionalnym rynku pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
271
273
283
301
311
321
328
341
350
355
Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371

Podobne dokumenty