stawki rozliczeniowe usług serwisowych

Komentarze

Transkrypt

stawki rozliczeniowe usług serwisowych
OGŁOSZENIE
PRZETARGU OFERTOWEGO
NA BUDOWĘ BUDYNKU BIUROWEGO
1. Organizatorem przetargu jest ARBURG Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Opaczy k. Warszawy.
2. Przedmiotem przetargu jest wykonanie następującej inwestycji:
Budowa budynku biurowego z salą ekspozycyjną, zjazdem, parkingiem naziemnym, masztami flagowymi,
otwartym zbiornikiem na wody opadowe, budynkiem gospodarczym wraz z przylegającą do niego stacją
trafo, śmietnikiem i szambem szczelnym, na terenie działki o nr ew. 66/4 i 66/6 (inwestycja zasadnicza)
oraz 61/1, 64, 66/5 (zjazd) z obrębu 2-11-16 przy Al. Jerozolimskich w Warszawie, Dzielnica Ursus,
zgodnie z decyzją Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 15.01.2013. nr 6/A/2013.
3. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne, wzór umowy, oraz tzw. ślepe kosztorysy, zostaną
udostępnione zainteresowanym w formie elektronicznej, w siedzibie Organizatora, ul. Polna 33,
05-816 Opacz k. Warszawy, od dnia 06.05.2013., w godzinach od 9:00 do 15:00 – za pokwitowaniem.
4. W przetargu rozpatrywane będą oferty na realizację całej inwestycji lub na poszczególne roboty,
wybrane z następujących zakresów:
a) roboty ogólnobudowlane
b) drogi i sieci zewnętrzne
c) fasada
d) wykończenie wnętrza
e) elektryka i teletechnika
f) ogrzewanie, klimatyzacja, wentylacja, pompa ciepła,
sprężone powietrze, instalacja dolnego źródła geotermii wraz z odwiertami
g) tereny zielone, nasadzenia.
5.Oferta powinna zawierać dokumenty w formie pisemnej, ułożone w następującej kolejności:
a) oświadczenie o przyjęciu przez oferenta warunków przetargu wynikających z niniejszego
ogłoszenia, z podaniem pełnej nazwy i adresu oferenta
b) aktualne dokumenty określające podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej oraz
osoby uprawnione do reprezentowania oferenta
c) pisemną informację o potencjale wykonawczym oferenta, wraz z charakterystyką posiadanego
wyposażenia technicznego i danymi o zatrudnionej kadrze inżynieryjno - technicznej
d) listę referencyjną oferenta z ostatnich trzech lat, oraz rekomendacje dotychczasowych
zleceniodawców, w szczególności w zakresie budownictwa obiektów biurowych
e) bilans za ostatni rok obrotowy lub inne dokumenty obrazujące sytuację finansową oferenta
f) oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu podatków, opłat, składek ZUS
g) oświadczenie, że w stosunku do oferenta nie toczy się postępowanie upadłościowe,
h) oświadczenie oferenta, jaki zakres robót obejmuje oferta
i) projekt umowy z załącznikami, w wersji proponowanej przez Organizatora, po jego uzupełnieniu
i z ewentualnymi uwagami oferenta
j) wypełnione „kosztorysy ślepe”, które stanowić będą załącznik do umowy
k) oświadczenie o akceptacji wzoru umowy, zaproponowanego przez Organizatora przetargu,
wraz ze zobowiązaniem do podpisania ustalonej przez strony wersji umowy w ciągu 7 dni od daty
ogłoszenia rozstrzygnięcia przetargu
l) harmonogram wykonania inwestycji (dla ofert na generalne wykonawstwo) lub harmonogram
wykonania robót od dnia zero (dla ofert na odrębne zakresy robót).
6. Dokumenty winny być podpisane przez oferenta lub osoby upoważnione do jego reprezentowania.
7. Oferty należy składać do dnia 03.06.2013., do godziny 12:00, w siedzibie Organizatora, w Opaczy k.
Warszawy, ul. Polna 33, w zapieczętowanej kopercie, z opisem „Przetarg na budowę - Budynek Biurowy
ARBURG Polska Sp. z o.o.” - za pokwitowaniem.
8. Postępowanie przetargowe obejmować będzie:
a) dokonanie szczegółowej analizy i oceny złożonych ofert, z prawem do rezygnacji z części ofert
b) przeprowadzenie negocjacji warunków umowy z wybranymi oferentami
c) wybranie najkorzystniejszej oferty i sklasyfikowanie pozostałych kolejno, według ich
atrakcyjności.
9. Informacja o wyniku przetargu zostanie przekazana oferentom drogą mailową do dnia 12.06.2013.
(termin ogłoszenia wyniku przetargu może ulec zmianie - o ewentualnej zmianie oferenci zostaną
powiadomieni).
10. Umowa z oferentem, który wygrał przetarg, zostanie zawarta w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia
wyników przetargu, na uzgodnionych z nim warunkach.
11. W wypadku niezawarcia umowy z wybranym oferentem, możliwe jest przeprowadzenie negocjacji z
kolejnymi oferentami, według ustalonej wcześniej atrakcyjności ofert.
12. ARBURG Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta, lub
unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
13. Złożone oferty nie podlegają zwrotowi.